N35: tijdelijke omrijroute in Wijthmen levert tijdwinst op

Komend najaar rijdt het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen vanuit de richting Zwolle alvast op een deel van de nieuwe weg via ‘het vrije veld’. Zo kan Heijmans aan de weg werken zonder weggebruikers te hinderen en is er dan al een betere verkeersdoorstroming.

Waar straks in het vrije veld 2×2 rijstroken komen, liggen er dit najaar al 2 klaar om in gebruik genomen te worden. Dan kunnen automobilisten vanuit Zwolle richting Heino/Raalte alvast via deze nieuwe rijstroken rijden. Het tegenovergestelde verkeer, dus vanuit Heino/Raalte richting Zwolle, blijft ondertussen ‘gewoon’ via de oude N35 rijden. Aannemer Heijmans kan zo ongestoord en zonder het verkeer te hinderen aan de andere rijstroken van de nieuwe N35 werken en het verkeer tussen Zwolle en Heino/Raalte stroomt veel beter door. Deze verkeerssituatie blijft zo tot aan de openstelling van de nieuwe N35 Zwolle-Wijthmen.

Tijdwinst
Jan Jelsma, projectmanager bij Heijmans, legt uit hoe dat zit met die betere doorstroming. ‘Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen gaat via een zogenaamde kettingkastconstructie rijden. Vanuit Zwolle volgt het verkeer de nieuwe N35 door het vrije veld en komt uiteindelijk bij de Koelmansstraat weer bij de bestaande verkeerslichten. Verkeer richting Wijthmen gaat met een boog weer terug op het huidige tracé. Daar moeten ze vervolgens een stukje terug rijden om daarna de afslag Wijthmen/Dalfsen te nemen. Dat stukje terugrijden is 2 tot 3 km om, maar weegt niet op tegen de tijdwinst dat de kettingkast oplevert. De verkeerslichten bij Wijthmen – steevast een bottleneck op de route – komen nu vrijwel altijd op groen te staan. Verkeer vanuit Zwolle richting Wijthmen slaat nu immers niet meer af bij de verkeerslichten, maar rijdt via het nieuwe tracé. Daarnaast kan het verkeer vanuit Wijthmen richting Zwolle via een “vrije rechtsaffer” invoegen op de N35 en is er geen wachttijd meer voor het verkeerslicht.’ Eén kanttekening wil Jelsma nog wel maken. ‘Landbouwverkeer vanuit Wijthmen zal de N35 nog oversteken. Maar dat is slechts af en toe.’

Overzichtelijk

Jelsma denkt wel dat het verkeer even moet wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. ‘In plaats van linksaf te gaan, moeten de weggebruikers rechts aanhouden en dan een rondje maken. Maar er komen grote, overzichtelijke borden waarop de nieuwe verkeerssituatie schematisch staat aangegeven. Binnen de kortste keren weten de automobilisten niet anders meer.’ Ook laten Rijkswaterstaat en Heijmans op de informatieavond van 30 oktober precies zien hoe het een en ander eruit gaat zien, met een animatiefilmpje en een tekening. Ook over de bereikbaarheid hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken. Jelsma: ‘Bedrijven blijven bereikbaar en worden nog persoonlijk ingelicht.’ En hoe zit het met de voetgangers en de fietsers? ‘Voor voetgangers en fietsers gaan we de nieuwe tijdelijke situatie duidelijk aangeven. Er komt een omleidingsroute via de fietstunnel Oudeweg,’ besluit Jelsma.

N35: uitnodiging informatieavond 30 oktober (Nieuwsbrief Rijkswaterstaat)

N35

Nieuwsbericht – Gepubliceerd op: 11 oktober 2017- Laatste update: 11 oktober 2017 17:50 uur

Rijkswaterstaat en Heijmans Infra BV organiseren op 30 oktober 2017 een informatieavond over de N35 Zwolle-Wijthmen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

We beginnen om 19.00 uur met een plenaire presentatie.

Tijdens de avond informeren we u over de stand van zaken van de wegverbreding N35 Zwolle – Wijthmen. Speciale aandacht is er voor de werkzaamheden van de komende maanden en de ‘kettingkast’: de tijdelijke verkeerssituatie die komend najaar ingaat.

Wat kunt u verwachten?
In de plenaire presentatie geven we uitleg over de ‘kettingkast’. Verder volgt een toelichting op de werkzaamheden van de komende maanden en een doorkijk naar de planning van 2018. Na afloop heeft u volop gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u de aangepaste versie van het concept-inrichtingsplan (nieuwe bomen en bosvakken) en tekeningen van de geluidschermen bekijken.

Waar en wanneer
De avond vindt plaats op 30 oktober 2017, van 19.00 tot 21.00 uur bij Café Restaurant De Mol, Heinoseweg 32 in Wijthmen. Wilt u de presentatie bijwonen, zorg dan dat u er om 19.00 uur bent.

Via de ‘kettingkast’ van Zwolle naar Wijthmen

N35

Om de monsterklus die Rijkswaterstaat uitvoert aan de N35 tussen Zwolle en Wijthmen zonder problemen door te laten gaan, komt er een tijdelijke verkeerssituatie die de ‘kettingkast genoemd wordt.

Ter hoogte van Wijthmen verandert er voor het verkeer vanaf dinsdag 7 november tot de openstelling van de gloednieuwe N35, eind 2018 het één en ander.

Vanaf dat moment kunnen verkeersdeelnemers die van Zwolle richting Heino/Raalte rijden gebruikmaken van de nieuwe weg.

Zij die de omgekeerde weg afleggen, blijven over de huidige N35 tuffen.

Voor verkeer dat vanaf Zwolle komt en de afslag Wijthmen wil nemen wordt een zogenaamde ‘kettingkast’ gemaakt.

Deze weggebruikers rijden vanaf 7 november eerst over de nieuwe weg Wijthmen voorbij om iets verder  met een bocht terug te keren op de oude N35.

Ze moeten vervolgens een stukje terug rijden en de afslag naar Wijthmen en het Vechtdal nemen.

Het betekent twee tot drie kilometer extra reisafstand.

Verkeer dat vanaf de afslag Wijthmen/Dalfsen komt en richting Zwolle wil, kan via de ‘vrije rechtsaffer’de N35 opdraaien.

 

(Bron: de Stentor van 26 oktober 2017)

Nieuws van de voetbalvereniging Wijthmen

Kerkum Frans

Het blijft nog steeds een drukke tijd voor heel veel mensen van vv Wijthmen. PEC heeft nog twee keer één of twee weken bij Wijthmen getraind. Graag wilden ze nog op gras trainen voor de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord en ook voor de wedstrijd tegen NAC. Gelukkig zijn er vrijwilligers die dit willen begeleiden. Dank hiervoor. Het levert vv Wijthmen een extra inkomstenbron op en dat kunnen we goed gebruiken ter compensatie van de hoge veldhuur.

In november is het weer tijd voor een algemene ledenvergadering. De datum is 2 november 2017. Mogelijk is de ALV al geweest op het moment dat deze Elshofbode uitkomt. We hebben een positief seizoen gedraaid en eindigen dus niet in de rode cijfers. Het blijft echter opletten. Zoals ik al eerder heb aangegeven stoppen drie bestuursleden. Hiervoor zijn gelukkig prima vervangers gevonden zodat het bestuur volledig bezet blijft. Hopelijk gaat de ALV akkoord met hun aanstellingen.

In juli en augustus/september is er een mail uitgegaan over het ledentevredenheidsonderzoek. Van de 197 aangeschreven personen hebben er 42 gereageerd. Hiervan van er 31 spelende leden en 11 niet spelend. Hiervan waren er 13 van 5 tot 12 jaar, 7 van 13 tot 18 jaar, 4 van 19 tot 24 jaar, 10 van 25 tot 34 jaar, 5 van 35 tot 44 jaar, 9 van 45 tot 64 jaar en 2 van 65 tot 74 jaar.

Uit de uitkomsten blijkt dat de leden die gereageerd hebben over het algemeen tevreden zijn over het reilen en zeilen van de vereniging. Het merendeel van de 42 leden die gereageerd hebben is tevreden over het materiaal, de velden, de kantine, het aanbod van de consumpties en het prijsniveau. Ook de contributie vind men niet te hoog en is men tevreden over het functioneren van het bestuur. Over alle vragen zijn er hooguit 1 of 2 leden per vraag niet tevreden. Uiteraard zal het bestuur proberen de negatieve oordelen van deze leden naar positieve oordelen om te zetten.

De jeugd is verder samengegaan met de jeugd van vv Hoonhorst. Alle teams voetballen  nu onder de JCHW (Jeugdcombinatie Hoonhorst Wijthmen). De jeugd heeft nu een eigen tenue (paars wit). Zoals het voorheen al geregeld was blijven er een aantal teams in Wijthmen en in Hoonhorst voetballen. Dit wordt per seizoen gewisseld.

Oproep voor scheidsrechters. We hebben nog steeds een chronisch gebrek aan scheidsrechters en hebben er echt meer nodig om het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Zoals het gezegde is dat vele handen licht werk maken is dat bij scheidsrechteren ook zo. Wanneer er meer zijn hoef je niet zo vaak!!!! Geef je dus op want zonder scheidsrechters wordt er ook niet gevoetbald!!!! Opgeven kan uiteraard bij mij of Jeroen Harink.

Allemaal veel succes dit seizoen en heb respect voor elkaar

Frans Kerkum

Partiële herziening bestemmingsplan Wijthmenerplas

Datum  19 september 2017

Het bestemmingsplan voor het Recreatiegebied Wijthmenerplas is vanaf 18 maart 2015 van kracht. In de afgelopen jaren is gebleken dat een aantal zaken niet of niet helemaal goed in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Daarom willen burgemeester en wethouders het bestemmingsplan Wijthmenerplas op een aantal onderdelen gaan herzien.

Inhoudelijk verandert er niets aan de afspraken over het aantal en de soort evenementen die toegestaan zijn rond de plas (3 grote evenementen en 5 overige evenementen), dat blijft hetzelfde. We passen alleen het bestemmingsplan en de APV zo aan dat de huidige regels er goed in staan. Door deze aanpassingen wordt het duidelijker waarom een melding voor activiteiten in het recreatiegebied al dan niet wordt geaccepteerd of een vergunning wordt verleend of afgewezen. Daarmee wordt eveneens meer duidelijk op grond waarvan de gemeente wel of niet handhavend kan optreden. .

Zo is onder meer gebleken dat het evenemententerrein op de plankaart moet worden vergroot. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is namelijk per ongeluk het parcours en het rennerskwartier van het evenement NK 50cc wegraces niet op de plankaart verwerkt. Een ander punt is dat voor kleine evenementen met maximaal 250 deelnemers zonder elektronisch versterkte muziek niets was opgenomen in het bestemmingsplan. Op grond van de APV moeten deze activiteiten wel gemeld worden bij de gemeente, maar is geen evenementenvergunning vereist. Het gaat dan bijvoorbeeld om volleybaltoernooien die door families, scholen of verenigingen worden georganiseerd en incidentele recreatieve activiteiten door commerciële organisaties die altijd al plaatsvonden in het recreatiegebied.

De procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan duurt tot ongeveer medio volgend jaar. Onderdeel van de procedure is de ter visielegging van het plan.

Daarvoor zullen wij te zijner tijd ook een inloopavond organiseren.. Het is in de procedure ook mogelijk om zienswijzen in te dienen tegen het gewijzigde bestemmingsplan.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij de heer Tromp (Tel. 038-4982360 of mailadres: G.J.Tromp @Zwolle.nl)

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Hanneke Valkeman
Wijkmanager