Verslag Wijkplatform Wijthmen woensdag 4 juli 2012

Aanvang: Woensdag 4 juli 2012

Locatie: Kulturhus

Samensteller: Ageeth Pierik/Hanneke Valkeman

Aanwezig: 40 personen

Inleider agendapunt 2: Rijkswaterstaat:Gerard Koot en Noel Elsinghorst

Inleider agendapunt 4: Gemeente Zwolle: wethouder Rene de Heer en Lisa de Groot

Inleider agendapunt 5: Gemeente Zwolle: Paula Bijlsma en Stef ten Have: SOW: Rob van Krevel: CPO: Anja Hengeveld

1. Opening

Thera Hülsman, voorzitter Plaatselijk Belang, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook welkom aan de aanwezige raadsleden.

2. Mededelingen  

 • Ontvangen van agenda en notulen wijkplatform.

Hanneke Valkeman geeft aan dat de agenda en het verslag graag digitaal zou willen toesturen. Dit kan men instellen door op de site www.zwolle.nl in te loggen, daarna een wijk te selecteren (Wijthmen of een andere wijk). Mensen die de agenda en de notulen per post willen blijven ontvangen, kunnen dit melden via de gemeentelijke servicelijn, telefoonnummer: 14038.

 • Premie op Actie.

Voor het budget Premie op actie Wijthmen was de afgelopen jaren jaarlijks een bedrag van € 1900, – beschikbaar. Daarnaast kende de gemeente Zwolle nog het Wijkbudget (dus naast Premie op actie) waar alle wijken 1x voor in aanmerking zijn gekomen. Wijthmen heeft in dat kader in 2010 eenmalig ruim € 9.000,- gekregen. De gemeenteraad wil graag dit wijkbudget continueren, nu onder de naam stadsbudget. Het budget wordt voor een deel gevuld met geld dat wordt ontrokken aan Premie op actie. Dit houdt in dat voor Premie op actie minder beschikbaar is: in 2012 717,-; in 2013 € 498,-. Over het stadsbudget wordt direct na de zomer gecommuniceerd. Dit jaar (2012) zal het stadsbudget zich met name richten op de jeugd/jongeren.

 • Het noodlottig ongeval dat in april plaatsvond is nog steeds in onderzoek bij de politie. De uitkomst van het ongeval wordt eerst besproken met de betrokkenen en daarna in de verkeerscommissie. Eventuele aanpassingen worden vervolgens ook besproken met het bestuur van Plaatselijk Belang.
 1. N-35

Gerard Koot van Rijkswaterstaat geeft een presentatie over de stand van zaken van N-35. De heer Noël Elsinghorst is meegekomen om vragen over het geluid te beantwoorden. Gerard Koot meldt dat de start van de uitvoering is vertraagd met tenminste 11 maanden. Na de keuze voor de korte variant is de kostenraming verder uitgewerkt. Duidelijk werd dat het beschikbare budget (vastgesteld in 2008) niet toereikend was. Oplossingen zijn gevonden, enerzijds door het ontwerp te versoberen, anderzijds hebben het rijk, de provincie en de gemeente besloten extra geld beschikbaar te stellen. Maar het vinden van deze oplossingen heeft wel tijd gekost waardoor de uitvoering nu vertraagd is.  · OTB/MER medio 2013

 • TB eind 2013
 • Uitvoering 2014 – 2015

Vervolgens gaat Gerard Koot in op de reden van de stoplichten bij de Koelmanstraat, het archeologisch onderzoek en grondverwerving. Deze informatie is ook terug te vinden in de nieuwsbrief van juli 2012 Planstudie N35 Zwolle-Wijthmen. Verder meldt Gerard Koot dat de aanpassing van de N35 gaat vallen onder de nieuwe wetgeving geluid die per 1 juli 2012 is ingegaan. Zijn collega Noël Elsinghorst licht de veranderingen toe en geeft aan wat dit betekent voor de te nemen maatregelen. Zijn toelichting geeft aanleiding tot veel vragen.

Vraag: Bij verbreding van de weg zal het geluid toenemen. Wat gaan we hier aan doen?

Antwoord: Er zijn geluidsproductieplafonds vastgesteld voor het bestaande deel van de N35 dat in beheer blijft bij Rijkswaterstaat. Als bij toename van het verkeer de geluidsproductieplafonds worden overschreden dan zullen er doelmatige (lees: kosteneffectieve) maatregelen worden getroffen. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/geluidregister/. Er zijn geen geluidsproductieplafonds voor de nieuwe weg beschikbaar. Hiervoor zal eerst gedetailleerd onderzoek op woningniveau moeten plaatsvinden voordat dit deel van de weg ook geluidproductieplafonds gaat krijgen. Voor woningbouw is nog steeds de Wet geluidhinder van toepassing. Rijkswaterstaat is nu bezig met de berekening van de geluidsbelasting voor deze woningen. 50 Decibel is de voorkeurswaarde en 65 decibel is het maximum qua wegverkeergeluid voor woningen.

Vraag: Op welk moment wordt het geluid belastend voor mensen?

Antwoord: Dat is per persoon verschillend. Bij de één is 38 decibel al belastend terwijl iemand anders past bij 60 decibel last krijgt. 65 Decibel is de uiterste norm bij wegverkeerslawaai. Het verschil in maximumnormen tussen de verschillende types geluid heeft te maken met de duur van het geluid. Wegverkeerslawaai is 24 uur per dag, jaar in jaar uit aanwezig. Een permanente blootstelling aan veel wegverkeerslawaai kan daarom schadelijk zijn. Bij pieklawaai door bijvoorbeeld een evenement van enkele dagen kan een hogere geluidbelasting toelaatbaar worden geacht. Vraag: 50 Decibel is de huidige norm voor verkeerslawaai. Blijft deze norm met de nieuwe wetgeving hetzelfde? Antwoord: Er is rekening gehouden met een gemiddeld wagenpark waarvan 50 decibel de voorkeursnorm is. Vraag: De nieuwe wetgeving is 1 juli 2012 ingegaan. Geldt de nieuwe wet ook voor de oude gedeelten van de weg.

Antwoord: Het af te waarderen deel van de N35 heeft geen geluidproductieplafonds. Tot het moment van overdracht aan de gemeente wordt het geluid niet gemonitord en worden ook geen maatregelen getroffen. De nieuwe wet geldt wel voor de rest van de N35 voor zover deze in beheer is bij Rijkswaterstaat.

Vraag: Waarom berekenen we en meten we niet?

Antwoord: De toekomst is moeilijk te meten. Daarom gaan we aan de hand van berekeningen kijken wat de effecten zijn. Daarnaast kan er bij metingen ook sprake zijn van stoorgeluid, terwijl we alleen het geluid van de rijksweg (of de overige aan te passen wegen) willen weten. Bovendien zijn metingen arbeidsintensief en duur.

Vraag: De N-35 is nu een 80 km weg blijft dat zo of wordt het een 100 km weg of een 120 km weg. Antwoord: Het ontwerp is voor een 100 km weg en dat blijft ook zo.

Bushalte

Het volgende punt is de bushalte. De huidige bushalte bij Wijthmen moet verplaatst worden. Vraag is wat de beste nieuwe plek is.

 • Optie 1 is de bushalte gelegen aan de oude N-35 buiten de bebouwde kern.
 • Optie 2 kan worden gerealiseerd bij de op- en afritten van de nieuwe N-35.

Eén gebruiker van het openbaar vervoer is aanwezig. Beide opties kunnen niet rekenen op draagvlak. Allebei liggen ze te ver buiten de kern. Voor oude mensen en mensen die slecht ter been zijn, is het te ver lopen naar de bushalte. De busmaatschappijen gaan via de nieuwe N35 rijden. De bushalte op de oude plek laten is geen optie omdat dit teveel tijd kost voor de busmaatschappij. Ook voor de inzittenden die niet naar Wijthmen moeten kost dit extra tijd, Plaatselijk Belang heeft als optie het maken van een tunnel of brug. Dan kun je beide zijden van de N-35 bereiken. Voor een tunnel of een brug is echter geen budget dus deze optie valt af. Ook wordt het idee geopperd om de bus over de parallelweg te laten rijden, zodat de halte bij het dorp Wijthmen kan blijven liggen. Het punt wordt opnieuw bekeken door Rijkswaterstaat, in overleg met de provincie en de gemeente Zwolle.

Vraag: Kan de bus niet op de oude weg blijven rijden?

Antwoord: De huidige N35 tussen Wijthmen en Zwolle komt te vervallen. Bussen zouden dan over de parallelweg moeten rijden. Voor bussen is deze parallelweg geen ideale optie. In de weg liggen drempels en andere obstakels. Het punt bushaltes Wijthmen wordt meegenomen in het overleg met de Provincie en de gemeente.

Aan het eind van de presentatie presenteert Rijkswaterstaat de virtuele omgeving van de nieuwe N-35.

Visie Wijthmenerplas

Lisa de Groot geeft een presentatie wat betreft de stand van zaken Visie Wijthmenerplas. De ontwikkelingsvisie en toetsingskader Wijthmenerplas zijn na de zomer vastgesteld. Aanleiding was dat de Wijthemnerplas sinds 2005 is overgedragen van de regio IJssel -Vecht aan de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle is sinds 2005 eigenaar van De Wijthmenerplas. In het structuurplan 2020 is een beleidskader opgenomen dat de Wijthmenerplas in aanmerking komt voor het realiseren van meer vrijetijdsvoorzieningen.

Uitgangspunten bij de visie:  

 • De Wijthmenerplas blijft openbaar toegankelijk
 • Het natuurlijke, rustige karakter blijft behouden
 • Er is een logisch verband tussen de voorzieningen en de recreatieplas
 • De voorzieningen hebben een meerwaarde voor elkaar.

Om te komen tot een visie is er een beschrijving van het gebied gemaakt, een sterkte /zwakteanalyse en is een marktverkenning uitgevoerd. Verder is er meerdere malen gesproken met een vertegenwoordiging van omwonenden van de plas, van sportverenigingen, van milieuorganisaties en van ondernemers. De uitkomst is op hoofdlijnen als volgt:

Visie:  

 • Wijthmenerplas voor Zwollenaren + regio
 • Jaarrond benutting van het gebied
 • Sportief en actief aanbod
 • Ruimtelijke inpassing van bebouwing
 • Zonering rust en activiteit
 • Meer sociale veiligheid

Toetsingskader

1  Passen in scenario’s Leisure voorzieningen health en outdoor.

 • Sport, buitensport
 • Jaarrond benutting van het gebied
 • Zelfstandige horeca niet toegestaan wel als onderdeel van voorzieningen

2  Wijthmenerplas blijft openbaar  Wandelrondje blijft behouden’

 • Afscherming en beveiliging inpassen in ontwerp en landschap

3 Voorzieningen sluiten aan op natuurlijk karakter van het gebied

        · Zonering
 • Bebouwing toegestaan

o Maximaal 9 meter hoog

o 3000m2 Vloeroppervlak en een footprint van maximaal 1000m2

o Overnachting in permanente bebouwing

 • Actief gebied gericht op N-35
 • Bestaande bestemming zo laten
 • Bebouwing natuurlijke uitstraling

Om zoveel mogelijk duidelijkheid/kaders te geven over de inpassing van de bebouwing is aanvullend nog een inpassingsvisie gemaakt.

Landschap als architectuur

o Zichtbare architectuur

o Architectuur inpassen in het landschap

o Onzichtbare architectuur

4  Er is een logisch verband tussen voorzieningen en de dagrecreatie

o Oriëntatie op de waterplas

o Gebruik van elkaars voorzieningen

o Horeca toegankelijk voor passanten

Vervolgens ontstond in aanwezigheid van wethouder De Heer discussie over het evenementenbeleid en de plaats van de Wijthmenerplas daarbinnen.

Vraag: Er wordt gezegd dat de Wijthmenerplas toegankelijk moet blijven waarom wordt de plas dan afgesloten bij evenementen?

Antwoord: Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de openbaarheid van de Wijthmenerplas. Bij grote evenementen zal er toch opgebouwd en afgebroken moeten worden. De organisator van het evenement weet dat de plas zolang mogelijk toegankelijk moet blijven. Er is afgesproken dat tijdens de zomervakantie Noord er geen evenementen mogen plaatsvinden.

Vraag: Er is afgesproken dat er geen overnachtingen zouden plaatsvinden bij de Wijthmenerplas. Men geeft aan dat het nu wel mag?

Antwoord: Tijdens de discussie bleken er zowel voor- als tegenstanders te zijn voor overnachtingen. In het kader van de sociale veiligheid is besloten overnachtingsmogelijkheden binnen kaders toe te staan.

Tijdens de discussie bleken veel mensen tegenstander van een camping. Die is niet toegestaan. Vraag: Vier jaar geleden is afgesproken dat er één groot evenement bij de Wijthmenerplas zou plaatsvinden. Inmiddels zijn dat al 3 grote evenementen per jaar met meer dan 5000 bezoekers. Waarom zoveel evenementen?

Antwoord: Het evenementenbeleid, vastgesteld in 2007, maakte het al mogelijk jaarlijks drie grote evenementen bij de Wijthmenerplas te laten plaats vinden. In de hele stad is het aantal evenementen omhoog gegaan omdat er behoefte aan is. Het bezoekers aantal is gegroeid. Bij de Wijthmenerplas is in het vernieuwde beleid vastgehouden aan 3 grote en 5 kleine evenementen. Een aantal bewoners geeft aan dat het evenementenbeleid niet echt aansluit bij het uitgangspunt, genoemd in de visie gericht op het behoud van het natuurlijke, rustige karakter.

Vraag: Dit jaar is al 13 keer de geluidslimiet overschreden. Hoe kan dit? Wordt er ook gemeten bij de soundcheck?

Antwoord: Dat klopt niet want de hele dag worden metingen door controleurs verricht. De organisator weet als hij de geluidslimiet overschrijdt krijgt hij de volgende keer een boete krijgt. Het punt metingen bij de soundcheck wordt meegenomen.

Vraag: Wanneer komt er een evaluatie van het evenementenbeleid?

Antwoord: De wethouder geeft aan hierop terug te komen.

Vraag: Heeft zich al een ondernemer gemeld voor een accommodatie op de Wijthmenerplas? Antwoord: Er heeft zich nog geen ondernemer gemeld.

Vraag: In een folder op internet die door de gemeente Zwolle is geplaatst wordt aangegeven dat er verblijfsaccommodaties kunnen worden gerealiseerd in de weilanden rondom de Wijthmenerplas. Antwoord: De weilanden vallen buiten de zonering voor activiteit in de ontwikkelingsvisie.

Vraag: De oude school staat te koop. Is er een mogelijkheid dat de koper van de school ook iets gaat doen met de plannen van de Wijthmenerplas?

Antwoord: Nog geen duidelijkheid over. De school heeft in het bestemmingsplan wel de bestemming “bijzondere doeleinden”.

 1. Dorpsplan Wijthmen
 • WOM

Paul Bijlsma geeft kort de stand van zaken weer met betrekking van de WOM (Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij) Op 15 maart hebben partijen een samenwerkingsconvenant ondertekend. De WOM bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk van de vier partijen.

o Voor de stichting Ouderenzorg Wijthmen zijn dat Janco Cnossen en Koen Nijmeijer

o Voor Plaatselijk Belang zijn dat Gerard Ganzeboer en Ines Jentink

o Voor de CPO-desk zijn dat Anja Hengeveld en Kees Zoeter

o Voor de gemeente Zwolle zijn dat Hanneke Valkeman en Paula Bijlsma

Kees Zoeter is aangewezen als voorzitter van de WOM. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen of mailen naar WOM.Wijthmen@gmail.com.

 • De stand van zaken van de 1e fase

Stef ten Have geeft de stand van zaken wat betreft de 1e fase weer.

B&W heeft in november 2011 besloten de onderzoeksfase voor de eerste fase van het Dorpsplan te verlengen tot maart 2012, om de betrokken partijen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of en hoe de risico’s gespreid of beheerst kunnen worden. In dat kader heeft de gemeente een woningmarktonderzoek laten verrichten. Inmiddels is het duidelijk dat er meer tijd nodig is om alles op een rijtje te zetten. Tijdens het bestuurlijk overleg met wethouder Piek is er voor gekozen dat de onderzoekstermijn voor de eerste fase Dorpsplan te verlengen tot 30 september 2012. Dat betekent dat er in oktober 2012 meer duidelijk zal worden over de realisatie van de eerste fase. Er is vooral belangstelling voor vrije kavels. Het gaat om vijf vrijstaande woningen en zes twee-onder-een-kapwoningen.

o      De ouderenvoorzieningen

Er zijn verder geen mededelingen over de ouderenvoorzieningen.

o     COP (Collectief Opdrachtgeverschap)

Anja Hengeveld geeft de stand van zaken wat betreft de COP. We zijn met de gemeente Zwolle in gesprek naar het onderzoek collectief particulier partnerschap. In eigen regie te bouwen. We zijn bezig met het maken van een informatiebrochure/verkoopbrochure. Daar komt in te staan welke stappen nemen je doorloop je, richtlijnen gemeente Zwolle. Het is de bedoeling om deze maand met de gemeente Zwolle in gesprek te gaan over bovenstaande punten. CPO is ook bezig met het maken van een website die gelinkt kan worden met de website van Plaatselijk Belang.

Voor verdere vragen kun je mailen naar info@CPO-deskwijthmen.nl.

 1. Verslag Wijkplatform 9 november 2011

N.a.v:  rondvraag punt 8 wordt aangepast: Voor het adres Heinoseweg 12-2, afslag· 14-16 zijn een aantal gaten in de weg ontstaan.  Het proefbord op de N-35 bij de benzinepomp. Is deze proef al afgelopen?· De proef is al afgelopen en er zijn geen ongelukken gebeurd.

 1. Rondvraag

Alle punten voor de rondvraag zijn hieronder opgenomen.

Vraag: Zijn de asfalteringswerkzaamheden Oude Weg gereed.

Antwoord: Het punt wordt meegenomen en de uitslag zal in het verslag worden Opgenomen. Uitkomst: de asfaltbergingswerkzaamheden zijn afgerond. Schade aan de berm blijft een aandachtspunt en zal regelmatig worden hersteld.

Vraag: Er wandelen deze periode veel mensen bij de Wijthmenerplas met loslopende honden. Wordt hier naar gekeken.

Antwoord: Loslopende honden op plekken waar dit niet mag komt in de hele stad voor. Toezicht en Handhaving voert controles uit, maar heeft beperkte mogelijkheden.

Vraag: Is er belangstelling in Wijthmen voor een computercursus voor ouderen?

Antwoord: Plaatselijk Belang zal een oproep in de Elshofbode worden geplaatst.

Vraag: Het maaien van het gras verloopt rommelig en op de gekste dagen.

Antwoord: Ben Scherluit neemt dit punt mee.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. Tijdens de ledenvergadering die vervolgens plaats vond, is afscheid genomen van Thera Hüilsmann als voorzitter van Plaatselijk Belang en daarmee ook als voorzitter van het wijkplatform. Wethouder Erik Dannenberg heeft zijn waardering uitgesproken voor de inzet en betrokkenheid van Thera bij de dorpsgemeenschap.