Festivalvolumeknop staat te ver open.

Vonnis over Hardshock – te veel lawaai – rond Wijthmenerplas met instemming ontvangen.

De Overijsselse rechtbank oordeelde vorige week dat de gemeente Zwolle in 2013 ten onrechte een vergunning heeft af gegeven voor het Hardshock Festival rond de Wijthmenerplas.

Toch nog gerechtigheid, zegt Eko Huisman, die in april 2013 vruchteloos bezwaar aantekende tegen

het luidruchtige evenement achter zijn huis.

Hij is een van de bewoners van het Project ‘Beter met bos’, een reeks villa’s op landgoederen pal bij de Wijthmenerplas.

In de verkoopfolders werd de kopers destijds ‘rust en Privacy voorgespiegeld, maar dat pakte anders uit, zei Huisman op 18 april in de Zwolse rechtbank.

Samen met enkele van zijn buren betoogde hij dat de housefestivals in het recreatiegebied voor ontoelaatbare geluidsoverlast zorgden.

De bewoners van het bosgebied vroegen de rechtbank daarom om het aankomende Hardshock festival te verbieden.

Een vertegenwoordiger van de gemeente Zwolle stelde dat de gemeente strikt toeziet op handhaving van de grens van 85 decibel, wat een aanvaardbaar geluidsniveau zou zijn.

wijthmenerplasfestival

Bron: http://partyflock.nl/news/21823:Fusion-of-Dance-Festival-start-early-bird-verkoop

De rechter ging daarin mee; hij zette geen streep door de verleende omgevingsvergunning.

De bewoners van het recreatiegebied benutten nadien elke mogelijkheid – van de bezwaarschriftencommissie tot de gemeenteraad tot weer de rechtbank –

om hun grieven uiteen te zetten.

Telkens zonder resultaat, tot afgelopen week, toen de Rechtbank Overijssel bekendmaakte dat er in april 2013 inderdaad geen vergunning had mogen worden afgegeven.

‘Het hardcore-festival’, stelde de rechter, veroorzaakt ontoelaatbaar veel geluidsoverlast voor omwonenden.

De gemeente heeft daar bij het afgeven van de vergunning onvoldoende rekening mee gehouden’.

Dat is precies wat de bewoners van het gebied destijds aanvoerden, zegt Eko Huisman.

,,Maar de rechter durfde er toen nog geen streep door te zetten, zo kort voor het evenement, waarvoor al 15.000 kaartjes waren verkocht.

Dat de rechtbank alsnog heeft geoordeeld dat het geluid van Hardshock te hoog is, is volgens Huisman volstrekt  logisch.

==================================================================================

Omwonenden Wijthmenerplas krijgen in tweede instantie gelijk met bezwaren festival lawaai.

==================================================================================

,,De gemeente Amsterdam heeft een akoestisch rapport laten maken voor festivals rond de Gaasperplas.

De conclusie was dat 65 decibel het maximum mag zijn voor de dichtstbijzijnde huizen,

maar Zwolle hanteert een grens van 85 decibel.

De glazen rammelen hier op tafel.”

Ter verduidelijking: de decibelschaal is logaritmisch, elke drie decibel extra betekend een verdubbeling van het geluid.

“Er is niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat in een woongebied acceptabel is en wat niet”, zegt Huisman.

“Een rapport uit Limburg stelt dat een volume boven de 60 decibel ernstig is en boven 75 onduldbaar.

Zwolle hanteert dus veel hogere normen. Deze uitspraak dwingt de gemeente om het beleid te herzien.

(bron: de stentor van 11-12-2014)

 

 

Rapport ZIN Wijthmen door wethouder in ontvangst genomen

Nelleke Vedelaar, de wethouder van zorg in Zwolle, heeft onlangs het ‘Evaluatierapport Dorpszorgconcept / Woonservicegebied Wijthmen’ in ontvangst genomen. Ze ontving het rapport uit handen van Stichting Ouderenzorg Wijthmen-voorzitter Janco Cnossen, die complimenten over de inhoud en leesbaarheid  van de ingenomen wethouder in ontvangst mocht nemen.

Er was een zware delegatie van de gemeente op vrijdag 26 september in het Kulturhus. In het kielzog van de wethouder waren Nico Middelbos (hoofd WMO), Willy Roelsma (kwartiermaakster sociale wijkteams) en wijkmanager Hanneke Valkeman meegekomen. Namens Driezorg waren Wim Rave (directeur-bestuurder) en Riet Walda (sectormanager zorg) aanwezig.

Wethouder Nelleke Vedelaar heeft het rapport in ontvangst genomen van SOW-voorzitter Janco Cnossen

Wethouder Nelleke Vedelaar heeft het rapport in ontvangst genomen van SOW-voorzitter Janco Cnossen

In het rapport zijn de bevindingen van ZIN Wijthmen opgetekend van de ervaringen van het Wijthmens sociaal wijkteam in zijn eerste jaar. In het voorjaar van 2014 is het team begonnen met een proefproject wijkzorg. Volgens het zelfontwikkelde dorpszorgconcept, met een wijkverpleegkundige en een dorpsondersteuner als hart van het sociaal wijkteam, werd begonnen met de volgende kernopdracht: de helpende hand bieden aan elke willekeurige zorgvrager; en wel zo effectief en efficiënt mogelijk, met een minimum aan bureaucratie, papierwerk en regelgeving.

Het sociaal wijkteam, waarin Annet Uijttewaal en Marion Tolhuis worden bijgestaan door Marcel Postma, Koen Nijmeijer en Bart Reuvekamp, verhief eenvoud tot kracht en richtte zich in eerste instantie op de grootste doelgroep: de ouderen.

Wijthmen is een relatief vergrijsd dorp met behoorlijk wat inwoners boven de 65 jaar. Zij werden allen (192 in totaal) aangeschreven voor een vrijblijvend keukentafelgesprek. Annet en Marion voerden samen liefst 108 gesprekken met in totaal 160 mensen. Dat betekent, dat liefst 84 procent gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging. Een zeer bevredigende score. Een kleine minderheid hoefde geen gesprek, meestal om heldere redenen: net 65 jaar geworden, nog niet aan zorg toe, ik weet u te vinden zodra ik zorg nodig heb, mijn partner is overleden en ik blijf hier niet wonen.

De voornaamste conclusies van keukentafelgesprekken zijn heel positief. De Wijthmeners voelen zich gerustgesteld en veilig met zorg in hun nabijheid (ZIN). Ze weten waar ze moeten zijn met hun (toekomstige) zorgvraag. Er is sprake van een zeer geringe toename van de zorgvraag door het actief aangaan van keukentafelgesprekken. Zorgmijders komen wel eerder in beeld.

Senioren in het relatief oudere Wijthmen zijn in het algemeen vitaal en pro-actief. Inwoners weten wijkverpleegkundige, dorpsondersteuner en dienstenteam veelal rechtstreeks per telefoon te bereiken. Daarom kan het aantal spreekuren (voorlopig) gehalveerd worden (van twee naar één keer in de week).

De keukentafelgesprekken hebben een behoorlijke tijd in beslag genomen. Het aantal uren van wijkverpleegkundige en dorpsondersteuner kan nu in de operationele fase fors omlaag, maar het is nog te vroeg om de reguliere omvang vast te stellen.

Zo lang de 65-plussers zelf nog goed kunnen, zijn ze bereid een helpende hand uit te steken voor hun mede-inwoners, zij het op een min of meer los-vaste basis. Vele handen maken licht werk, is ook het motto in Wijthmen, mits ondersteund door een goede (wijkgerichte) organisatie.

Door goed georganiseerde zorg in nabijheid, met vertrouwde gezichten, korte lijnen een goede kennis van de sociale kaart, open verbinding met de specialistische achtervang en een minimum aan bureaucratie of overhead, wordt voorkomen, dat mensen in eerder stadium een beroep gaan doen op de vaak dure zorg. Dat resulteert in een significante kostenbesparing op zorg.

Het belang van welzijnsactiviteiten mag daarbij niet worden onderschat. Ouderen hebben grote behoefte aan ondersteuning om langer thuis te kunnen wonen. Daarnaast zijn welzijnsactiviteiten (bewegen, koken, culturele activiteiten) goed voor lijf en geest en voorkomen eenzaamheid, die een steeds grote probleem dreigt te worden door de dubbele vergrijzing .

De gemeente kon in september slechts summier reageren op de uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport, omdat zij nog middenin de grootschalige verplaatsing van de verantwoordelijkheid van zorg bij de gemeenten zit. Deze verplaatsing van de zorg bezorgt de meeste lokale overheden veel hoofdbrekens en veel werk; in Zwolle is dat niet anders. Het ziet ernaar uit, zo werd tijdens de bijeenkomst  in september al wel meegedeeld, dat Wijthmen als onderdeel van Stadsdeel Oost een sub-wijkteam gaat vormen met Berkum. Maar hoe dat er precies uit komt te zien, en in hoeverre de Wijthmense zorg de eigen identiteit kan behouden, is bij het ter perse gaan van deze Elshofbode nog niet helemaal (of helemaal niet) duidelijk.

Voor  ZIN Wijthmen is de klus nog niet afgerond, er is nog genoeg te doen. Daarom hoopt ZIN Wijthmen het project, met steun van de gemeente, te kunnen voortzetten en de vruchten te kunnen plukken van deze succesvolle pilot en de ervaringen te kunnen delen ten behoeve van de andere sociale wijkteams in de stad.

In het rapport zijn daarom  alvast  – vrijblijvend – een aantal aanbevelingen gedaan aan de gemeente voor de verdere ontwikkeling van de toekomstige sociale wijkteams in Zwolle. Deze zijn:

– Maak organisatorisch verschil tussen stedelijk en buitengebied

– Maak bij de opzet van de zorgstructuur in een dorp gebruik van de kracht van dat dorp, met behoud van zijn eigenheid

– Doe onderzoek naar de opzet van sociale wijkteams naar ‘Wijthmens model’ voor oud- Zwollerkerspel (Westenholte, Spoolde, Windesheim, Berkum, Langenholte, gebied richting Nieuwleusen) met bovenwijkse samenwerking (bijvoorbeeld vervoersdienst) teneinde de continuïteit te waarborgen en de efficiency te bevorderen.

– Wees flexibel met de schaalgrootte (de ene wijk of dorp is het andere niet).

– Vorm kleine sociale wijkteams met hooguit drie generalisten bestaande uit wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en/ of Wmo-consulente

– Werk met wijkverpleegkundigen op minimaal HBO V-niveau en dorpsondersteuner(s) met grote kennis van de sociale kaart en in nauwe verbinding met specialistische dienst- en hulpverleners.

 

Welzijnsactiviteiten Driezorg in Wijthmen

Welzijn is een belangrijke pijler uit het zorgconcept in Wijthmen. Wie zich goed voelt, actief en mobiel, zal minder gauw een beroep doen op zorg. Naast het welbevinden leveren welzijnsactiviteiten dus ook kostenbesparingen op.

Welzijnsmedewerkster Ineke Schoenmakers (standplaats Driezorg, locatie Berkumstede/De Wissel) is op parttime basis beschikbaar voor ZIN Wijthmen. Zij werkt nauw samen met ZIN Wijthmen en de vele vrijwilligers, verenigd in het dienstteam, als onderdeel

van het sociaal wijkteam. Er zijn volop ideeën en diverse activiteiten zijn al in gang gezet. Het succesvolle optreden van De Pauwergirls in het Kulturhus en (in september) het bezoekje aan het Stadsfestival in Zwolle smaken naar meer.

Zo is het de bedoeling om in samenwerking met Historisch Centrum Overijssel tot een expositie over de geschiedenis van Wijthmen en omgeving te komen. Die geschiedenis gaat ver terug en die willen wij graag samen met bewoners uit Wijthmen ophalen. Meer over de ijeenkomsten volgt.

‘Bewegen Voor Ouderen’ is reeds begonnen programma. Sinds 9 oktober is er elke donderdag ochtend van 09.30-10.15 uur een beweeggroep voor ouderen in het Kulturhus. Deze beweeggroep wordt vanuit Driezorg aangeboden en door

beweegmedewerkster Klaske Oosterhoff begeleid.

De beweegles duurt 45 minuten en ziet er, kort omschreven, als volgt uit; we gaan het hele lichaam met verschillende oefeningen bij langs, waarna er nog 1 of 2  spelactiviteiten volgen. De lessen zijn heel gevarieerd en iedereen kan op zijn eigen beweegniveau mee doen.

Naast dat het goed en gezond is om te bewegen, is het ook nog eens heel gezellig om dit met elkaar te doen en achteraf nog gezellig een kopje koffie te drinken.

Wanneer u besluit wekelijks deel te nemen aan de beweeggroep, kunt u zich hiervoor inschrijven. De kosten bedragen €2,- per keer en worden na 15 lessen automatisch van uw rekening afgeschreven. U betaalt alleen wanneer u er bent, dus bij ziekte of afwezigheid worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer u een keer wilt komen kijken of het wat voor u is, dan kan dat natuurlijk! De eerste les is gratis en geheel vrijblijvend.

De beweeggroep wordt goed bezocht. Wekelijks wordt er gemiddeld door tien ouderen met enthousiasme aan deelgenomen.

Tot slot nemen een beperkt aantal ouderen deel aan het project Jong Belegen. Beperkt omdat er slechts een gelimiteerd aantal  deelnemrs tot dit project kan worden deelgenomen. In dit project worden ouderen gekoppeld aan studenten van het Deltion College en staat de natuur centraal. Mieer hierover in de volgende Elshofbode.

Met vriendelijke groet,

Klaske Oosterhof, beweegmedewerkster  en Ineke Schoenmakers, welzijnsmedewerkster.

Klaske Oosterhof, beweegmedewerkster (tel: 06 204 622 83)

Klaske Oosterhof, beweegmedewerkster (tel: 06 204 622 83)

Ineke Schoenmakers, welzijnsmedewerkster (tel: 06  109 954 28)

Ineke Schoenmakers, welzijnsmedewerkster (tel: 06 109 954 28)

 

 

Voetbalvereniging Wijthmen komt met oud ijzer actie

Maandag 29 december 2014 organiseert de v.v. Wijthmen

een:

 OUD IJZER ACTIE

Het oude ijzer waaronder ook blik, aluminium, lood en koper, kan bij u aan huis worden opgehaald, maar mag ook worden gebracht bij “De Elshof”.

 Bewaar nu alvast uw oude ijzer voor 29 december 2014.

 Ook kunt u een afspraak maken met de organisatie dat er bij u oud ijzer kan worden afgehaald, neem dan contact op met:

  Max Beernink, Greepweg 5, Wijthmen, 06 – 34 57 88 90

 Wij hopen, mede door uw bijdrage, op een succesvolle “oud ijzer actie” !!!

 Locatie: Parkeerplaats “De Elshof”

Adres: Erfgenamenweg 14, 8026 PS Zwolle.

Overeenkomst N35 tussen Wijthmen en Nijverdal ondertekend.

De overeenkomst die moet zorgen voor meer veiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, is vandaag 27 oktober ondertekend.

Onder anderen minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu was hierbij.

De minister is erg te spreken over de afspraken die zijn gemaakt.

 “Het is belangrijk dat iedereen deze Rijksweg op een veilige manier kan gebruiken.

De N35 tussen Wijthmen en Nijverdal wordt hierdoor niet alleen veiliger, maar de doorstroom van het verkeer wordt ook beter”, aldus minister Schultz.

DSC07712 (Medium)

De N35 wordt voor 35 miljoen euro opgeknapt (foto archief wijthmen.nl)

Begin deze maand werd al bekend dat er 15 miljoen euro beschikbaar is om de veiligheid te vergroten op de weg. Zo worden er onder meer parallelwegen aangelegd, en worden erfaansluitingen opgeheven.

De eerste maatregelen moeten eind volgend jaar klaar zijn.

Eind 2018 moet de volledige aanpassing zijn afgerond.

Schulz

Bestuursovereenkomst N35 Wijthmen-Nijverdal door de minister ondertekend (foto RTV-oost)

(bron: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=201969)

Vader en dochter tijdens vissen van auto beroofd tussen Heino en Wijthmen.

HEINO/WIJTHMEN – De politie stelt een onderzoek in naar de gewelddadige diefstal van een grijze Ford Focus. Dit gebeurde gisteren (zondag) bij het Overijssels kanaal tussen Heino en Wijthmen toen een 38-jarige Zwollenaar daar zat te vissen en hij werd bedreigd door een man met een steekvoorwerp. De politie zoekt ook contact met getuigen, waaronder twee fietsers.

Er ontstond een worsteling en plotseling werd het slachtoffer met een steekvoorwerp bedreigd.

De politie meldde gisteren al dat een dergelijke Ford Focus was gestolen, maar pas vandaag (maandag) is bekend gemaakt dat een man en zijn dochter hierbij zijn aangevallen en bedreigd.

De Zwollenaar zat omstreeks 18.30 uur met zijn dochtertje te vissen. Het viel hem op dat onder het viaduct van de Ganzepan een man hem stond te observeren. Niet veel later sprak deze man de visser aan. De visser vond dat de man vreemd gedrag vertoonde en plotseling werd hij vastgepakt. De overvaller eiste daarbij de autosleutels van de Zwollenaar. Er ontstond een worsteling en plotseling werd het slachtoffer met een steekvoorwerp bedreigd.

De vreemde man bleef zijn autosleutels opeisen en om te voorkomen dat de situatie voor zijn dochter escaleerde, gooide het slachtoffer de sleutel bij hen vandaan.

De man pakte de sleutels en ging er in de auto van de Zwollenaar vandoor via de Zwolseweg in de richting van het viaduct.

Het gaat om een grijze Ford Focus met het kenteken 63-JT-FN.

De gewaarschuwde politie stelde een onderzoek in en heeft de vader en dochter op het politiebureau opgevangen en een eerste verklaring opgenomen.

De auto staat landelijk gesignaleerd en de politie adviseert om geen eigen actie te ondernemen maar de politie te bellen als mensen de auto zien rijden.

Het signalement van de blanke man is dat hij op 35 jaar wordt geschat en ongeveer 1.80 meter lang is. Hij heeft een tenger postuur en gemillimeterd haar. Ook heeft hij een ietwat ingevallen gezicht. Hij droeg zondag een legergroene jas met grote zakken, een spijkerboek en donkere schoenen.

Vlak voor het incident moesten twee fietsers voor de verdachte uitwijken omdat hij op het fietspad stond. De politie wil graag met deze mensen spreken. Misschien zijn er ook andere mensen die iets over de man en de gestolen auto weten.

Het telefoonnummer van de politie is 0900-8844.

(http://www.destentor.nl/)

Miljoenen voor N35 op traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal

DSC07712 (Medium)

De drukke N35, hier in Wijthmen. (Foto: Wijthmen.nl)

Provinciale Staten van Overijssel zijn er vandaag (woensdag 8 oktober 2014) mee akkoord gegaan dat er tien miljoen euro wordt besteed aan de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Daar komt nog eens vijf miljoen van het Rijk bij. Hiermee wordt op dit traject van deze drukke weg een aantal maatregelen genomen om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren.
Ook doet de provincie een onderzoek naar wat er gedaan kan worden om de doorstroming en veiligheid op kruispunt Bos in Raalte (waar de N35 en N348 elkaar kruisen) te verbeteren. Eenzelfde onderzoek doet de provincie naar het deel van de N35 in Mariënheem.

(bron: http://www.destentor.nl/)

In 2017 al verbetering mogelijk voor noordelijke treinreizigers

Ook voordat de spoorknooppunten Groningen en Herfte bij Zwolle voor miljoenen zijn aangepakt, is er al verbetering mogelijk in reistijden en overstapmogelijkheden voor treinreizigers. In 2017 kunnen de iets kortere reistijden en betere overstappen al een feit zijn.

Tot die conclusie komen de vervoerders, provincies, het ministerie van Infrastructuur en spoorbeheerder ProRail. De Arriva-treinen tussen Emmen en Zwolle kunnen eerder weg uit Emmen zodat op spoorknooppunt Zwolle een betere overstap ontstaat op NS-treinen naar de Randstad, Groningen, Leeuwarden, Enschede en Arnhem.

 

 


Zwolle – Groningen

De NS-treinen tussen Zwolle en Groningen kunnen twee minuten eerder vertrekken, waardoor in Groningen een betere overstap op de bussen en stoptreinen van Arriva ontstaat. Op de vraag of je die twee minuten ook zou kunnen gebruiken voor een stop voor Intercity-treinen in Hoogeveen antwoord gedeputeerde Henk Brink: “om die stop mogelijk te maken en aansluitingen in Groningen te halen hebben we vier minuten nodig. De eerste twee zijn binnen en ik hou mijn woord dat we onderzoek gaan doen om in Hoogeveen in de toekomst tóch weer InterCity-treinen te laten stoppen.”

Voor Zwolle – Leeuwarden is er tijdwinst te halen, drie minuten op een reis. Daarmee kan ook de overstaptijd in Zwolle korter worden, die is nu met twaalf minuten fors.

Volgens Brink heeft aandringen van de regionale overheden en de komst van Arriva op de lijn Emmen – Zwolle ervoor gezorgd dat vervoerders en ProRail scherper zijn geworden om verbeteringen voor treinreizigers te realiseren. Als na 2020 de grote aanpak van de spoorknooppunten Herfte en Groningen klaar is kunnen er meer treinen gaan rijden, is de dienstregeling tussen Zwolle, Emmen, Groningen en Leeuwarden betrouwbaarder en is er opnieuw tijdwinst te verwachten voor treinreizigers.

(Bron: http://www.rtvdrenthe.nl/)

Eilean biedt zorg en onderdak

Met het officieel openen van het entreehek door Wethouder Nelleke Vedelaar en de oprichtster

van Eilean, Juul Klemann,is de nieuwe huisvesting van Stichting Eilean in Wijthmen vrijdag officieel

geopend. Stichting Eilean biedt begeleiding en onderdak aan jong volwassen vrouwen met psychiatri-

sche problemen. Dit bijzondere project is onder andere dankzij de medewerking van de particuliere investeerder, projectontwikkelaar DLH, de gemeente Zwolle en vele vrijwilligers en sponsoren tot stand gekomen.

Vooral de vernieuwende manier, waarop bij Eilean een thuisplek wordt gegeven aan meisjes boven de 18, die uit de pleegzorgvallen, maar nog veel ondersteuning en begeleiding nodig hebben, heeft er voor gezorgd, dat vele bedrijven en particulieren geheel belangeloos hun bijdrage hebben geleverd.

De eerste vierbewoners hebben zich al gevestigd bij Eilean. Een vijfde is onderweg.

 

 

Een sfeerinpressie van de opening van de nieuwe huisvesting van Stichting Eilean in Wijthmen (foto: Thera Hulsmann)

Een sfeerimpressie van de opening van de nieuwe huisvesting van Stichting Eilean in Wijthmen .                                  (foto: Thera Hulsmann)

 

Een sfeerimpressie van de opening van de nieuwe huisvesting van Stichting Eilean in Wijthmen.

 

Daarmee is de capaciteit van tien bewoners voor de helft opgevuld. “Wij willen de meiden weer een permanente plek bieden, waar ze mogen ‘thuis komen”‘, zegt oprichtster Juul Klemann

Vanuit die veiligheid werken we aan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de meisjes. Dit houdt ook in dat er begeleiding is bij werk en scholing. Dat Juul KIemann er voor kiest om zelf

op deze plek te wonen, betekent voor de bewoners altijd een vertrouwd gezicht op de plek waar ze wonen.

Een ieder die meer wil weten of zien van het ‘eilandje’ kan kijken op www. Elian.nl of bellen met 0529-466149.

( bron: de peperbus van 1 oktober 2014)