Kennisgeving besluiten ter uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen

Kennisgeving besluiten ter uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit.

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat er een besluit is genomen voor de uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen.

Welk besluit is genomen en lig t ter inzage?

  • 1)Het besluit voor vergunningcluster ZW-W 001, betreffende een omgevingsvergunning voor het kappen van 79 bomenlangs de N35 tussen km 4.500 en km 4.800 (kenmerk 15291-2016), genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
  • 2)Het ontwerpbesluit voor vergunningcluster ZW-W 002, betreffende een omgevingsvergunning voor het bouwen van een viaduct voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Heinoseweg (N35) – Kroesenallee (N757) en het verlengen van een fietstunnel tussen de Oude Weg en de Hoekserflaan, ter hoogte van Heinoseweg(kenmerk 24387-2016), genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit (1), alsmede het ontwerpbesluit (2), met bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 december 2016 ter inzage bij:

  • het stadskantoor van gemeente Zwolle aan Lübeckplein 2 te (8017 JZ) Zwolle, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

  • het gemeentehuis van de gemeente Dalfsen aan de Raadhuisstraat 1 te (7721 AX) Dalfsen, maandag tussen 08.30 en 19.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 15.00 uur.

Beroepsmogelijkheid Besluit 1 (cluster ZW-W 001)

Van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingebracht, kan geen beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;

  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

In dit geval is toepassing gegeven aan artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit houdt in dat het besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat het besluit op de juiste wijze is bekend gemaakt.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

De indiening van een hiervoor genoemd verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van het besluit totdat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 2 (cluster ZW-W 002)

Van donderdag 29 december 2016 tot en met woensdag 8 februari 2017 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA te Zwolle. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij het betreffende bestuursorgaan te worden ingediend. Desgewenst kan worden verzocht binnen genoemde termijn een hoorzitting te beleggen waarbij gelegenheid wordt geboden tot een gedachtewisseling met de aanvrager en het betreffende bestuursorgaan over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen.

Meer informatie?

Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen over het (ontwerp)besluit van:

  • cluster ZW-W 001 kunt u zich wenden tot mevrouw H. van Dijk van de gemeente Zwolle, bereikbaar onder telefoonnummer (038) – 498 2830;

  • cluster ZW-W 002 kunt u zich wenden tot de heer W. Sliekers van de gemeente Zwolle, bereikbaar onder telefoonnummer (038) – 498 3369.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

het hoofd van de afdeling BJV Projectadvisering,

mr. A. van de Ven