privacy

Versie 4
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 november 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de website Wijthmen.nl dat valt onder Plaatselijk Belang Wijthmen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Wijthmen.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

U hebt op elk tijdstip de mogelijkheid het ingebrachte materiaal te doen wijzigen op de site Wijthmen.nl, we voldoen aan uw recht op vergetelheid(1), recht op dataportabiliteit (2), recht op inzage (3), recht op rectificatie (4), recht op beperking van de verwerking (5), recht op bezwaar (6), recht op informatie (7).     Al deze rechten hebben we nog eens voor u op een rijtje gezet onderaan dit privacybeleid. Wij zullen uw rechten binnen één maand uitvoeren en u ook binnen één maand laten weten dat dit is gebeurd. De mogelijkheid is er dus voor u  om op elk tijdstip uw gegevens door ons te doen wissen, aan te passen enz. U blijft dus steeds de regie voeren.  (Achter de dik gedrukte tekst staan getallen die de uitleg geven van de onderwerpen  onder aan dit bericht.

Wijthmen.nl  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Door het  zelf inbrengen van fotomateriaal of andere persoonlijke gegevens op de Facebookpagina van Historisch Wijthmen geeft u aan akkoord te zijn met dit materiaal (eventueel) te publiceren op Wijthmen.nl zodat we de geschiedenis van Wijthmen kunnen registreren. Uw gegevens worden hier verzameld en de bron wordt bij het desbetreffende artikel geplaatst. Zoals eerder aangegeven U blijft ten alle tijde de regie voeren over uw persoonlijke gegevens en kunt u ons b.v. via het contactformulier op de site berichten wat u wensen in deze zijn.

We behouden ons het recht voor dit Privacy beleid op elk gewenst moment te wijzigen en geven aan op welke datum het Privacy beleid het laatst is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u in enkele gevallen om persoonsgegevens te verstrekken, deze gegevens betreffen alleen de volgende verenigingen:

  1.  Plaatselijk  Belang Wijthmen e.o.;
  2.  Stichting Kulturhus de Elshof Wijthmen;
  3.  Gymnastiekvereniging Wijthmen;
  4.   Klaverjasvereniging Wijthmen
  5.  Toneelvereniging SAGEZO 
  6.  Historische Wijthmen op Wijthmen.nl en op de Facebook pagina

Stichting Kulturhus de Elshof Wijthmen heeft haar eigen verantwoordelijk privacybeleid, dit beleid is in te zien door hier te KLIKKEN.

De overige genoemde website onder “verenigingen” op deze site vallen buiten onze verantwoordelijkheid en hebben hun eigen privacybeleid.

De genoemde gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Studiozeker Interactief Design te Heino of die van een derde partij waar Studiozeker Interactief Design te Heino de gegevens onderbrengt. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de genoemde beveiligde servers van Studiozeker Interactief Design te Heino of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van STUDIO ZEKER of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met de beheerder van deze website opnemen:

 

Beheerder website wijthmen.nl

Gerard Hülsmann
Valkenbergweg 20

8026RK Zwole
06 2086 7735
Wijthmen.nl@gmail.comHieronder geven we uitleg over de rechten die we toepassen om uw privacy te respecteren zoals we boven aan hebben gegeven:

1.     Recht op vergetelheid?

In de volgende situaties moet een organisatie iemand persoonsgegevens wissen:

Niet meer nodig
De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

Toestemming ingetrokken
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

Onrechtmatige verwerking
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen
De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Apps en websites bij kinderen
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

Er is een aantal uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Bijvoorbeeld als een organisatie wettelijk verplicht is om bepaalde gegevens te verwerken. Dan kan de organisatie deze gegevens niet op verzoek wissen.

 Verschil met Wbp

Het recht op vergetelheid lijkt op het eerdere recht op correctie en verwijdering uit artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Maar het recht op vergetelheid is breder.

Het recht is niet meer – zoals vroeger – beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of niet ter zake doende gegevens.

Wetgeving

Het recht op vergetelheid is geregeld in artikel 17 van de AVG.

2.     Recht op dataportabiliteit

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben mensen het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

In de AVG (artikel 20) heet dit het ‘recht om gegevens over te dragen’. Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Guidelines dataportabiliteit

De Europese privacytoezichthouders hebben Guidelines on the right to data portability gepubliceerd die meer uitleg geven over het recht op dataportabiliteit.

Er is ook een officiële Nederlandse vertaling van de guidelines dataportabiliteit beschikbaar.

3.     Recht op inzage

Mensen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Vraagt iemand om inzage, dan moet de organisatie diegene op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

of de organisatie zijn persoonsgegevens gebruikt;

wat het doel is van het gebruik;

om welke gegevens/categorieën van gegevens het gaat;

aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt of aan welke categorieën van ontvangers de gegevens zullen worden verstrekt;

wat de periode is waarin de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of in elk geval de criteria om die termijn te bepalen;

dat de betrokkene verschillende rechten heeft (rectificeren, wissen, beperken van de verwerking, bezwaar maken tegen de verwerking e.d.);

dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de AP;

wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is en de gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

of sprake is van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering met vermelding van de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor betrokkene.

Reikwijdte inzagerecht

Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Mensen hebben dus geen recht op informatie over anderen.

Gebruikt een organisatie persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteuntje? Dan vallen deze aantekeningen niet onder het inzagerecht.

Maar slaat de organisatie de aantekeningen vervolgens op in een dossier of verstrekt de organisatie deze aan anderen? Dan heeft degene over wie het gaat ook recht op inzage in deze aantekeningen.

Wetgeving

Het inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

4.     Recht op rectificatie

Mensen hebben het recht om rectificatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Iemand kan om rectificatie vragen als zijn persoonsgegevens:

-feitelijk onjuist zijn;

-onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

-op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Reikwijdte rectificatierecht

Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen.

Wel mag diegene van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.

Wetgeving

Het recht op rectificatie is geregeld in artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

5.     Recht op beperking van de verwerking

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. In de AVG (artikel 18) staat dit recht omschreven als het ‘recht op beperking van de verwerking’.

Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria.

Gegevens zijn mogelijk onjuist

Geeft iemand aan dat een organisatie onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag de organisatie deze gegevens niet gebruiken zolang de organisatie nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

De verwerking is onrechtmatig

Een organisatie mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar een betrokkene wil niet dat de organisatie de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat de betrokkene de gegevens later nog wil opvragen.

Gegevens zijn niet meer nodig

Een organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.

Betrokkene maakt bezwaar

Maakt iemand bezwaar bij een organisatie tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens vanwege zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden (artikel 21, lid 1 AVG)? Dan moet de organisatie stoppen met deze gegevens te verwerken.

Tenzij de organisatie dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van de organisatie zwaarder wegen, mag de organisatie de gegevens niet verwerken.

6.     Recht van bezwaar

Mensen hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Iemand kan om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden.

Verwerkt een organisatie persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang? Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie de gegevens worden verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

Recht van bezwaar bij direct marketing

Het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing is toegestaan, zo lang aan een aantal voorwaarden is voldaan. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden, kan hiertegen bezwaar aantekenen. Organisaties moeten dit bezwaar altijd respecteren. 

Het recht van bezwaar bij direct marketing is geregeld in artikel 21 (lid 2, lid 3) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Recht van bezwaar bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

Iemand kan bezwaar aantekenen vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als diegene als patiënt mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek en er later achter komt dat een bekende als onderzoeker bij dat centrum werkt. Deze persoon kan er dan belang bij hebben dat zijn gegevens worden verwijderd of niet meer tot hem zijn te herleiden.

Het recht van bezwaar vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden is geregeld in artikel 21, lid 1 van de AVG.

7.     Recht op informatie

Organisaties zijn wettelijk verplicht informatie te geven aan personen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. Zij moeten deze mensen informeren welke gegevens zij gebruiken en met welk doel.

Ook moeten zij informatie geven over hun identiteit (naam en adres), de contactgegevens van de vertegenwoordiger en de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en of zij de gegevens aan andere organisaties verstrekken.

Zo moeten werkgevers het hun werknemers laten weten als zij gegevens aan de arbodienst doorgeven. En moeten huisartsen hun patiënten informeren als zij de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverzekeraar versturen.

Direct of indirect verkregen

Organisaties kunnen iemands persoonsgegevens van diegene zelf krijgen of via een andere organisatie. Bij de informatieplicht is er op een aantal punten verschil tussen deze twee situaties.

Doorgeven buitenland

Wil de organisatie de gegevens gaan doorgeven aan organisaties in het buitenland of aan een internationale organisatie? Dan is het verplicht om betrokkenen te informeren of een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Of te laten weten welke passende of geschikte waarborgen er zijn. En hoe betrokkenen hiervan een kopie kunnen krijgen of de waarborgen kunnen raadplegen.

Wetgeving

Het recht op informatie is geregeld in artikel 13 en 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).