Beheerplan Lakeside Paviljoen, waterskibaan, outdoor en health activiteiten

Inhoud

1                           Aanleiding  3

1.1                       Visie Wijthmenerplas  3

1.2                       Lakeside Wijthmen  3

2                           Doel beheerplan  4

2.1                       Omschrijving beheerplan  4

2.2                       Doel beheerplan  4

2.3                       Totstandkoming en bewaking beheerplan  4

2.4                       Geldigheid beheerplan  4

3                           Overlast 5

3.1                       Definitie van overlast 5

3.2                       Registratie en vervolgafspraken  5

4                           Beheerafspraken  6

4.1                       De volgende juridische en wettelijke kaders zijn van toepassing. 6

4.2                       Vergunning  6

4.3                       Bestaande huisregels Wijthmenerplas  7

4.4                       Organisatie van het beheer en de handhaving  7

4.5                       Inzet ondernemer 7

4.6                       Inzet omwonenden  8

5                           Overzicht van telefoonnummers  8

 

BIJLAGE 1 Tekening  11

BIJLAGE 2, Maatwerkbesluit 13

BIJLAGE 3, Registratie hinder/ overlast. 21

 

1                          Aanleiding

1.1                      Visie Wijthmenerplas

In het Structuurplan (2008) is het Recreatiegebied Wijthmenerplas aangeduid als een dagrecreatiefcentrum. Daarbij is ondermeer aangegeven dat er ruimte is voor een nieuwe leisure voorziening. Daarna is een ontwikkelvisie opgesteld. Deze is in 2012 onder de naam “Visie en toetsingskader voor ontwikkelingen; Dagrecreatieterrein De  Wijthmenerplas” vastgesteld in de Raad.

Vervolgens is een selectieprocedure gestart waarbij de keuze van B & W gevallen is op het initiatief van Lakeside Wijthmen. Het initiatief omvat de realisatie van een electrisch aangedreven teleskibaan met paviljoen en diverse activiteiten op het land en het water.

1.2                      Lakeside Wijthmen

 

Omschrijving paviljoen

Het totale gebouw wordt circa 36 x 12m (ca. 432 m2) groot met een terras. (Zie bijlage 1.) Het gebouw wordt met hout afgewerkt en heeft daarmee een natuurlijke uitstraling. . Ook het terras wordt in hout uitgevoerd.

 

In het gebouw worden de volgende functies ondergebracht: een uitgifte punt voor waterski’s en wakeboards, wetsuites, materiaal opslag water gerelateerd spelen, een bar, eetgelegenheid, kantoortje, douches, toiletten en kleedruimte. De horeca is in het gebouw een ondergeschikte functie. In deze ruimte kan gegeten en gedronken worden maar kan ook als instructieruimte voor activiteiten worden gebruikt.

 

Omschrijving waterskibaan

Het principe is dat mensen door middel van een omloopkabel op waterski’s met een constante snelheid van circa 30 km/uur worden rondgetrokken.

De baan  wordt elektrisch aangedreven. De installatie produceert daardoor nauwelijks geluid. Voor de bevestiging van de kabel zijn voor de hele baan 5 masten nodig. Dit zijn transparante masten van circa 12 m hoog.

 

Omschrijving overige activiteiten

Naast de waterskibaan zal men ook outdoor gerelateerde activiteiten gaan aanbieden zoals bijvoorbeeld paintball, GPS tochten lopen, boogschieten, speurtocht, krat-stapelen, krat-lopen. Tevens zullen healt gerelateerde activiteiten worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld beachvolleybal, strand voetbal en outdoor fitness.

Naast de waterskibaan zullen ook andere water gerelateerde activiteiten worden aangeboden. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van opblaasbare speeltoestellen op het water, kanoën, vlot-bouwen, waterlopen.

 

2                          Doel beheerplan

2.1                      Omschrijving beheerplan

In het beheerplan is benoemd waardoor mogelijk overlast zou kunnen ontstaan met als doel dit te voorkomen.

Ook is beschreven hoe overlast wordt geregistreerd met als doel deze zo concreet mogelijk met de betrokken te kunnen bespreken teneinde de overlast te voorkomen.

In het beheerplan worden afspraken tussen de ondernemer en de omwonenden vastgelegd.

Voor de eerste versie van het beheerplan is de gemeente penvoerder.

Zodra het eerste beheerplan door het College van Burgemeester en wethouders is vastgesteld is de ondernemer verantwoordelijk voor de inhoud van het beheerplan.

Ook is de ondernemer er verantwoordelijk voor om eens per jaar het beheerplan te evalueren met de omwonenden en de gemeente.

2.2                      Doel beheerplan

Het doel van het beheerplan is primair om overlast voor de bewoners in de nabijheid van de Wijthmenerplas te voorkomen als gevolg van de activiteiten die door Lakeside Wijthmen worden georganiseerd. Het is echter ook mogelijk dat er overlast optreedt die geen relatie met de activiteiten van Lakeside Wijthmen.

Het beheerplan heeft betrekking op zowel de locatie van het paviljoen als op activiteiten die door Lakeside Wijthmen op land en in het water worden georganiseerd.

Tevens is opgenomen hoe overlast geregistreerd moet worden met als doel dergelijke situaties zo concreet mogelijk te kunnen bespreken en acties te nemen die gericht zijn op het voorkomen van de overlast.

2.3                      Totstandkoming en bewaking beheerplan

Het beheerplan is tot stand gekomen met inbreng van vertegenwoordigers uit de omgeving van de Wijthmenerplas, Plaatselijk Belang Wijthmen en de ondernemer van Lakeside Wijthmen. Het beheerplan wordt periodiek besproken in een overleg met omwonenden, ondernemer en  een vertegenwoordiger van de gemeente.

In aanvang vinden de gesprekken plaats onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Elke twee jaar wordt een afweging gemaakt over het nut en de noodzaak van een onafhankelijk voorzitter.

2.4                      Geldigheid beheerplan

Het beheerplan treedt in werking nadat het college van Burgemeester en Wethouders het beheerplan hebben vastgesteld.

Bijstelling van de inhoud van het beheerplan gebeurt in het onder 2.3 genoemde overleg. Vooralsnog wordt jaarlijks de gang van zaken en de actualiteit van het beheerplan geëvalueerd.

Als onderdeel van de evaluatie kunnen aanbevelingen worden gedaan met als doel om eventuele overlast die zich heeft voorgedaan te voorkomen. Dit kan ook betrekking hebben op overlast die door derden is veroorzaakt.

3                          Overlast

3.1                      Definitie van overlast

Overlast is de hinder die mensen in hun woongenot ervaren als gevolg van het (afwijkende) gedrag van mensen of als gevolg van bepaalde gebeurtenissen.

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wetsovertredingen en overlast.

In niet alle gevallen van overlast zal de overheid of politie kunnen reageren zoals de burgers dat zouden verwachten omdat er feitelijk geen sprake is van een wetsovertreding.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve overlast.

Objectieve overlast is bijvoorbeeld geluidoverlast. De mate van geluidoverlast kan worden gemeten.

Subjectieve overlast is bijvoorbeeld de samenscholing van mensen die ongewenst gedrag vertonen. Hier zijn geen meetbare waarden voor.

(Ernstige) overlast of wetsovertredingen hebben betrekking op die overlast gevallen die in ernst, omvang en frequentie een ernstige en structurele aantasting vormen van de leefbaarheid/ het leefgenot.

In relatie tot de activiteiten van Lakeside Wijthmen bestaat vanuit de beleving van de omwonenden ten aanzien van de volgende punten kans op overlast:

 • Geluidoverlast als gevolg van gebruik van het terras in combinatie met muziek.
 • Geluidoverlast als gevolg van een feestje.
 • Geluidoverlast als gevolg van vertrekkende bezoekers.
 • Overmatige verlichting bij het paviljoen.

3.2                      Registratie en vervolgafspraken

Een goede registratie draagt bij aan het zo concreet mogelijk maken van een situatie die zich heeft voorgedaan. Daardoor kan gezamenlijk makkelijker tot een juiste beoordeling van de situatie worden gekomen. Daardoor kan ook gerichter besproken worden hoe de betreffende overlast kan worden voorkomen.

In de situatie van de Wijthmenerplas is het ook mogelijk dat overlast wordt veroorzaakt door anderen dan bezoekers van Lakeside Wijthmen. Hiervoor biedt het beheerplan geen kader.

Ten behoeve van de uniformiteit en volledigheid zou de volgende informatie vast moeten worden gelegd:

 • Naam van de gene die de overlast ervaart
 • Datum, tijdstip en aard van de overlast
 • Had de overlast wel of geen relatie met activiteiten van Lakeside
 • Met wie is er contact opgenomen
 • Welke actie is daarop ondernomen.
 • Het resultaat van de ondernomen actie
 • De terugkoppeling naar de melder
 • De vervolgafspraken met de melder

Bijlage 3 bevat een format waarin deze informatie kan worden verwerkt.

 

4                          Beheerafspraken

4.1                      De volgende juridische en wettelijke kaders zijn van toepassing.

Er zijn diverse juridische en wettelijke kaders van toepassing op de activiteiten van Lakeside Wijthmen. Volledigheidshalve worden de meest relevante hieronder genoemd.

 • Het bestemmingsplan Wijthmenerplas
 • WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht )
 • Het Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Beleidsregel evenementen in de openlucht 2012
 • Drank- en horecavergunning
 • Het openingstijden besluit
 • Het erfpachtcontract.

4.2                      Vergunning

Vergunningverlening vindt plaats op basis van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Door middel van het Maatwerkbesluit geluid worden de geluideisen concreet vastgelegd. Het Maatwerkbesluit geluid vindt u als bijlage 2 bij het beheerplan.

Geluid

Hoewel het gebiedsgerichte milieubeleid in relatie tot de het activiteitenbesluit nog niet formeel is, zal daar bij de vergunningverlening op worden geanticipeerd door uit te gaan van een ambitieniveau van 40dB in plaats van 50 dB.

Voor de drie dag perioden (dag, 7.00 -19.00; avond, 19.00 – 23.00; nacht 23.00 – 7.00) komt dit neer op ambitie waarden van resp. 40, 35 en 30dB.

Voor de piekbelastingen (Kortdurende verhoogde geluidsniveaus, Starten auto, starten compressor, enz.) wordt een waarde aangehouden die 20 dB hoger ligt dan de ambitie waarden.

Afwijking van geluid

Lakeside moet een vergunning aanvragen wanneer zij met betrekking tot de geluidproductie van hun vergunning willen afwijken.

Lakeside zal de buurt over het moment en de aard van een activiteit informeren wanneer zij het voornemen heeft om een dergelijke vergunning aan te vragen.

Verlichting

De ondernemer gaat geen lichtmasten plaatsen.

 

4.3                      Bestaande huisregels Wijthmenerplas

 • Geen glas op de plas.
 • Geen alcohol op de plas
 • Afval in de afvalbakken
 • Honden niet toegestaan; behalve in de winterperiode van 1 oktober tot 1 april mits aangelijnd.
 • Open vuur is niet toegestaan. Met uitzondering van de barbecueplek die op de kaart staat. Barbecueën met grote groepen alleen in overleg met de beheerder.
 • Het terrein is alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Recreëren voor eigen risico
 • In de zomerperiode is er, bij mooi weer, een beheerder op de plas en is de eerste hulppost geopend.

4.4                      Organisatie van het beheer en de handhaving

B&W is het bevoegd gezag ten aanzien van. de vergunningverlening en de handhaving. De gemeente maakt voor het beheer en de handhaving gebruik van de wachtdienst van de ROVA.

Na een melding gaat een wachtdienstmedewerker van de ROVA ter plaatse kijken.

Op grond daarvan bepaalt deze of hij zelf iets kan doen of dat het probleem door andere disciplines moet worden opgelost. Afhankelijk van het soort probleem weet de wachtdienstmedewerker wie hij moet bellen. (De beheerder van de Wijthmenerplas, toezicht en handhaving van de gemeente, de politie ( bij geweld, e.d.), enz.)

In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste telefoonnummers opgenomen.

4.5                      Inzet ondernemer

De ondernemer hecht er waarde aan goede contacten met de omwonenden op te bouwen. Zij zal zich er ook voor inspannen om dat zo te houden.

Wanneer er sprake van hinder of overlast is vindt zij het belangrijk dat daarover direct contact met haar wordt opgenomen zodat zij maatregelen kan nemen.

Geluid

De geluidsapparatuur die wordt toegepast wordt in ieder geval voorzien van een begrenzer zodat het maximaal toegestane geluidsniveau niet wordt overschreden.

Geluidboxen voor de achtergrondmuziek op het terras worden laag geplaatst. Daardoor draagt het geluid minder ver.

Activiteiten

De landactiviteiten die Lakeside aanbiedt zullen plaats vinden in de nabijheid van het paviljoen. De activiteiten op het land en op het water leiden in principe niet tot overlast.

Indien er toch overlast wordt ondervonden is het verzoek om hierover direct contact met de ondernemer op te nemen.

Wanneer derden elders in het gebied overlast veroorzaken is Lakeside daar niet voor verantwoordelijk.

Bereikbaarheid.

De ondernemer zorgt er voor dat in principe zij of iemand anders bereikbaar is wanneer er activiteiten plaats vinden.

Evaluatie

De ondernemer organiseert eens per jaar een overleg met de omwonenden om het beheerplan te evalueren. Indien de situatie daar om vraagt wordt extra overleg georganiseerd.

4.6                      Inzet omwonenden

Indien er sprake van hinder of overlast is nemen de omwonenden hierover direct contact op met de ondernemer.

Indien er sprake van hinder of overlast is denken de omwonenden constructief mee hoe dit kan worden voorkomen.

5                          Overzicht van telefoonnummers

Tijdens kantooruren

Voor meldingen of klachten kunt u, gedurende werktijd, contact opnemen met

 • De wachtdienst van de ROVA                    038 – 4273777
 • Klanten Contact Centrum Gemeente Zwolle        14038

e-mail   kcc@zwolle.nl

 

 • De beheerder van de Wijthmenrplas                       06-22929509.

 

Buiten de kantooruren

Voor werkelijke spoedeisende meldingen of klachten kunt u buiten de kantooruren contact opnemen met:

 • De wachtdienst van de ROVA        06 – 53944760
 • Direct met de politie        0900-8844.

De ondernemer

 • De ondernemer is bereikbaar op                  06 – 29060780

 

                           BIJLAGEN

BIJLAGE 1 Tekening

Bijlage tekening

(klik op de kaart voor een vergroting)

 

BIJLAGE 2, Maatwerkbesluit

Dit is het Concept Maatwerkbesluit dat vanaf 18 juni 2015 ter visie ligt.

Zodra het Maatwerkbesluit geluid is vastgesteld zal de definitieve versie aan het beheerplan worden toegevoegd.

 

Onderwerp:       Maatwerkvoorschriften geluid bij een inrichting type B Activiteitenbesluit

 

Inrichting:          Lakeside Zwolle

Adres:              Zalneweg 110

Plaats:              8026 PZ Zwolle

 

Op 18 maart 2015 hebben we een melding Activiteitenbesluit ontvangen voor de oprichting van “Lakeside  Zwolle”.  Het  bedrijf  betreft een horecabedrijf  met sport- en recreatievoorzieningen. Milieutechnisch valt het bedrijf als een inrichting type B onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Daarom moet er worden voldaan aan de voorschriften van het Besluit.

Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit                               

Geluidstechnisch moet worden voldaan aan de voorschriften van artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit. Deze houden het volgende in:

–   Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau Lamax , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten  en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel bij het betreffende tijdstip aangegeven waarden:

 

07:00–19:00 19:00–23:00 23:00–07:00
 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

 

Uit onderzoek is gebleken dat geluidsgevoelige bestemmingen (woningen van derden) op zeer geruime afstand van de inrichting zijn gelegen. Door deze ligging kan de inrichting ruimschoots aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.

 

“Nota Een helder geluid”

De gemeente Zwolle heeft haar geluidsbeleid vastgelegd in een nota Industriegeluid Zwolle: “Een Nota helder geluid”.

Uit de structuurplankaart behorende bij de Nota, blijkt dat het gebied “Wythmener plas”  is gekenmerkt met de aanduiding “Gemengd landelijk gebied”.  Tevens is in het gebied rekening gehouden met horeca en  dagrecreatieve centra.

structuurplankaart

Structuurplankaart

Renvooi structuurplankaart. (klik op de kaart voor een vergroting)

Grenswaarde en ambitiewaarde

In de Nota een helder geluid, wordt voor een gemengd landelijk gebied, een ambitie- waarde van 40 dB(A) en een basiswaarde van 45 dB(A) genoemd. In het Activiteitenbesluit wordt een etmaalwaarde van 50 dB(A) gehanteerd. Tussen ambitiewaarde en de reguliere geluidsnorm van het Activiteitenbesluit zit een verschil van 10 dB(A).

Akoestisch onderzoek

Om de geluidbelasting afkomstig van de inrichting ter plaatse de omliggende woningen inzichtelijk te maken,  hebben we de drijver van de inrichting om een akoestisch onderzoek gevraagd. Adviesburo Tauw heeft het onderzoek uitgevoerd en de resultaten van het onderzoek vastgelegd in het akoestisch rapport, d.d. 5 juni  2015, kenmerk R001-1230694ARB-srb-V02-NL. De uitgangspositie is dat het geluidsniveau ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen van derden) niet meer mag bedragen dan de ambitiewaarden, zoals deze in de Nota “Een helder geluid” zijn vastgelegd. In de directe omgeving van het horecabedrijf zijn een aantal meetpunten (lees “controlepunten”) gelegd.

Maatwerk voorschriften (geluid)

Aangezien de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit standaard op de inrichting van toepassing zijn, ontstaat een ongewenste situatie. Deze geluidnormen zijn in strijd met het geluidsbeleid dat de gemeente Zwolle voor het gebied heeft vastgesteld.

Op grond van artikel 2.1 (aanwijzing lid 2 letter f ) en artikel 2.20 Activiteitenbesluit heeft de gemeente Zwolle (als bevoegd gezag) de mogelijk om, in de vorm van maatwerkvoorschriften, andere geluidsvoorschriften te stellen, dan die regulier voor de inrichting gelden.

Type inrichting

Lakeside Zwolle zal bestaan uit een kabelwaterskibaan, outdooractiviteiten en een beachclub. De outdooractiviteiten omvatten niet gemotoriseerde activiteiten zoals trampolinespringen, teambuildingsactiviteiten, boogschieten et cetera. De beachclub zal bestaan uit een paviljoen met restaurantfunctie en een buitenterras aan het water.

Wet milieubeheer

Het betreft een inrichting zoals genoemd in artikel 1.1 sub 1 van de Wet milieubeheer.

Besluit omgevingsrecht (Bor)

De inrichting valt onder de volgende categorieën van de Bor, bijlage I onderdeel C:

Cat. 1.1 letter a

 • Aanwezigheid van elektromotoren met een vermogen of een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW;

Cat.18.1

 • Hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria’s,snackbars en discotheken, alsmede aanverwante inrichtingen waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Cat.19.1 (letter i)

 • Waar met bogen of boogwapens of met wapens, werkend met luchtdruk of gasdruk, wordt geschoten.

 

Activiteitenbesluit

Bovenstaande activiteiten worden met name beschreven in de hoofdstukken 3 en 4 van het Activiteitenbesluit. Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit is er geen sprake van een inrichting van het type A. Binnen de inrichting worden geen vergunningsplichtige activiteiten verricht zoals benoemd in bijlage 1 van de BorEr is dus evenmin sprake van een inrichting type C. Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit is er dan sprake van een inrichting van het type B.

Locatie eigenschappen

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Zwolle. Dit gebied is ondergebracht in de categorie: ”Gemengd landelijk gebied”.

De inrichting is niet gelegen:

 • in een grondwaterbeschermingsgebied;
 • in een aangewezen stiltegebied;
 • in of in de directe nabijheid van een natuurbeschermingsgebied aangewezen door de Habitatrichtlijn (HR) en Natuurbeschermingswet 1998/Vogelrichtlijn en Flora- en faunawet.

 Procedure

Voorbereiding

De bevoegdheid tot het opnemen van maatwerkvoorschriften is geregeld in artikel 8.42 Wet milieubeheer juncto de artikelen  2.1 en 2.20 (voor geluid) van het Activiteitenbesluit.

De procedure die gevolgd wordt is conform de artikelen 4:8 en 4:9 en afdeling 3.2 en 3.7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb, gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijze op het voornemen).

Zienswijzen

In onze brief d.d. XX – XX 2015, kenmerk XXXXX  is de drijver van de inrichting in de gelegenheid gesteld om gedurende twee weken na dagtekening, zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. Daarbij is deze (concept) beschikking met maatwerkvoorschriften ter informatie voorgelegd. Gedurende die periode zijn er geen/ wel zienswijzen ingediend.

Adviezen

Voor de totstandkoming van dit Besluit zijn geen wettelijke adviseurs aangewezen.

Maken van bezwaar

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl vindt u onder de knop “loket” (burgers of bedrijven) het formulier “Bezwaar indienen”. Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt dan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

In werkingtreden besluit

Overeenkomstig artikel 20.3, lid 2 Wet milieubeheer zullen de maatwerkvoorschriften in werking treden en hebben een geldigheid voor onbepaalde tijd.

 

Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften:

Aanleiding

Op het perceel Zahlneweg 110 zal een horecabedrijf worden gevestigd. Naast het horecabedrijf vinden er eveneens recreatieve activiteiten plaats. De inrichting (het bedrijf) valt milieutechnisch (als meldingplichtige inrichting) onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Geluidstechnisch moet de inrichting voldoen aan voorschrift 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit. Dat houdt onder andere in dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen van derden niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) [etmaalwaarde]. De gemeente Zwolle heeft voor het gebied waar het bedrijf wordt gevestigd in de Nota “Een heldergeluid” een ambitie- waarde van 40 dB(A) [etmaalwaarde] vastgelegd.

Aangezien de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit standaard op de inrichting van toepassing zijn, ontstaat een ongewenste situatie. Deze geluidnormen zijn in strijd met het geluidsbeleid dat de gemeente Zwolle voor het gebied heeft vastgesteld.

Op grond van artikel 2.1 (aanwijzing lid 2 letter f ) en artikel 2.20 Activiteitenbesluit heeft de gemeente Zwolle (als bevoegd gezag) de mogelijk om, in de vorm van maatwerkvoorschriften, andere geluidsvoorschriften te stellen, dan die regulier voor de inrichting gelden.

 

 

Beschikking

Gelet op de artikelen 2.1 en  2.20 van het Activiteitenbesluit besluiten wij de volgende maatwerkvoorschriften te stellen:

 

VOORSCHRIFTEN

 1. De gehanteerde muziekgeluidniveaus [in dB(A)] mogen niet meer bedragen dan in onderstaand overzicht is aangeven:
Locatie Dag (07-19 uur) Avond (19-23 uur) uur) Nacht (23-07 uur) 
Terras 64-74 64-74 59-69
Paviljoen 74-84 74-84 69-79

 

 1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezig toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten (waaronder mede begrepen zijn het produceren van muziek en het verrichten van laad- en loswerkzaamheden), mag ter plaatse van de hieronder vermelde meetpunten niet hoger zijn dan:

 

Meet-punten  Omschrijving meetpunten  Dag07-19dB(A) Avond19-23dB(A) Nacht23-07dB(A)
1 Valkenbergweg 16 34 35 30
2 Valkenbergweg 18 33 35 30
3 Valkenbergweg 20-22 33 35 30
4 Hoekserflaan 8-10-12 29 30 25
5 Hoekserflaan 14-16-18 32 33 28
6 Erfgenamenweg 8 31 33 28
7 Heinoseweg 23 – 23a 28 30 25
8 Referentiepunt noord*  (1,5 meter) {50 meter} 41 41 36
Referentiepunt noord*  (5,0 meter) {50 meter} 44 44 39
9 Referentiepunt oost*  (1,5 meter) {200 meter} 35 35 30
Referentiepunt oost*  (5,0 meter) {200 meter} 35 35 30
10 Referentiepunt zuid*    (1,5 meter) {50 meter} 42 42 37
Referentiepunt zuid*   (5,0 meter) {50 meter} 45 45 40
11 Referentiepunt west*  (1,5 meter) {50 meter} 37 36 31
Referentiepunt west*    (5,0 meter {50 meter} 39 39 35

* Exclusief muziekstraf

Zie voor de positie van de meetpunten bijlage 2 van het akoestisch onderzoek.

 1. De van de inrichting afkomstige piekgeluiden (LAmax), gemeten in de meterstand “fast”, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten (waaronder mede begrepen zijn het produceren van muziek en het verrichten van laad- en loswerkzaamheden), mag ter plaatse van de omringende woningen van derden (zie meetpunten van het vorig voorschrift) niet hoger zijn dan 40 dB(A).

 

 1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede het beoordelen van de meetresultaten moeten plaatsvinden overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai (uitgave Ministerie van VROM 1999)”.

 

 1. De inrichting moet conform het akoestisch onderzoek opgemaakt door adviesburo Tauw, d.d. 5 juni 2015, Kenmerk R001-1230694ARB-srb-V02-NL in werking worden gehouden.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

Wilco  IJzerman

sectiehoofd Fysieke Leefomgeving

 

Bijlagen bij deze beschikking:

 

 • akoestisch rapport, d.d. 15 april 2015, kenmerk R001-1230694ARB-los-V01-NL,

opgesteld door adviesbureau Tauw;

 


 

Tekening met referentiepunten

Tekening met referentiepunten

(klik op de bijlage voor een vergroting)

BIJLAGE 3, Registratie hinder/ overlast.

Registratie hinder/ overlast

Naam:________________________________________________________________

 

Datum en tijdstip: d.d. tijd
Aard overlast
Relatie met Lakeside of derden
Contact opgenomen met
Welke actie is ondernomen
Resultaat van de actie
Terugkoppeling naar melder
Zijn er vervolgafspraken met de melder gemaakt.

 

Datum en tijdstip: d.d. tijd
Aard overlast
Relatie met Lakeside of derden
Contact opgenomen met
Welke actie is ondernomen
Resultaat van de actie
Terugkoppeling naar melder
Zijn er vervolgafspraken met de melder gemaakt.