Gemeente komt 4 juli met informatie over bouwplannen

 

Logo-zwolle

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door Hanneke Valkeman

Datum 27 juni 2018

Onderwerp: Bijeenkomst 4 juli 2018

 

Geachte heer, mevrouw,

Een aantal dagen geleden heeft u een uitnodiging ontvangen voor een startbijeenkomst op 4 juli aanstaande over de inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en over de herinrichtingsmogelijkheden voor het deel van de Heinoseweg dat naar de gemeente Zwolle overkomt.

Daarbij is helaas onvermeld gebleven dat ook de projectleider van fase I, dhr. Anton Westenberg aanwezig zal zijn. Hij is de opvolger van dhr. Aldert Koop en zal tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst aanwezig zijn om u te informeren over de stand van zaken van de gewenste woningbouw op de locatie naast het Kulturhus.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in De Elshof.

Met vriendelijke groet,

Hantekening Hanneke Valkeman

Vooraankondiging inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en herinrichting deel Heinoseweg


dontforget-4

Vooraankondiging

De gemeente Zwolle organiseert op woensdagavond 4 juli een startbijeenkomst over de inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en over de herinrichtings-mogelijkheden voor het deel Heinoseweg dat naar de gemeente Zwolle overkomt.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14 en begint om 19.30 uur.

Aanleiding.

De verlegging van de N 35 is voor een groot deel klaar en dat betekent dat het oude deel van de Heinoseweg naar de gemeente over komt. Voor een goede inpassing van de weg zijn op verschillende plekken aanpassingen nodig.  Daarnaast heeft de gemeenteraad eind april ingestemd met het doen van een inpassingstudie naar de mogelijke verlegging van de Kroesenallee.

Reden voor de gemeente om met u als inwoners van Wijthmen in gesprek te gaan over:

 1. Heeft u ideeën voor de herinrichting van de verschillende weggedeelten? Zo ja, laat ze ons weten.
 2. Welke eventuele knelpunten zou u daarbij graag opgelost zien.

De avond bestaat uit twee delen.

 1. Een kort plenair deel waarin de aanleiding, de werkwijze, randvoorwaarden en globale planning verder zullen worden toegelicht en u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.
 2. Een vrij en meer individueel deel waarin u per deelgebied uw eigen ideeën kenbaar kunt maken en specifieke knelpunten kunt benoemen. Dit deel heeft meer het karakter van een ‘rondloopsessie’ waarbij er plattegronden beschikbaar zijn waarop u uw ideeën/droombeelden en huidige knelpunten kunt aangeven.

Op basis van uw input gaan de gemeentelijke ontwerpers aan de slag met het uitdenken van mogelijke herinrichtingsplannen.

 Inpassingstudie verlegging Kroesenallee

Voor de direct betrokkenen bij de mogelijke verlegging van de Kroesenallee wordt die

avond na het plenaire deel, in een aparte ruimte een werksessie gehouden over de consequenties ervan: wat zijn voor de betrokkenen belangrijke aandachtspunten, waar dient rekening mee gehouden te worden.

Deze groep wordt ook bij de verdere uitwerking betrokken.

Meedenkers gevraagd.

Op basis van uw inbreng tijdens de avond gaan we samen met een meedenkgroep een mogelijke herinrichtingsplan voor de oude Heinoseweg uitwerken. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich aanmelden voor deze  meedenkgroep. De meedenkgroep zal bestaan uit twee leden per deelgebied aangevuld met een vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang en de Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM).

We streven ernaar eind 2018 u duidelijkheid te kunnen bieden over de herinrichtings-plannen.

Graag tot ziens op 4 juli.

Na jaren nu toch studie naar woningbouw in Wijthmen

Woningbouwplannen in Wijthmen lagen jarenlang stil vanwege de crisis, maar worden nu weer actueel. De gemeente Zwolle heeft een intentieovereenkomst getekend met twee projectontwikkelaars om de mogelijkheden te bekijken.

Voorzitter van de dorpsvereniging Plaatselijk Belang Wijthmen, Eko Huisman, reageert verheugd op het besluit van de gemeente. Meer woningen in het dorp is van onschatbare waarde voor Wijthmen. ,,Het betekent geen zorgen over de sluiting van de school, want er komt nieuwe aanwas bij en bijvoorbeeld geen zorgen over de toekomst van de sportvereniging. Dit heeft effect op de levensvatbaarheid van ons dorp.”

Het onderzoek richt zich op de bouwlocatie naast het Kulturhus, het dorpshuis van Wijthmen. Daar is plek voor ongeveer negentig woningen. Het precieze aantal en het soort woningen waaraan behoefte is, bijvoorbeeld seniorenwoningen, wordt de komende periode onderzocht. Plaatselijk Belang Wijthmen-voorzitter Huisman vindt het op dit moment lastig om aan te geven waar de grootste behoefte aan is.

Contract studie woningbouw Wijthmen(foto redactie)

De gecontracteerde projectontwikkelaars Kreator Projecten uit Zwolle en Loostad Vastgoedontwikkeling van VolkerWessels uit Apeldoorn gaan het onderzoek uitvoeren. Naar verwachting komen zij nog voor de zomer met een woningbouwprogramma waarin staat wat wenselijk en haalbaar is.

Over een woningbouwplan in het dorp Wijthmen wordt al jaren gesproken. In 2010 heeft de gemeenteraad het Dorpsplan Wijthmen vastgesteld, dat de toekomstige ontwikkeling van het dorp in de komende vijftien tot twintig jaar schetst. Kreator Projecten en Loostad Vastgoedontwikkeling zien nu duidelijk ontwikkelkansen en pakken het woningbouwplan weer op.

Als de haalbaarheid van de woningbouwplannen is aangetoond, volgt een stedenbouwkundig plan dat als basis gaat dienen voor de benodigde bestemmingsplanprocedures.

 

(Bron: Ingrid Stijkel, de stentor van 31 januari 2018)

Besteding afkoopsom N35 (Enquête inwoners Wijthmen)

Op het Wijkplatform Wijthmen van 29 november jl. is gesproken over de besteding van

de afkoopsom die de gemeente Zwolle krijgt van het Rijk en de Provincie voor de oude

Heinoseweg/N35. De afkoopsom bedraagt € 3 miljoen. Een deel daarvan, € 1,5 miljoen,

is bestemd voor beheer en onderhoud. De andere helft is in principe beschikbaar voor

de herinrichting van de bestaande (oude) Heinoseweg inclusief het kruispunt met de

Kroesenallee.

Dit ligt echter niet hard vast. En dan komt de vraag: hoe deze middelen zo slim mogelijk

te benutten voor de leefbaarheid van Wijthmen e.o. De uiteindelijke beslissing voor de

besteding van dit bedrag ligt bij de gemeenteraad van Zwolle. Voor de gemeenteraad

zijn meningen vanuit Wijthmen en Herfte over de wijze van besteding ook van belang.

 

Visie van de Wijthmense Ontwikkelings Maatschappij

Voor de Wijthmense Ontwikkelings Maatschappij (afgekort WOM, waar Plaatselijk

Belang en de Stichting Ouderenzorg Wijthmen deel van uitmaken, opgericht na de

vaststelling van het Dorpsplan) is het Dorpsplan 2010 nog steeds leidend. De WOM

vindt het belangrijk dat voor de leefbaarheid en de toekomstige

ontwikkelingsmogelijkheden van Wijthmen, de verlegging van de Kroesenallee wordt

meegenomen in het bestedingsplan. Dit leidt tot minder verkeer door het dorp en het

betekent dat de oude Heinoseweg/Kroesenallee een 30 km weg kan worden.

 

Reactie Wijkplatform : rondsturen enquête

Tijdens het Wijkplatform is een toelichting gegeven en is aan de aanwezigen gevraagd:

 • Kunt u zich vinden in het voornemen om de afkoopsom van € 1,5 miljoen mede

te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee (zoals in het Dorpsplan

staat), samen met een beperkte herinrichting van de bestaande weg?

 

 • Zijn er zwaarwegende redenen voor eventueel een andere bestemming van het

bedrag bijvoorbeeld een voetgangersbrug over de N35 naar Soeslo?

 

De aanwezige bewoners op het Wijkplatform vonden het lastig gelijk te moeten

reageren op de vragen en vroegen om wat meer bedenktijd. Vervolgens is afgesproken

dat alle bewoners van Wijthmen d.m.v. een korte enquête op de vragen kunnen

reageren. (Deze brief wordt op alle woonadressen in Wijthmen en Herfte bezorgd.)

Graag uw mening.

U kunt de vragen beantwoorden via internet of via de thuis ontvangen brief met enquêteformulier en deze zonder postzegel terugzenden.

U kunt de vragen via internet beantwoorden, gebruik de in de brief aangegeven inloggegevens:

 • Ga naar zwolle.nl/onderzoek
 • Klik op ‘Enquête Wijthmen’
 • Log in met de volgende persoonlijke codes onder:
 • Project lD:
 • Wachtwoord:

————————————————————————

Meedoen via internet kan tot en met 31 januari 2018.

————————————————————————-

 Hebt u geen internet en wilt u wel graag meedoen aan de enquête? Stuur deze brief

dan vóór 31 januari 2018 terug in de bijgevoegde antwoordenvelop (Gemeente Zwolle,

Onderzoek & lnformatie, Antwoordnummer 119, 8000 VB Zwolle (geen postzegel

nodig)).

In de bijlage vindt u informatie (voor- en nadelen) van de verschillende mogelijkheden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via e-mail:

whi.valkeman@zwolle.nl of via het telefoonnummer aangegeven in de brief.

 

Bijlage

Voor- en nadelen van de bestedingsmogelijkheden

De verschillende bestedingsmogelijkheden die op het Wijkplatform zijn toegelicht:

 •  Besteding volledig voor de herinrichting van de bestaande Heinoseweg;
 •  Besteding gedeeltelijk voor de herinrichting van de bestaande Heinoseweg in
  combinatie met de verlegging van de Kroesenallee;
 • Besteding aan een voetgangersbrug ten behoeve van een extra recreatieve
  verbinding tussen Wijthmen en Soeslo.

De voor – en nadelen van elke mogelijkheid staan hieronder toegelicht.

 

Omlegging best heinoseweg-02

 

Herinrichting best heinoseweg-02

 

Omlegging best heinoseweg-01

 

 

Datum 15 januari 2018

Belangrijk wijkplatform Wijthmen op woensdag 29 november in Kulturhus!!

Aan de bewoners van Wijthmen, Herfte en Zalné.

Behandeld door Hanneke Valkeman

Datum 13 november 2017

Onderwerp Wijkplatform

Beste mevrouw, meneer,

Graag nodig ik, mede namens Eko Huisman van Plaatselijk Belang en wethouder Ed Anker, u uit voor het wijkplatform Wijthmen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 29 november 2017 in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14.

Het wijkplatform begint om 20.00 uur. Zoals vaker de afgelopen jaren, combineren we ook deze keer het wijkplatform met de ledenvergadering van Plaatselijk Belang.

Voorafgaande aan het wijkplatform is er van 18.45 – 19.45 uur een korte inloop over de aanpak en planning van de voorgenomen verfijning van het bestemmingsplan Wijthmenerplas. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden toe te lichten.

Om 20.00 uuur begint de gezamenlijke bijeenkomst:

 1. Opening door de voorzitter Eko Huisman.
 2. Verantwoording Plaatselijk Belang
 3. Mededelingen.
 4. Dorpsplan locatie I : de stand van zaken door wethouder Ed Anker.
 5. Het sluipverkeer in het buitengebied van Herfte en Wijthmen. De heer Molhoek, bewoner van het gebied, wil op het wijkplatform de ervaringen van hem en medebewoners aan de hand van een presentatie delen en toelichten.
 6. Inzet afkoopsom N35 in relatie tot het Dorpsplan. Na de aanpassing van de N35 komt de ‘oude’ Heinoseweg vanuit Rijkswaterstaat over naar de gemeente Zwolle. De herinrichting en het beheer van die weg komen voor rekening van de gemeente die daarvoor een afkoopsom ontvangt.

Vraag is nu hoe deze middelen zo slim mogelijk in te zetten. De uiteindelijke beslissing ligt daarvoor bij de gemeenteraad van Zwolle. Maar ook inbreng vanuit Wijthmen e.o. is van belang. Voor de Wijthmense OntwikkelingsMaatschappij (WOM) waar Plaatselijk Belang en St. Ouderenzorg Wijthmen ook deel vanuit maken, is het dorpsplan nog steeds leidend. Daarmee komt ook de verlegging van de Kroesenallee in beeld als mogelijke besteding in combinatie met een beperkte aanpassing van de oude Heinoseweg.

Na een toelichting op het bovenstaande willen we op het wijkplatform graag met u bespreken:

 • Kunt u zich als bewoner vinden in de lijn om de middelen ook te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee.
 • Wat zijn zwaarwegende argumenten voor eventueel een andere bestemming.

7. Rondvraag en sluiting.

Meldingen over de openbare ruimte horen wij graag via telefoonnummer 14038 of via www.zwolle.nl/meldingen.

Graag tot ziens op 29 november.

Met vriendelijke groet, mede namens voorzitter Plaatselijk Belang Eko Huisman en wethouder Ed Anker,

Hantekening Hanneke Valkeman

 

 

 

 

 

Hanneke Valkeman Wijkmanager.

Partiële herziening bestemmingsplan Wijthmenerplas

Datum  19 september 2017

Het bestemmingsplan voor het Recreatiegebied Wijthmenerplas is vanaf 18 maart 2015 van kracht. In de afgelopen jaren is gebleken dat een aantal zaken niet of niet helemaal goed in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Daarom willen burgemeester en wethouders het bestemmingsplan Wijthmenerplas op een aantal onderdelen gaan herzien.

Inhoudelijk verandert er niets aan de afspraken over het aantal en de soort evenementen die toegestaan zijn rond de plas (3 grote evenementen en 5 overige evenementen), dat blijft hetzelfde. We passen alleen het bestemmingsplan en de APV zo aan dat de huidige regels er goed in staan. Door deze aanpassingen wordt het duidelijker waarom een melding voor activiteiten in het recreatiegebied al dan niet wordt geaccepteerd of een vergunning wordt verleend of afgewezen. Daarmee wordt eveneens meer duidelijk op grond waarvan de gemeente wel of niet handhavend kan optreden. .

Zo is onder meer gebleken dat het evenemententerrein op de plankaart moet worden vergroot. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is namelijk per ongeluk het parcours en het rennerskwartier van het evenement NK 50cc wegraces niet op de plankaart verwerkt. Een ander punt is dat voor kleine evenementen met maximaal 250 deelnemers zonder elektronisch versterkte muziek niets was opgenomen in het bestemmingsplan. Op grond van de APV moeten deze activiteiten wel gemeld worden bij de gemeente, maar is geen evenementenvergunning vereist. Het gaat dan bijvoorbeeld om volleybaltoernooien die door families, scholen of verenigingen worden georganiseerd en incidentele recreatieve activiteiten door commerciële organisaties die altijd al plaatsvonden in het recreatiegebied.

De procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan duurt tot ongeveer medio volgend jaar. Onderdeel van de procedure is de ter visielegging van het plan.

Daarvoor zullen wij te zijner tijd ook een inloopavond organiseren.. Het is in de procedure ook mogelijk om zienswijzen in te dienen tegen het gewijzigde bestemmingsplan.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij de heer Tromp (Tel. 038-4982360 of mailadres: G.J.Tromp @Zwolle.nl)

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Hanneke Valkeman
Wijkmanager

Oproep Plaatselijk Belang voor de voetgangersbrug over N35

n35

Het plaatselijk belang Wijthmen heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om een voetgangersbrug over de N35 te krijgen tussen de kern van het dorp en het landgoed Soeslo.

Tot op heden heeft dit niet tot een resultaat geleid.  Zowel de gemeente als Rijkswaterstaat vonden dit niet urgent en eigenlijk te duur. Plaatselijk Belang wil nog één poging wagen en daar heeft ze uw hulp bij nodig.

Graag horen we wie er gebruik gaat maken van een eventuele voetgangersbrug en hoe vaak per week?

Uw reaties kunt u per mail sturen naar het Plaatselijk Belang of naar eko.huisman@kpnmail.nl of telefonisch naar 0529-466.409 of 06-533.731.48

Eko Huisman, Plaatselijk Belang Wijthmen

Het mailadres van Plaatselijk Belang Wijthmen is: pbwijthmen@gmail.com

 

Aankondiging: inloopavond voor wegverbreding N35 Zwolle – Wijthmen op 3 april 2017

De eerstvolgende inloopavond over de N35 Zwolle – Wijthmen vindt plaats op maandag 3 april 2017 van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie is Café Restaurant De Mol in Wijthmen.

Tijdens de inloopavond van 3 april ligt de nadruk op de werkzaamheden die buiten plaatsvinden – vanaf de start in februari tot en met de zomer. Vooral aannemer Heijmans zal hierover uitleg geven. Tijdens de avond wordt ook het definitieve ontwerp van de weg gepresenteerd.

 

Kennisgeving besluiten ter uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen

Kennisgeving besluiten ter uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit.

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat er een besluit is genomen voor de uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen.

Welk besluit is genomen en lig t ter inzage?

 • 1)Het besluit voor vergunningcluster ZW-W 001, betreffende een omgevingsvergunning voor het kappen van 79 bomenlangs de N35 tussen km 4.500 en km 4.800 (kenmerk 15291-2016), genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • 2)Het ontwerpbesluit voor vergunningcluster ZW-W 002, betreffende een omgevingsvergunning voor het bouwen van een viaduct voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Heinoseweg (N35) – Kroesenallee (N757) en het verlengen van een fietstunnel tussen de Oude Weg en de Hoekserflaan, ter hoogte van Heinoseweg(kenmerk 24387-2016), genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit (1), alsmede het ontwerpbesluit (2), met bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 december 2016 ter inzage bij:

 • het stadskantoor van gemeente Zwolle aan Lübeckplein 2 te (8017 JZ) Zwolle, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

 • het gemeentehuis van de gemeente Dalfsen aan de Raadhuisstraat 1 te (7721 AX) Dalfsen, maandag tussen 08.30 en 19.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 15.00 uur.

Beroepsmogelijkheid Besluit 1 (cluster ZW-W 001)

Van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingebracht, kan geen beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;

 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

In dit geval is toepassing gegeven aan artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit houdt in dat het besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat het besluit op de juiste wijze is bekend gemaakt.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

De indiening van een hiervoor genoemd verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van het besluit totdat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 2 (cluster ZW-W 002)

Van donderdag 29 december 2016 tot en met woensdag 8 februari 2017 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA te Zwolle. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij het betreffende bestuursorgaan te worden ingediend. Desgewenst kan worden verzocht binnen genoemde termijn een hoorzitting te beleggen waarbij gelegenheid wordt geboden tot een gedachtewisseling met de aanvrager en het betreffende bestuursorgaan over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen.

Meer informatie?

Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen over het (ontwerp)besluit van:

 • cluster ZW-W 001 kunt u zich wenden tot mevrouw H. van Dijk van de gemeente Zwolle, bereikbaar onder telefoonnummer (038) – 498 2830;

 • cluster ZW-W 002 kunt u zich wenden tot de heer W. Sliekers van de gemeente Zwolle, bereikbaar onder telefoonnummer (038) – 498 3369.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

het hoofd van de afdeling BJV Projectadvisering,

mr. A. van de Ven