Belangrijk wijkplatform Wijthmen op woensdag 29 november in Kulturhus!!

Aan de bewoners van Wijthmen, Herfte en Zalné.

Behandeld door Hanneke Valkeman

Datum 13 november 2017

Onderwerp Wijkplatform

Beste mevrouw, meneer,

Graag nodig ik, mede namens Eko Huisman van Plaatselijk Belang en wethouder Ed Anker, u uit voor het wijkplatform Wijthmen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 29 november 2017 in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14.

Het wijkplatform begint om 20.00 uur. Zoals vaker de afgelopen jaren, combineren we ook deze keer het wijkplatform met de ledenvergadering van Plaatselijk Belang.

Voorafgaande aan het wijkplatform is er van 18.45 – 19.45 uur een korte inloop over de aanpak en planning van de voorgenomen verfijning van het bestemmingsplan Wijthmenerplas. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden toe te lichten.

Om 20.00 uuur begint de gezamenlijke bijeenkomst:

 1. Opening door de voorzitter Eko Huisman.
 2. Verantwoording Plaatselijk Belang
 3. Mededelingen.
 4. Dorpsplan locatie I : de stand van zaken door wethouder Ed Anker.
 5. Het sluipverkeer in het buitengebied van Herfte en Wijthmen. De heer Molhoek, bewoner van het gebied, wil op het wijkplatform de ervaringen van hem en medebewoners aan de hand van een presentatie delen en toelichten.
 6. Inzet afkoopsom N35 in relatie tot het Dorpsplan. Na de aanpassing van de N35 komt de ‘oude’ Heinoseweg vanuit Rijkswaterstaat over naar de gemeente Zwolle. De herinrichting en het beheer van die weg komen voor rekening van de gemeente die daarvoor een afkoopsom ontvangt.

Vraag is nu hoe deze middelen zo slim mogelijk in te zetten. De uiteindelijke beslissing ligt daarvoor bij de gemeenteraad van Zwolle. Maar ook inbreng vanuit Wijthmen e.o. is van belang. Voor de Wijthmense OntwikkelingsMaatschappij (WOM) waar Plaatselijk Belang en St. Ouderenzorg Wijthmen ook deel vanuit maken, is het dorpsplan nog steeds leidend. Daarmee komt ook de verlegging van de Kroesenallee in beeld als mogelijke besteding in combinatie met een beperkte aanpassing van de oude Heinoseweg.

Na een toelichting op het bovenstaande willen we op het wijkplatform graag met u bespreken:

 • Kunt u zich als bewoner vinden in de lijn om de middelen ook te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee.
 • Wat zijn zwaarwegende argumenten voor eventueel een andere bestemming.

7. Rondvraag en sluiting.

Meldingen over de openbare ruimte horen wij graag via telefoonnummer 14038 of via www.zwolle.nl/meldingen.

Graag tot ziens op 29 november.

Met vriendelijke groet, mede namens voorzitter Plaatselijk Belang Eko Huisman en wethouder Ed Anker,

Hantekening Hanneke Valkeman

 

 

 

 

 

Hanneke Valkeman Wijkmanager.

Partiële herziening bestemmingsplan Wijthmenerplas

Datum  19 september 2017

Het bestemmingsplan voor het Recreatiegebied Wijthmenerplas is vanaf 18 maart 2015 van kracht. In de afgelopen jaren is gebleken dat een aantal zaken niet of niet helemaal goed in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Daarom willen burgemeester en wethouders het bestemmingsplan Wijthmenerplas op een aantal onderdelen gaan herzien.

Inhoudelijk verandert er niets aan de afspraken over het aantal en de soort evenementen die toegestaan zijn rond de plas (3 grote evenementen en 5 overige evenementen), dat blijft hetzelfde. We passen alleen het bestemmingsplan en de APV zo aan dat de huidige regels er goed in staan. Door deze aanpassingen wordt het duidelijker waarom een melding voor activiteiten in het recreatiegebied al dan niet wordt geaccepteerd of een vergunning wordt verleend of afgewezen. Daarmee wordt eveneens meer duidelijk op grond waarvan de gemeente wel of niet handhavend kan optreden. .

Zo is onder meer gebleken dat het evenemententerrein op de plankaart moet worden vergroot. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is namelijk per ongeluk het parcours en het rennerskwartier van het evenement NK 50cc wegraces niet op de plankaart verwerkt. Een ander punt is dat voor kleine evenementen met maximaal 250 deelnemers zonder elektronisch versterkte muziek niets was opgenomen in het bestemmingsplan. Op grond van de APV moeten deze activiteiten wel gemeld worden bij de gemeente, maar is geen evenementenvergunning vereist. Het gaat dan bijvoorbeeld om volleybaltoernooien die door families, scholen of verenigingen worden georganiseerd en incidentele recreatieve activiteiten door commerciële organisaties die altijd al plaatsvonden in het recreatiegebied.

De procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan duurt tot ongeveer medio volgend jaar. Onderdeel van de procedure is de ter visielegging van het plan.

Daarvoor zullen wij te zijner tijd ook een inloopavond organiseren.. Het is in de procedure ook mogelijk om zienswijzen in te dienen tegen het gewijzigde bestemmingsplan.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij de heer Tromp (Tel. 038-4982360 of mailadres: G.J.Tromp @Zwolle.nl)

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Hanneke Valkeman
Wijkmanager

Oproep Plaatselijk Belang voor de voetgangersbrug over N35

n35

Het plaatselijk belang Wijthmen heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om een voetgangersbrug over de N35 te krijgen tussen de kern van het dorp en het landgoed Soeslo.

Tot op heden heeft dit niet tot een resultaat geleid.  Zowel de gemeente als Rijkswaterstaat vonden dit niet urgent en eigenlijk te duur. Plaatselijk Belang wil nog één poging wagen en daar heeft ze uw hulp bij nodig.

Graag horen we wie er gebruik gaat maken van een eventuele voetgangersbrug en hoe vaak per week?

Uw reaties kunt u per mail sturen naar het Plaatselijk Belang of naar eko.huisman@kpnmail.nl of telefonisch naar 0529-466.409 of 06-533.731.48

Eko Huisman, Plaatselijk Belang Wijthmen

Het mailadres van Plaatselijk Belang Wijthmen is: pbwijthmen@gmail.com

 

Aankondiging: inloopavond voor wegverbreding N35 Zwolle – Wijthmen op 3 april 2017

De eerstvolgende inloopavond over de N35 Zwolle – Wijthmen vindt plaats op maandag 3 april 2017 van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie is Café Restaurant De Mol in Wijthmen.

Tijdens de inloopavond van 3 april ligt de nadruk op de werkzaamheden die buiten plaatsvinden – vanaf de start in februari tot en met de zomer. Vooral aannemer Heijmans zal hierover uitleg geven. Tijdens de avond wordt ook het definitieve ontwerp van de weg gepresenteerd.

 

Kennisgeving besluiten ter uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen

Kennisgeving besluiten ter uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit.

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat er een besluit is genomen voor de uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen.

Welk besluit is genomen en lig t ter inzage?

 • 1)Het besluit voor vergunningcluster ZW-W 001, betreffende een omgevingsvergunning voor het kappen van 79 bomenlangs de N35 tussen km 4.500 en km 4.800 (kenmerk 15291-2016), genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • 2)Het ontwerpbesluit voor vergunningcluster ZW-W 002, betreffende een omgevingsvergunning voor het bouwen van een viaduct voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Heinoseweg (N35) – Kroesenallee (N757) en het verlengen van een fietstunnel tussen de Oude Weg en de Hoekserflaan, ter hoogte van Heinoseweg(kenmerk 24387-2016), genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit (1), alsmede het ontwerpbesluit (2), met bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 december 2016 ter inzage bij:

 • het stadskantoor van gemeente Zwolle aan Lübeckplein 2 te (8017 JZ) Zwolle, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

 • het gemeentehuis van de gemeente Dalfsen aan de Raadhuisstraat 1 te (7721 AX) Dalfsen, maandag tussen 08.30 en 19.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 15.00 uur.

Beroepsmogelijkheid Besluit 1 (cluster ZW-W 001)

Van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingebracht, kan geen beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;

 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

In dit geval is toepassing gegeven aan artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit houdt in dat het besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat het besluit op de juiste wijze is bekend gemaakt.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

De indiening van een hiervoor genoemd verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van het besluit totdat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 2 (cluster ZW-W 002)

Van donderdag 29 december 2016 tot en met woensdag 8 februari 2017 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA te Zwolle. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij het betreffende bestuursorgaan te worden ingediend. Desgewenst kan worden verzocht binnen genoemde termijn een hoorzitting te beleggen waarbij gelegenheid wordt geboden tot een gedachtewisseling met de aanvrager en het betreffende bestuursorgaan over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen.

Meer informatie?

Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen over het (ontwerp)besluit van:

 • cluster ZW-W 001 kunt u zich wenden tot mevrouw H. van Dijk van de gemeente Zwolle, bereikbaar onder telefoonnummer (038) – 498 2830;

 • cluster ZW-W 002 kunt u zich wenden tot de heer W. Sliekers van de gemeente Zwolle, bereikbaar onder telefoonnummer (038) – 498 3369.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

het hoofd van de afdeling BJV Projectadvisering,

mr. A. van de Ven

N35 Zwolle-Wijthmen: alles op een rijtje gezet door de Stentor

BELANGRIJKE VERKEERSADER ONDER HANDEN GENOMEN ZWOLLE

De N35 gaaat op de schop. Bij Raalte van Nijverdal tot Wieden en van Zwolle naar Wijthmen.

Over de uitvoering van dat laatste project is vanavond een informatiebijeenkomst.

De Stentor beantwoordt alvast de belangrijkste vragen

Wat gaat er gebeuren?

De N35 tussen Zwolle en Wijthmen krijgt de komende jaren een behoorlijke update. Belangrijkste: tussen de Oldeneelallee en de Koelmansstraat gaat de weg van twee naar vier rijstroken, de maximumsnelheid stijgt van 80 naar 100 km/u en er komt een middenberm inclusief vangrail om de veiligheid te vergroten. Daarnaast wordt een deel van de weg verlegd. Vanaf recreatiecentrum Karba legt uitvoerder Heijmans een nieuwe vierbaansweg aan, zuidelijk ten opzichte van de huidige route. Ter hoogte van de Kroessenallee komt een viaduct met op- en afrit voor Wijthmen. De nieuwe en de voormalige weg komen weer samen vlak voor de kruising met de Koelmansstraat.

Het verkeer moet beter doorstromen door het verdwijnen van kleine kruisingen bij woningen of bedrijven; verkeer kan de N35 in het vervolg alleen nog bereiken bij de Oldeneelallee, het viaduct en bij de Koelmansstraat. In Zwolle komt er voor (brom)fietsers een brug bij de kruising vanaf de Oldeneelallee richting de Wijthmenerplas.

Drukte in de avondspits op de N35 tussen Zwolle en Heino

Drukte in de avondspits op de N35 tussen Zwolle en Heino

Waarom is dit nodig?

Het wordt drukker en drukker op de N35. Rijkswaterstaat (RWS) verwacht dat het aantal auto’s in 2030 ruim verdubbeld is ten opzichte van 2004. En dat is niet zonder gevaar. Het deel Zwolle-Wijthmen behoorde acht jaar geleden al tot de top van de gevaarlijkste rijkswegen.

De drukte kent haar weerslag op het dorp Wijthmen. Als het stilstaat op de N35, zijn er geregeld bestuurders die gebruik maken van sluiproutes door de dorpskern. Samen met de drukte is dat van negatieve invloed op de leefbaarheid, stelt het Rijk.

Wanneer gebeurt het?

Begin 2017 gaat Heijmans aan de slag met voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels. In het tweede kwartaal van volgend jaar begint het met de aanleg en de verbreding van de weg, die voor eind 2018 opgeleverd moet zijn. Dat is acht jaar nadat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een verkenning naar de weg liet uitvoeren.

Wat levert het op?

Tijdwinst, op bepaalde delen dan. Cijfers van RWS geven aan dat je, als je in 2030 ‘s ochtends vanuit Wijthmen naar Zwolle rijdt, ruim twee keer zo snel bent. Automobilisten die het traject Zwolle-Noord – Raalte (en vice versa) afleggen, hoeven daarentegen niet te rekenen op kortere reistijd. Sterker: de prognose van RWS stelt dat bestuurders in de avondspits richting Wijthmen langer onderweg zullen zijn dan nu het geval is. Voorbij de Koelmansstraat gaat de weg van vier naar twee rijstroken en ontstaat een flessenhals.

Door de verlegging van de weg gaat de druk wel van de ketel in Wijthmen. Op het oorspronkelijke deel van de weg door Wijthmen gaat de snelheid terug naar 60km/u.

Aanpassing N35

Aanpassing N35

Wat kost het?

Het budget van het project bedraagt 48 miljoen euro, opgedeeld in zestig procent van het Rijk en veertig procent van de provincie. Rijkswaterstaat verwacht dat de uiteindelijke kosten lager uitvallen. Vooraf hield men rekening met een budget dat zo’n 5 à 10 miljoen euro hoger lag. Een meevaller dus. Van dat geld wordt onder andere de fietsbrug bij Zwolle gerealiseerd.

De informatiebijeenkomst vindt vanavond plaats in Café Restaurant De Mol aan de Heinoseweg 32 in Wijthmen. Tussen 19:00 en 21:00 kan iedereen binnenlopen om vragen te stellen aan Rijkswaterstaat, Heijmans en de gemeente Zwolle.

 

Sauna Swoll richt tuin anders in

Gluurders die vanaf de nieuwe afrit ter hoogte van Wijthmen naar blote saunagasten kijken. Dat vreesden de eigenaren van Sauna Swoll, gelegen langs het nieuwe deel van de weg. Ze stelden een tunnel of een verdieping van de afrit voor, maar de Raad van State besloot in februari van dit jaar dat zoiets te prijzig zou zijn. De sauna-eigenaren zeiden vervolgens hun saunatuin anders in te richten, zodat automobilisten vanaf de weg geen zicht kunnen hebben op hun klanten. Ze zijn nog met Rijkswaterstaat in gesprek over de invulling van de begroeiing rondom de afrit.

ARNOUD DE VRIES

 (Bron: de stentor van 30-11-2016)

 

Uitnodiging wijkplatform op 8 december 2016

Hieronder de uitnodiging voor het wijkplatform Wijthmen door wijkmanager Hanneke Valkeman

 

Beste Meneer, mevrouw

Graag nodig ik, mede namens Eko Huisman van Plaatselijk Belang en wethouder Ed Anker, u uit voor het wijkplatform Wijthmen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 december 2016 in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14 en begint om 20.00 uur.

Zoals vaker de afgelopen jaren, combineren we ook deze keer het wijkplatform met de ledenvergadering van Plaatselijk Belang.

De avond ziet er als volgt uit.

1. Opening en mededeling door de voorzitter Eko Huisman.

2. Verantwoording Plaatselijk Belang.

3. Dorpsplan fase 1: de stand van zaken door Janco Cnossen, voorzitter Stichting Ouderenzorg Wijthmen, en wethouder Ed Anker.

4. Aanpassing N 35: terugblik op de loopbijeenkomst over de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Willem Bosch, contactpersoon vanuit de gemeente  is aanwezig om op nog eventueel overgebleven vragen te kunnen antwoorden.

5. Rondvraag en sluiting.

Meldingen over de openbare ruimte horen wij graag via telefoonnummere 14038 of via www.zwolle.nl/meldingen .

Graag tot ziens op 8 december.

Met vriendelijke groet,

Mede namens wethouder Ed Anker en voorzitter Plaatselijk Belang Eko Huisman

Hanneke Valkeman, wijkmanager

 

 

 

Beheersplan Wijthmenerplas en uitnodiging informatie bijeenkomst 24 juni 2015.

Hieronder de brief van de gemeente Zwolle gericht aan de inwoners van Wijthmen d.d. 12 mei 2015.

In onze brief van 28 maart bent u geïnformeerd over het gewijzigde plan voor de waterskibaan. In die brief hebben we ook gemeld dat het beheerplan zou worden toegestuurd zodra de informatie over het geluid beschikbaar is.

Bij deze brief vindt u de laatste versie van het beheerplan (versie 4). In de bijlagen van het beheerplan is een tekening opgenomen en het Concept Maatwerkbesluit geluid is toegevoegd.

Om u de gelegenheid te geven om vragen te stellen over de bijgevoegde stukken wordt een informatie avond georganiseerd op woensdag 24 juni 2015 van 19.30 tot 21.00 uur in het Kulturhus Wijthmen, Erfgenamenweg 14, 8026 PS te Zwolle.

Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 20.00 uur start de plenaire bijeenkomst.

Mocht vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze voorafgaand aan de avond al sturen naar YHM.Mieremet@zwolle.nl onder vermelding van “Beheerplan Wijthmenerplas”.

met vriendelijke groet,

Aldert Koop

Projectmanager

Beheerplan Lakeside Paviljoen, waterskibaan, outdoor en health activiteiten

Inhoud

1                           Aanleiding  3

1.1                       Visie Wijthmenerplas  3

1.2                       Lakeside Wijthmen  3

2                           Doel beheerplan  4

2.1                       Omschrijving beheerplan  4

2.2                       Doel beheerplan  4

2.3                       Totstandkoming en bewaking beheerplan  4

2.4                       Geldigheid beheerplan  4

3                           Overlast 5

3.1                       Definitie van overlast 5

3.2                       Registratie en vervolgafspraken  5

4                           Beheerafspraken  6

4.1                       De volgende juridische en wettelijke kaders zijn van toepassing. 6

4.2                       Vergunning  6

4.3                       Bestaande huisregels Wijthmenerplas  7

4.4                       Organisatie van het beheer en de handhaving  7

4.5                       Inzet ondernemer 7

4.6                       Inzet omwonenden  8

5                           Overzicht van telefoonnummers  8

 

BIJLAGE 1 Tekening  11

BIJLAGE 2, Maatwerkbesluit 13

BIJLAGE 3, Registratie hinder/ overlast. 21

 

1                          Aanleiding

1.1                      Visie Wijthmenerplas

In het Structuurplan (2008) is het Recreatiegebied Wijthmenerplas aangeduid als een dagrecreatiefcentrum. Daarbij is ondermeer aangegeven dat er ruimte is voor een nieuwe leisure voorziening. Daarna is een ontwikkelvisie opgesteld. Deze is in 2012 onder de naam “Visie en toetsingskader voor ontwikkelingen; Dagrecreatieterrein De  Wijthmenerplas” vastgesteld in de Raad.

Vervolgens is een selectieprocedure gestart waarbij de keuze van B & W gevallen is op het initiatief van Lakeside Wijthmen. Het initiatief omvat de realisatie van een electrisch aangedreven teleskibaan met paviljoen en diverse activiteiten op het land en het water.

1.2                      Lakeside Wijthmen

 

Omschrijving paviljoen

Het totale gebouw wordt circa 36 x 12m (ca. 432 m2) groot met een terras. (Zie bijlage 1.) Het gebouw wordt met hout afgewerkt en heeft daarmee een natuurlijke uitstraling. . Ook het terras wordt in hout uitgevoerd.

 

In het gebouw worden de volgende functies ondergebracht: een uitgifte punt voor waterski’s en wakeboards, wetsuites, materiaal opslag water gerelateerd spelen, een bar, eetgelegenheid, kantoortje, douches, toiletten en kleedruimte. De horeca is in het gebouw een ondergeschikte functie. In deze ruimte kan gegeten en gedronken worden maar kan ook als instructieruimte voor activiteiten worden gebruikt.

 

Omschrijving waterskibaan

Het principe is dat mensen door middel van een omloopkabel op waterski’s met een constante snelheid van circa 30 km/uur worden rondgetrokken.

De baan  wordt elektrisch aangedreven. De installatie produceert daardoor nauwelijks geluid. Voor de bevestiging van de kabel zijn voor de hele baan 5 masten nodig. Dit zijn transparante masten van circa 12 m hoog.

 

Omschrijving overige activiteiten

Naast de waterskibaan zal men ook outdoor gerelateerde activiteiten gaan aanbieden zoals bijvoorbeeld paintball, GPS tochten lopen, boogschieten, speurtocht, krat-stapelen, krat-lopen. Tevens zullen healt gerelateerde activiteiten worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld beachvolleybal, strand voetbal en outdoor fitness.

Naast de waterskibaan zullen ook andere water gerelateerde activiteiten worden aangeboden. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van opblaasbare speeltoestellen op het water, kanoën, vlot-bouwen, waterlopen.

 

2                          Doel beheerplan

2.1                      Omschrijving beheerplan

In het beheerplan is benoemd waardoor mogelijk overlast zou kunnen ontstaan met als doel dit te voorkomen.

Ook is beschreven hoe overlast wordt geregistreerd met als doel deze zo concreet mogelijk met de betrokken te kunnen bespreken teneinde de overlast te voorkomen.

In het beheerplan worden afspraken tussen de ondernemer en de omwonenden vastgelegd.

Voor de eerste versie van het beheerplan is de gemeente penvoerder.

Zodra het eerste beheerplan door het College van Burgemeester en wethouders is vastgesteld is de ondernemer verantwoordelijk voor de inhoud van het beheerplan.

Ook is de ondernemer er verantwoordelijk voor om eens per jaar het beheerplan te evalueren met de omwonenden en de gemeente.

2.2                      Doel beheerplan

Het doel van het beheerplan is primair om overlast voor de bewoners in de nabijheid van de Wijthmenerplas te voorkomen als gevolg van de activiteiten die door Lakeside Wijthmen worden georganiseerd. Het is echter ook mogelijk dat er overlast optreedt die geen relatie met de activiteiten van Lakeside Wijthmen.

Het beheerplan heeft betrekking op zowel de locatie van het paviljoen als op activiteiten die door Lakeside Wijthmen op land en in het water worden georganiseerd.

Tevens is opgenomen hoe overlast geregistreerd moet worden met als doel dergelijke situaties zo concreet mogelijk te kunnen bespreken en acties te nemen die gericht zijn op het voorkomen van de overlast.

2.3                      Totstandkoming en bewaking beheerplan

Het beheerplan is tot stand gekomen met inbreng van vertegenwoordigers uit de omgeving van de Wijthmenerplas, Plaatselijk Belang Wijthmen en de ondernemer van Lakeside Wijthmen. Het beheerplan wordt periodiek besproken in een overleg met omwonenden, ondernemer en  een vertegenwoordiger van de gemeente.

In aanvang vinden de gesprekken plaats onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Elke twee jaar wordt een afweging gemaakt over het nut en de noodzaak van een onafhankelijk voorzitter.

2.4                      Geldigheid beheerplan

Het beheerplan treedt in werking nadat het college van Burgemeester en Wethouders het beheerplan hebben vastgesteld.

Bijstelling van de inhoud van het beheerplan gebeurt in het onder 2.3 genoemde overleg. Vooralsnog wordt jaarlijks de gang van zaken en de actualiteit van het beheerplan geëvalueerd.

Als onderdeel van de evaluatie kunnen aanbevelingen worden gedaan met als doel om eventuele overlast die zich heeft voorgedaan te voorkomen. Dit kan ook betrekking hebben op overlast die door derden is veroorzaakt.

3                          Overlast

3.1                      Definitie van overlast

Overlast is de hinder die mensen in hun woongenot ervaren als gevolg van het (afwijkende) gedrag van mensen of als gevolg van bepaalde gebeurtenissen.

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wetsovertredingen en overlast.

In niet alle gevallen van overlast zal de overheid of politie kunnen reageren zoals de burgers dat zouden verwachten omdat er feitelijk geen sprake is van een wetsovertreding.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve overlast.

Objectieve overlast is bijvoorbeeld geluidoverlast. De mate van geluidoverlast kan worden gemeten.

Subjectieve overlast is bijvoorbeeld de samenscholing van mensen die ongewenst gedrag vertonen. Hier zijn geen meetbare waarden voor.

(Ernstige) overlast of wetsovertredingen hebben betrekking op die overlast gevallen die in ernst, omvang en frequentie een ernstige en structurele aantasting vormen van de leefbaarheid/ het leefgenot.

In relatie tot de activiteiten van Lakeside Wijthmen bestaat vanuit de beleving van de omwonenden ten aanzien van de volgende punten kans op overlast:

 • Geluidoverlast als gevolg van gebruik van het terras in combinatie met muziek.
 • Geluidoverlast als gevolg van een feestje.
 • Geluidoverlast als gevolg van vertrekkende bezoekers.
 • Overmatige verlichting bij het paviljoen.

3.2                      Registratie en vervolgafspraken

Een goede registratie draagt bij aan het zo concreet mogelijk maken van een situatie die zich heeft voorgedaan. Daardoor kan gezamenlijk makkelijker tot een juiste beoordeling van de situatie worden gekomen. Daardoor kan ook gerichter besproken worden hoe de betreffende overlast kan worden voorkomen.

In de situatie van de Wijthmenerplas is het ook mogelijk dat overlast wordt veroorzaakt door anderen dan bezoekers van Lakeside Wijthmen. Hiervoor biedt het beheerplan geen kader.

Ten behoeve van de uniformiteit en volledigheid zou de volgende informatie vast moeten worden gelegd:

 • Naam van de gene die de overlast ervaart
 • Datum, tijdstip en aard van de overlast
 • Had de overlast wel of geen relatie met activiteiten van Lakeside
 • Met wie is er contact opgenomen
 • Welke actie is daarop ondernomen.
 • Het resultaat van de ondernomen actie
 • De terugkoppeling naar de melder
 • De vervolgafspraken met de melder

Bijlage 3 bevat een format waarin deze informatie kan worden verwerkt.

 

4                          Beheerafspraken

4.1                      De volgende juridische en wettelijke kaders zijn van toepassing.

Er zijn diverse juridische en wettelijke kaders van toepassing op de activiteiten van Lakeside Wijthmen. Volledigheidshalve worden de meest relevante hieronder genoemd.

 • Het bestemmingsplan Wijthmenerplas
 • WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht )
 • Het Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Beleidsregel evenementen in de openlucht 2012
 • Drank- en horecavergunning
 • Het openingstijden besluit
 • Het erfpachtcontract.

4.2                      Vergunning

Vergunningverlening vindt plaats op basis van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Door middel van het Maatwerkbesluit geluid worden de geluideisen concreet vastgelegd. Het Maatwerkbesluit geluid vindt u als bijlage 2 bij het beheerplan.

Geluid

Hoewel het gebiedsgerichte milieubeleid in relatie tot de het activiteitenbesluit nog niet formeel is, zal daar bij de vergunningverlening op worden geanticipeerd door uit te gaan van een ambitieniveau van 40dB in plaats van 50 dB.

Voor de drie dag perioden (dag, 7.00 -19.00; avond, 19.00 – 23.00; nacht 23.00 – 7.00) komt dit neer op ambitie waarden van resp. 40, 35 en 30dB.

Voor de piekbelastingen (Kortdurende verhoogde geluidsniveaus, Starten auto, starten compressor, enz.) wordt een waarde aangehouden die 20 dB hoger ligt dan de ambitie waarden.

Afwijking van geluid

Lakeside moet een vergunning aanvragen wanneer zij met betrekking tot de geluidproductie van hun vergunning willen afwijken.

Lakeside zal de buurt over het moment en de aard van een activiteit informeren wanneer zij het voornemen heeft om een dergelijke vergunning aan te vragen.

Verlichting

De ondernemer gaat geen lichtmasten plaatsen.

 

4.3                      Bestaande huisregels Wijthmenerplas

 • Geen glas op de plas.
 • Geen alcohol op de plas
 • Afval in de afvalbakken
 • Honden niet toegestaan; behalve in de winterperiode van 1 oktober tot 1 april mits aangelijnd.
 • Open vuur is niet toegestaan. Met uitzondering van de barbecueplek die op de kaart staat. Barbecueën met grote groepen alleen in overleg met de beheerder.
 • Het terrein is alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Recreëren voor eigen risico
 • In de zomerperiode is er, bij mooi weer, een beheerder op de plas en is de eerste hulppost geopend.

4.4                      Organisatie van het beheer en de handhaving

B&W is het bevoegd gezag ten aanzien van. de vergunningverlening en de handhaving. De gemeente maakt voor het beheer en de handhaving gebruik van de wachtdienst van de ROVA.

Na een melding gaat een wachtdienstmedewerker van de ROVA ter plaatse kijken.

Op grond daarvan bepaalt deze of hij zelf iets kan doen of dat het probleem door andere disciplines moet worden opgelost. Afhankelijk van het soort probleem weet de wachtdienstmedewerker wie hij moet bellen. (De beheerder van de Wijthmenerplas, toezicht en handhaving van de gemeente, de politie ( bij geweld, e.d.), enz.)

In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste telefoonnummers opgenomen.

4.5                      Inzet ondernemer

De ondernemer hecht er waarde aan goede contacten met de omwonenden op te bouwen. Zij zal zich er ook voor inspannen om dat zo te houden.

Wanneer er sprake van hinder of overlast is vindt zij het belangrijk dat daarover direct contact met haar wordt opgenomen zodat zij maatregelen kan nemen.

Geluid

De geluidsapparatuur die wordt toegepast wordt in ieder geval voorzien van een begrenzer zodat het maximaal toegestane geluidsniveau niet wordt overschreden.

Geluidboxen voor de achtergrondmuziek op het terras worden laag geplaatst. Daardoor draagt het geluid minder ver.

Activiteiten

De landactiviteiten die Lakeside aanbiedt zullen plaats vinden in de nabijheid van het paviljoen. De activiteiten op het land en op het water leiden in principe niet tot overlast.

Indien er toch overlast wordt ondervonden is het verzoek om hierover direct contact met de ondernemer op te nemen.

Wanneer derden elders in het gebied overlast veroorzaken is Lakeside daar niet voor verantwoordelijk.

Bereikbaarheid.

De ondernemer zorgt er voor dat in principe zij of iemand anders bereikbaar is wanneer er activiteiten plaats vinden.

Evaluatie

De ondernemer organiseert eens per jaar een overleg met de omwonenden om het beheerplan te evalueren. Indien de situatie daar om vraagt wordt extra overleg georganiseerd.

4.6                      Inzet omwonenden

Indien er sprake van hinder of overlast is nemen de omwonenden hierover direct contact op met de ondernemer.

Indien er sprake van hinder of overlast is denken de omwonenden constructief mee hoe dit kan worden voorkomen.

5                          Overzicht van telefoonnummers

Tijdens kantooruren

Voor meldingen of klachten kunt u, gedurende werktijd, contact opnemen met

 • De wachtdienst van de ROVA                    038 – 4273777
 • Klanten Contact Centrum Gemeente Zwolle        14038

e-mail   kcc@zwolle.nl

 

 • De beheerder van de Wijthmenrplas                       06-22929509.

 

Buiten de kantooruren

Voor werkelijke spoedeisende meldingen of klachten kunt u buiten de kantooruren contact opnemen met:

 • De wachtdienst van de ROVA        06 – 53944760
 • Direct met de politie        0900-8844.

De ondernemer

 • De ondernemer is bereikbaar op                  06 – 29060780

 

                           BIJLAGEN

BIJLAGE 1 Tekening

Bijlage tekening

(klik op de kaart voor een vergroting)

 

BIJLAGE 2, Maatwerkbesluit

Dit is het Concept Maatwerkbesluit dat vanaf 18 juni 2015 ter visie ligt.

Zodra het Maatwerkbesluit geluid is vastgesteld zal de definitieve versie aan het beheerplan worden toegevoegd.

 

Onderwerp:       Maatwerkvoorschriften geluid bij een inrichting type B Activiteitenbesluit

 

Inrichting:          Lakeside Zwolle

Adres:              Zalneweg 110

Plaats:              8026 PZ Zwolle

 

Op 18 maart 2015 hebben we een melding Activiteitenbesluit ontvangen voor de oprichting van “Lakeside  Zwolle”.  Het  bedrijf  betreft een horecabedrijf  met sport- en recreatievoorzieningen. Milieutechnisch valt het bedrijf als een inrichting type B onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Daarom moet er worden voldaan aan de voorschriften van het Besluit.

Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit                               

Geluidstechnisch moet worden voldaan aan de voorschriften van artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit. Deze houden het volgende in:

–   Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau Lamax , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten  en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel bij het betreffende tijdstip aangegeven waarden:

 

07:00–19:00 19:00–23:00 23:00–07:00
 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

 

Uit onderzoek is gebleken dat geluidsgevoelige bestemmingen (woningen van derden) op zeer geruime afstand van de inrichting zijn gelegen. Door deze ligging kan de inrichting ruimschoots aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.

 

“Nota Een helder geluid”

De gemeente Zwolle heeft haar geluidsbeleid vastgelegd in een nota Industriegeluid Zwolle: “Een Nota helder geluid”.

Uit de structuurplankaart behorende bij de Nota, blijkt dat het gebied “Wythmener plas”  is gekenmerkt met de aanduiding “Gemengd landelijk gebied”.  Tevens is in het gebied rekening gehouden met horeca en  dagrecreatieve centra.

structuurplankaart

Structuurplankaart

Renvooi structuurplankaart. (klik op de kaart voor een vergroting)

Grenswaarde en ambitiewaarde

In de Nota een helder geluid, wordt voor een gemengd landelijk gebied, een ambitie- waarde van 40 dB(A) en een basiswaarde van 45 dB(A) genoemd. In het Activiteitenbesluit wordt een etmaalwaarde van 50 dB(A) gehanteerd. Tussen ambitiewaarde en de reguliere geluidsnorm van het Activiteitenbesluit zit een verschil van 10 dB(A).

Akoestisch onderzoek

Om de geluidbelasting afkomstig van de inrichting ter plaatse de omliggende woningen inzichtelijk te maken,  hebben we de drijver van de inrichting om een akoestisch onderzoek gevraagd. Adviesburo Tauw heeft het onderzoek uitgevoerd en de resultaten van het onderzoek vastgelegd in het akoestisch rapport, d.d. 5 juni  2015, kenmerk R001-1230694ARB-srb-V02-NL. De uitgangspositie is dat het geluidsniveau ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen van derden) niet meer mag bedragen dan de ambitiewaarden, zoals deze in de Nota “Een helder geluid” zijn vastgelegd. In de directe omgeving van het horecabedrijf zijn een aantal meetpunten (lees “controlepunten”) gelegd.

Maatwerk voorschriften (geluid)

Aangezien de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit standaard op de inrichting van toepassing zijn, ontstaat een ongewenste situatie. Deze geluidnormen zijn in strijd met het geluidsbeleid dat de gemeente Zwolle voor het gebied heeft vastgesteld.

Op grond van artikel 2.1 (aanwijzing lid 2 letter f ) en artikel 2.20 Activiteitenbesluit heeft de gemeente Zwolle (als bevoegd gezag) de mogelijk om, in de vorm van maatwerkvoorschriften, andere geluidsvoorschriften te stellen, dan die regulier voor de inrichting gelden.

Type inrichting

Lakeside Zwolle zal bestaan uit een kabelwaterskibaan, outdooractiviteiten en een beachclub. De outdooractiviteiten omvatten niet gemotoriseerde activiteiten zoals trampolinespringen, teambuildingsactiviteiten, boogschieten et cetera. De beachclub zal bestaan uit een paviljoen met restaurantfunctie en een buitenterras aan het water.

Wet milieubeheer

Het betreft een inrichting zoals genoemd in artikel 1.1 sub 1 van de Wet milieubeheer.

Besluit omgevingsrecht (Bor)

De inrichting valt onder de volgende categorieën van de Bor, bijlage I onderdeel C:

Cat. 1.1 letter a

 • Aanwezigheid van elektromotoren met een vermogen of een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW;

Cat.18.1

 • Hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria’s,snackbars en discotheken, alsmede aanverwante inrichtingen waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Cat.19.1 (letter i)

 • Waar met bogen of boogwapens of met wapens, werkend met luchtdruk of gasdruk, wordt geschoten.

 

Activiteitenbesluit

Bovenstaande activiteiten worden met name beschreven in de hoofdstukken 3 en 4 van het Activiteitenbesluit. Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit is er geen sprake van een inrichting van het type A. Binnen de inrichting worden geen vergunningsplichtige activiteiten verricht zoals benoemd in bijlage 1 van de BorEr is dus evenmin sprake van een inrichting type C. Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit is er dan sprake van een inrichting van het type B.

Locatie eigenschappen

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Zwolle. Dit gebied is ondergebracht in de categorie: ”Gemengd landelijk gebied”.

De inrichting is niet gelegen:

 • in een grondwaterbeschermingsgebied;
 • in een aangewezen stiltegebied;
 • in of in de directe nabijheid van een natuurbeschermingsgebied aangewezen door de Habitatrichtlijn (HR) en Natuurbeschermingswet 1998/Vogelrichtlijn en Flora- en faunawet.

 Procedure

Voorbereiding

De bevoegdheid tot het opnemen van maatwerkvoorschriften is geregeld in artikel 8.42 Wet milieubeheer juncto de artikelen  2.1 en 2.20 (voor geluid) van het Activiteitenbesluit.

De procedure die gevolgd wordt is conform de artikelen 4:8 en 4:9 en afdeling 3.2 en 3.7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb, gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijze op het voornemen).

Zienswijzen

In onze brief d.d. XX – XX 2015, kenmerk XXXXX  is de drijver van de inrichting in de gelegenheid gesteld om gedurende twee weken na dagtekening, zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. Daarbij is deze (concept) beschikking met maatwerkvoorschriften ter informatie voorgelegd. Gedurende die periode zijn er geen/ wel zienswijzen ingediend.

Adviezen

Voor de totstandkoming van dit Besluit zijn geen wettelijke adviseurs aangewezen.

Maken van bezwaar

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl vindt u onder de knop “loket” (burgers of bedrijven) het formulier “Bezwaar indienen”. Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt dan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

In werkingtreden besluit

Overeenkomstig artikel 20.3, lid 2 Wet milieubeheer zullen de maatwerkvoorschriften in werking treden en hebben een geldigheid voor onbepaalde tijd.

 

Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften:

Aanleiding

Op het perceel Zahlneweg 110 zal een horecabedrijf worden gevestigd. Naast het horecabedrijf vinden er eveneens recreatieve activiteiten plaats. De inrichting (het bedrijf) valt milieutechnisch (als meldingplichtige inrichting) onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Geluidstechnisch moet de inrichting voldoen aan voorschrift 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit. Dat houdt onder andere in dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen van derden niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) [etmaalwaarde]. De gemeente Zwolle heeft voor het gebied waar het bedrijf wordt gevestigd in de Nota “Een heldergeluid” een ambitie- waarde van 40 dB(A) [etmaalwaarde] vastgelegd.

Aangezien de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit standaard op de inrichting van toepassing zijn, ontstaat een ongewenste situatie. Deze geluidnormen zijn in strijd met het geluidsbeleid dat de gemeente Zwolle voor het gebied heeft vastgesteld.

Op grond van artikel 2.1 (aanwijzing lid 2 letter f ) en artikel 2.20 Activiteitenbesluit heeft de gemeente Zwolle (als bevoegd gezag) de mogelijk om, in de vorm van maatwerkvoorschriften, andere geluidsvoorschriften te stellen, dan die regulier voor de inrichting gelden.

 

 

Beschikking

Gelet op de artikelen 2.1 en  2.20 van het Activiteitenbesluit besluiten wij de volgende maatwerkvoorschriften te stellen:

 

VOORSCHRIFTEN

 1. De gehanteerde muziekgeluidniveaus [in dB(A)] mogen niet meer bedragen dan in onderstaand overzicht is aangeven:
Locatie Dag (07-19 uur) Avond (19-23 uur) uur) Nacht (23-07 uur) 
Terras 64-74 64-74 59-69
Paviljoen 74-84 74-84 69-79

 

 1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezig toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten (waaronder mede begrepen zijn het produceren van muziek en het verrichten van laad- en loswerkzaamheden), mag ter plaatse van de hieronder vermelde meetpunten niet hoger zijn dan:

 

Meet-punten  Omschrijving meetpunten  Dag07-19dB(A) Avond19-23dB(A) Nacht23-07dB(A)
1 Valkenbergweg 16 34 35 30
2 Valkenbergweg 18 33 35 30
3 Valkenbergweg 20-22 33 35 30
4 Hoekserflaan 8-10-12 29 30 25
5 Hoekserflaan 14-16-18 32 33 28
6 Erfgenamenweg 8 31 33 28
7 Heinoseweg 23 – 23a 28 30 25
8 Referentiepunt noord*  (1,5 meter) {50 meter} 41 41 36
Referentiepunt noord*  (5,0 meter) {50 meter} 44 44 39
9 Referentiepunt oost*  (1,5 meter) {200 meter} 35 35 30
Referentiepunt oost*  (5,0 meter) {200 meter} 35 35 30
10 Referentiepunt zuid*    (1,5 meter) {50 meter} 42 42 37
Referentiepunt zuid*   (5,0 meter) {50 meter} 45 45 40
11 Referentiepunt west*  (1,5 meter) {50 meter} 37 36 31
Referentiepunt west*    (5,0 meter {50 meter} 39 39 35

* Exclusief muziekstraf

Zie voor de positie van de meetpunten bijlage 2 van het akoestisch onderzoek.

 1. De van de inrichting afkomstige piekgeluiden (LAmax), gemeten in de meterstand “fast”, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten (waaronder mede begrepen zijn het produceren van muziek en het verrichten van laad- en loswerkzaamheden), mag ter plaatse van de omringende woningen van derden (zie meetpunten van het vorig voorschrift) niet hoger zijn dan 40 dB(A).

 

 1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede het beoordelen van de meetresultaten moeten plaatsvinden overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai (uitgave Ministerie van VROM 1999)”.

 

 1. De inrichting moet conform het akoestisch onderzoek opgemaakt door adviesburo Tauw, d.d. 5 juni 2015, Kenmerk R001-1230694ARB-srb-V02-NL in werking worden gehouden.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

Wilco  IJzerman

sectiehoofd Fysieke Leefomgeving

 

Bijlagen bij deze beschikking:

 

 • akoestisch rapport, d.d. 15 april 2015, kenmerk R001-1230694ARB-los-V01-NL,

opgesteld door adviesbureau Tauw;

 


 

Tekening met referentiepunten

Tekening met referentiepunten

(klik op de bijlage voor een vergroting)

BIJLAGE 3, Registratie hinder/ overlast.

Registratie hinder/ overlast

Naam:________________________________________________________________

 

Datum en tijdstip: d.d. tijd
Aard overlast
Relatie met Lakeside of derden
Contact opgenomen met
Welke actie is ondernomen
Resultaat van de actie
Terugkoppeling naar melder
Zijn er vervolgafspraken met de melder gemaakt.

 

Datum en tijdstip: d.d. tijd
Aard overlast
Relatie met Lakeside of derden
Contact opgenomen met
Welke actie is ondernomen
Resultaat van de actie
Terugkoppeling naar melder
Zijn er vervolgafspraken met de melder gemaakt.