Wijthmen maakt zich op voor het carbid schieten

Het is al een traditie geworden aan de Woestijnenweg. Oudejaarsdag gaat het weer gebeuren, Wijthmen maakt zich op voor het carbid schieten!

Waar let je als controleur op?

“Dat zijn meerdere zaken. Zo moeten mensen een bal gebruiken, en geen deksel. Daarnaast moeten schieters minimaal 16 jaar oud zijn. Ook de grootte van de melkbus is aan regels gebonden.”

Die laatste is een nieuwe regel dit jaar. Wat zijn veranderingen?

“Zwollenaren mogen alleen carbidschieten van 10.00 tot 18.00 uur. Dat is omdat ‘s avonds de vliegende ballen voor gevaar kunnen zorgen, er vaak meer drank in de man zit en mensen dan sowieso vaak overgaan op vuurwerk. Daarnaast is vastgelegd dat melkbussen van maximaal veertig liter gebruikt mogen worden, in verband met een incident van vorig jaar.”

U bedoelt de giertank in Wijthmen die gebruikt werd voor carbidschieten?

“Klopt, dat is dus niet de bedoeling. Als zoiets gebeurt grijpen we ook in. Eerst met een waarschuwing, vervolgens kan er een financiële consequentie aan hangen.”

Wordt u niet gehaat onder carbidschieters?

“Dat is verschillend. De locatie in Berkum is wat mij betreft een mooi voorbeeld. Altijd feest, daar hebben we een goede verstandhouding mee.”

“Op andere plekken is het soms wat spannender. In Dieze schoten mensen vorig jaar op een locatie waar het niet mocht; dat werd wat onvriendelijk. Het kon daar misschien wel prima, maar als we alles toestaan is het hek van de dam. Ik weet dat het in Kampen bijvoorbeeld wel tussen de huizen mag, maar in Zwolle is dat een no-go.”

En alles mensen toch met een deksel knallen, hebben jullie een oplossing?

“Wij willen feestjes niet verpesten, dus als er toch met deksels wordt geschoten, bieden wij een alternatief. Daarom hebben we dit jaar veertig voetballen bij ons.”

 

Klik hier voor een filmpje van 2013

Kennisgeving besluiten ter uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen

Kennisgeving besluiten ter uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit.

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat er een besluit is genomen voor de uitvoering van het Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen.

Welk besluit is genomen en lig t ter inzage?

 • 1)Het besluit voor vergunningcluster ZW-W 001, betreffende een omgevingsvergunning voor het kappen van 79 bomenlangs de N35 tussen km 4.500 en km 4.800 (kenmerk 15291-2016), genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • 2)Het ontwerpbesluit voor vergunningcluster ZW-W 002, betreffende een omgevingsvergunning voor het bouwen van een viaduct voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Heinoseweg (N35) – Kroesenallee (N757) en het verlengen van een fietstunnel tussen de Oude Weg en de Hoekserflaan, ter hoogte van Heinoseweg(kenmerk 24387-2016), genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit (1), alsmede het ontwerpbesluit (2), met bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 december 2016 ter inzage bij:

 • het stadskantoor van gemeente Zwolle aan Lübeckplein 2 te (8017 JZ) Zwolle, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

 • het gemeentehuis van de gemeente Dalfsen aan de Raadhuisstraat 1 te (7721 AX) Dalfsen, maandag tussen 08.30 en 19.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 15.00 uur.

Beroepsmogelijkheid Besluit 1 (cluster ZW-W 001)

Van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingebracht, kan geen beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;

 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

In dit geval is toepassing gegeven aan artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit houdt in dat het besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat het besluit op de juiste wijze is bekend gemaakt.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

De indiening van een hiervoor genoemd verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van het besluit totdat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 2 (cluster ZW-W 002)

Van donderdag 29 december 2016 tot en met woensdag 8 februari 2017 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA te Zwolle. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij het betreffende bestuursorgaan te worden ingediend. Desgewenst kan worden verzocht binnen genoemde termijn een hoorzitting te beleggen waarbij gelegenheid wordt geboden tot een gedachtewisseling met de aanvrager en het betreffende bestuursorgaan over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen.

Meer informatie?

Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen over het (ontwerp)besluit van:

 • cluster ZW-W 001 kunt u zich wenden tot mevrouw H. van Dijk van de gemeente Zwolle, bereikbaar onder telefoonnummer (038) – 498 2830;

 • cluster ZW-W 002 kunt u zich wenden tot de heer W. Sliekers van de gemeente Zwolle, bereikbaar onder telefoonnummer (038) – 498 3369.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

het hoofd van de afdeling BJV Projectadvisering,

mr. A. van de Ven

Voetbalvoorzitter Kerkum over het kunstgrasveld van Wijthmen

Afgelopen maand hebben we een publicatie geplaatst over de problematiek van de kunstgrasvelden en daarbij ook de voetbalvereniging Wijthmen in het licht gezet.

Voorzitter van de voetbalvereniging wijthmen komt even terug op deze problematiek in zijn colum “Uit de bestuurskamer”

Daarnaast ook nog wat verdere informatie van de vereniging die misschien voor u wel interessant kan zijn, hij sluit af met een mooie spreuk:

 

Enkele van de vele vrijwilligers aan het werk voor dit bijzondere project, gefinancierd door de voetbalver. Wijthmen

Enkele van de vele vrijwilligers aan het werk voor dit bijzondere project, gefinancierd door de voetbalver. Wijthmen

====

Het kunstgras en de rubberkorrels. Zoals wij al verwachtten blijkt uit het onderzoek dat er geen gevaar is. Het rapport van het RIVM is inmiddels gepubliceerd. Hieronder het bericht van het RIVM.

Het RIVM kwam vandaag met een heldere boodschap: het is veilig om op de velden met rubbergranulaat te sporten. Deze uitkomst bevestigt de resultaten van zo’n honderd eerdere onderzoeken die ook al concludeerden dat er geen milieu- en gezondheidsrisico’s zijn bij het sporten op kunstgras met rubbergra­nulaat. Het is goed dat alle sporters, ouders, gemeenten, sportclubs en vrijwilligers hun velden kunnen blijven gebruiken zonder zich zorgen hoeven te maken.

Hieronder een aantal highlights:

 • Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sportvelden. Er zijn ook proeven uitgevoerd om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. Er is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid, het spijsverte­ringskanaal of de longen in het lichaam terechtkomen. Vervolgens is berekend in hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. Daarnaast is de beschikbare informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten.
 • Uit het onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen sporten op kunstgras met rubbergra­nulaat en het ontstaan van leukemie of lymfeklierkanker. Dat komt omdat stoffen die deze ziekten veroorzaken niet in het materiaal zitten of er in zulke lage doses inzitten dat ze niet schadelijk zijn. Bovendien zitten ze in het materiaal opgesloten. Uit langjarige studies naar de relatie tussen deze ziekten en sporten op rubbergranulaat komt bovendien geen verhoogde kans op de ziekten naar voren.
 • Het RIVM heeft in zijn onderzoek diverse ‘conservatieve’ scenario’s doorgenomen, waarbij de blootstelling hoger ligt dan bij normaal sporten op rubbergranulaat. Bijvoorbeeld bij keepers die tientallen jaren alleen maar op rubbergranulaat sporten. Ook in die scenario’s is het risico praktisch verwaarloosbaar. Om daar een beeld van te geven: het gaat hier om een verhoogde kans van minder dan 5 op de 1 miljoen mensen die kanker ontwikkelen.
 • Het RIVM vergelijkt de blootstelling aan de veelbesproken Polycyclische Aromatische Kool­waterstoffen (PAKs) via sporten op rubbergranulaat met de dagelijkse blootstelling via eten. Daaruit blijkt dat je via voedsel veel méér PAKs in je lichaam krijgt (1.800-4.900 nanogram per dag) dan via sporten op de rubberkorrels (37-98 nanogram per dag).

Uit het onderzoek blijkt kortom dat we gewoon kunnen blijven spelen op het materiaal. Zelfs bij onwaarschijnlijk hoge blootstelling is de kans om kanker te ontwikkelen door op kunstgras met rubbergranulaat te spelen, zo klein dat dit niet noemenswaardig is.

Kijk ook op www.vvwijthmen.nl voor het persbericht van de gemeente en het bericht van het RIVM.

Bezuinigingen gemeente. Wij zijn inmiddels in overleg met de gemeente. Vorige keer berichte ik dat we begin december een overleg hadden. Dit is echter uitgesteld tot 19 januari. Wordt vervolgd en we houden jullie op de hoogte.

Wij hebben inmiddels ook het contract met de hoofdtrainer Elvin Matuankotta voor in ieder geval 1 jaar verlengd. De selectie, begeleiding en het bestuur zijn tevreden over de samenwerking.

Herhaling oproep.

Er is nog steeds een chronisch tekort aan scheidsrechters voor de jeugd. En zonder scheidsrechter wordt er niet gevoetbald. Laat dat niet gebeuren. Bedenk als senior dat er in jou jeugdtijd ook altijd een scheidsrechter was. Wanneer het eerste, tweede, derde en de dames allemaal 3 personen leveren die willen fluiten dan kom je één keer in de zes weken aan de beurt. Er wordt dan een schema gemaakt wanneer je moet fluiten dus ben je al lang op de hoogte wanneer je een keer aan de beurt bent. Overigens ouders worden uiteraard ook uitgenodigd om aan de poule van scheidsrechters voor de jeugd mee te doen. Ik heb begrepen dat het nog niet sorm loopt. Opgeven bij de wedstrijdcoördinator Jeroen Harink (wedstrijdsecretaris@vvwijthmen.nl).

Rens van Gurp, Jan Schrijver en Alfred Meiberg hebben aangegeven dat dit het laatste seizoen zal zijn als bestuurslid. We hebben dus vervanging nodig voor het bestuurslid jeugdzaken, bestuurslid seniorzaken en een bestuurslid algemene zaken. Wanneer je belangstelling hebt meld dit dan aan een bestuurslid!!!!!!!

 

Datums om te onthouden:

7 januari “Nieuwjaarsreceptie Stichting de Elshof” voorafgaand door een onderling voetbaltoernooitje, 14 januari “de Fakkert Diervoeders Wijthmenerplasloop” Schrijf je in op www.mijninschrijving.nl

 

Rest me nog iedereen prettige feestdagen toe te wensen en hopelijk een mooi 2017 met veel sportieve successen. En hou de volgende uitspraak in gedachte:

 

“Verleden heb je, toekomst moet je met zijn allen maken”

 

Frans Kerkum

Kettingbotsing op N35: ‘nu aanpakken’

ARJAN BOSCH

Bij een kettingbotsing op de N35 is gisteravond zeker één gewonde gevallen. Meerdere auto’s, in de richting van Heino naar Zwolle, klapten tijdens de spits op elkaar. Het ongeval gebeurde bij restaurant De Mol voor de deur. “Ik hoorde een enorme knal”, zegt Joke Klappe, die op het moment van het ongeval binnen aan het werk was. “Gelukkig is er een parallelweg, zodat de rest van het verkeer snel verder kon.”

Joke Klap hoorde

Joke Klappe hoorde de klap tijdens haar werkzaamheden bij Café Restaurant de Mol (wijthmen.nl)

Het is niet voor het eerst dat er tijdens de spits een ongeval gebeurt op de N35.

“Het is hier altijd zo druk. Echt, je kunt nog niet op je horloge kijken of het gaat mis.” Het restaurant ligt direct aan de provinciale weg. En van daaruit wordt al jaren geroepen dat de weg eens moet worden aangepakt. “Weet je, ik kom uit Wezep. Als ik hier bijvoorbeeld om 17.00 uur moet zijn dan vertrek ik al voor 16.00 uur. Anders kom ik gewoon niet op tijd.” Aanpakken die weg, is de oproep van Klappe. “Ik weet dat het niet lang meer is, maar het liefst nog dit jaar.”

Het is één grote familie bij Sagezo

Sagezo

Toneelgroep Sagezo

 

Nou ja, niet echt natuurlijk, al zit er wel wat schoonfamilie bij. Nee, Eén grote familie is de titel van het stuk dat toneelgroep Sagezo volgend jaar op de planken gaat brengen. Het is een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Jan Tol. Even een tipje van de sluier.

Omdat hun tante in Engeland is gaan wonen, hebben Marja en Paul de Wit haar villa tot hun beschikking gekregen. Die kan hun eigendom worden als ze aan een paar voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat ze de villa niet verhuren. En daar zit hem nu juist de kneep, want met het salaris van Paul is het onmogelijk de villa te onderhouden. Dus… toch kamers verhuren! Daar komen enkele bijzondere types op af…

Bestel alvast uw kaarten uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar voor : zaterdag 28 januari, vrijdag 3 februari en zaterdag 4 februari. De voorstellingen vinden plaats in het Parochiehuis, aanvang 20:00 uur. De toegangsprijs bedraagt alle avonden 6 euro.

Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde boodschappenmand met een waarde van 50 euro. We hopen dat u ook na de verloting nog gezellig nablijft onder het genot van een hapje en een drankje.

Kaarten en verkoopadressen en overige informatie:  KLIK HIER.

Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen!

KULTURHUS 24 EN 31 DECEMBER GESLOTEN

gesloten-2

Kerst en oud en nieuw vallen dit jaar in het weekeinde. Komende zaterdag, de dag voor kerst, zijn er geen activiteiten in en rond Kulturhus De Elshof. Hetzelfde geldt voor de zaterdag erop. De kantine is beide dagen daarom GESLOTEN.

 

Voetbalvereniging Wijthmen stelt Vertrouwenspersoon aan

In de media is tegenwoordig ruim aandacht voor ongewenst gedrag binnen verenigingen, buurthuizen, op het werk en ga zo maar door.

Voetbalvereniging Wijthmen heeft in samenwerking met de voetbalvereniging Hoonhorst een Vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Mevr. Gea de Wit-Verweij.

Haar taak is ongewenst gedrag in de juiste banen te leiden en het slachtoffer zoveel waar mogelijk te begeleiden.

Als ongewenst gedrag kan men denken aan (seksuele) intimidatie, pesten, roddelen,discriminatie en agressie.

gea-de-wit-verwei

Mevrouw Gea-de-Wit-Verwei

 

Mevr. de Wit-Verweij heeft de nodige ervaring in deze werkgebieden.

Als psychosociaal therapeut heeft ze jarenlang een praktijk gehad waar alle mogelijke stressgerelateerde problemen aan bod kwamen en werd er samengewerkt aan oplossingen.

Ze is actief in het samenwerken met mensen om te inspireren en motiveren bij een kwalitatief zo goed mogelijke vorm van leven.

Verenigingsmensen van jong tot oud kunnen bij haar terecht  voor problemen die ervaren worden, waarbij zij als Vertrouwenspersoon verplicht is tot geheimhouding ten aanzien van meldingen die bij de uitoefening van haar taak bekend zijn geworden.

Mevr de Wit-Verweij is bereikbaar via het onderstaande mailadres:

Vertrouwenspersoon@vvhoonhorst.nl  contact mag worden opgenomen

N35 voor Wijthmen onneembare horde

Inleveren ja, maar iets terugkrijgen? Vergeet het maar!

Wijthmeneers voelen zich roepende in de woestijn

Dorpsbewoners zien in het nieuwe deel van de N35 een barricade ontstaan richting wandelgebied Soeslo.

Een tunnel of brug is volgens hen de oplossing, maar ze krijgen nul op het rekest van Rijkswaterstaat

ARNOUD DE VRIES

2016-12-08-stentor-n35

Anja Hengelveld en Eko Huisman willen graag een oversteekplaats voor voetgangers op de N35 bij Wijthmen/ “Waarom krijgt Zwolle wel een fietsbrug, en wij als klein dorp niks?”(Foto Frans Paalman)

 

“Niemand is blij met de nieuwe weg. Ik heb mensen met tranen in de ogen gezien”, vertelt dorpsbewoonster Anja Hengeveld. Ze reageerde op de oproep van deze krant – Wat te doen met 15 miljoen? – naar aanleiding van een financiële meevaller van gemeente Zwolle. “Dan weet ik het wel; een oversteekplek bij Wijthmen.”

Landgoed

Het probleem zit ‘m in het nieuwe deel van de N35. Vanaf recreatiecentrum Karba gaat de weg zuidelijk het veld in, om vlak voor de kruising met de Koelmansstraat weer samen te komen met de huidige route. Wandelaars over het zogenaamde ‘Schoolpad’ stuiten daardoor op de N35, een onneembare horde op weg van Wijthmen naar landgoed Soeslo.

Heel het dorp gebruikt het paadje ter hoogte van de kruising met de Kroesenallee volgens Hengeveld. “Er zijn wel andere oversteekmogelijkheden, maar dan wandel je eerst een heel stuk langs de weg. Mensen zullen gaan oversteken.” Een onveilig idee, op een weg waar de maximumsnelheid straks 100 km/u is.

Eko Huisman, voorzitter Plaatselijk Belang Wijthmen, stelt al jaren te pleiten voor een oversteekmogelijkheid. “Er waren twee opties voor het nieuwe stuk weg. Als dorp wilden we de versie die verder van ons weg lag.”

Alle info- en inloopavonden ten spijt, de Wijthmeners voelen zich niet gehoord. “Ze luisteren wel, maar doen niets met onze wensen”, verwoordt Hengeveld het gevoel. Als argument kregen de bewoners vaak te horen dat het financieel niet haalbaar zou zijn. “Maar nu komt er een fietsbrug bij Zwolle, waar je al kan oversteken (kruising Oldeneelallee, red.)”, klinkt de Wijthmense teleurgesteld.

Het gevoel dat heerst: Wijthmen levert veel in, en krijgt weinig terug. En dat terwijl de update van de N35 onder andere als doel heeft de rust en de veiligheid in het dorp te verbeteren. Onderzoek van het Rijk wees uit dat de korte omleiding het goedkoopst was en het meest voldeed aan de wensen vanuit Landgoed Soeslo en de landbouw. Alleen vanuit het dorpsplan Wijthmen zou de langere variant de voorkeur hebben.

Geen prioriteit

“De wens voor een oversteekplek is bij ons bekend”, reageert Aart van Beuzekom, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. “Overleg met de gemeente Zwolle wees uit dat het geen prioriteit heeft. De fietsbrug bij Zwolle stond al in het oorspronkelijke plan. Een oversteekbrug bij Wijthmen is besproken, maar als plan niet uitgewerkt.”

Voor de toekomst sluit hij de bouw daarvan niet uit, maar concreet is het nu niet.

Vanavond zullen de bewoners tijdens het Wijkplatform hun verhaal delen met wijkwethouder Ed Anker. Een laatste poging. Hengeveld: “Het gevoel is dat we voor een voldongen feit staan.”

Het gevoel is dat we voor een voldongen feit staan

(Bron: De Stentor van donderdag 8 december 2016)

Reageren? Mail uw reactie naar wijthmen.nl@gmail.com of aan de Stentor

 

Archeologisch onderzoek in Wijthmen

In begin tachtiger jaren en recent nog in 2015 waren er archeologische onderzoeken in Wijthmen.

Leest hier voor een kleine samenvatting de eerste geschiedenis van onze buurtschappen Herfte, Wijthmen en Zalné.

 

Klik voor dit artikel op deze link!

Verbreding N35 Zwolle – Wijthmen in uitvoeringsfase

De verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen zit in de uitvoeringsfase. Op de belangrijkste verbindingsweg tussen Zwolle en Enschede staan ook de auto’s in Salland vaak stil. Na de aanpak van de weg bij Nijverdal, wordt nu het gedeelte tussen Zwolle en Wijthem aangepakt en daarna zal de aanpak van het gevaarlijke kruispunt Bos volgen.

Drukte in de avondspits op de N35 tussen Zwolle en Heino

Drukte in de avondspits op de N35 tussen Zwolle en Heino

In de ochtend- en avondspits staan op de N35 tussen Zwolle en Wijthmen vaak lange files. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de weg, wordt een deel van het traject verlegd en komt er een viaduct met op- en afritten om het verkeer meer ruimte te geven. Op 7 september jongstleden is het tracébesluit voor het aanpassen van de N35 Zwolle – Wijthmen onherroepelijk verklaard. Dit betekent dat het project een nieuwe fase is ingegaan: de uitvoeringsfase. Een andere belangrijke mijlpaal is dat de verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen afgelopen juli is gegund aan Heijmans Infra B.V. Het project ligt dan ook helemaal op schema.

Voorbereidingen

Het contract dat Rijkswaterstaat met aannemer Heijmans heeft gesloten, bevat zowel het ontwerp als de uitvoering van het werk. De aannemer is op dit moment druk bezig met het ontwerpdeel van het contract. Hierbij wordt het ontwerp tot op detailniveau – op het niveau van vierkante meters – uitgewerkt. Ook zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Die bestaan op dit moment voornamelijk uit het uitvoeren van metingen. Ook het verleggen van kabels en leidingen staat op het programma. In februari en maart begint Heijmans met het kappen van bomen en struiken. Hiervoor komt overigens nieuwe aanplant terug, grotendeels binnen het projectgebied.

Werkzaamheden

In het tweede kwartaal van 2017 gaan de ‘echte’ werkzaamheden van start. Die beginnen met de aanleg van het nieuwe stuk weg, in het vrije veld ten zuiden van Wijthmen. Daarna volgen de werkzaamheden voor de verbreding. Het streven is dat de aanpassing van de weg in de tweede helft van 2018 – op z’n laatste eind 2018 – klaar is. Dat betekent dat de belangrijkste werkzaamheden ruim een jaar duren. Zo zorgen we ervoor dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Inloopavond

Rijkswaterstaat en Heijmans doen hun uiterste best om de omgeving zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de plannen, werkzaamheden en planning. Daarom organiseren ze een aantal inloopavonden. De eerste avond is was op 30 november. Het plan is om begin april 2017 – rond de daadwerkelijke start van de werkzaamheden – de tweede inloopavond te organiseren.

(bron:http://www.sallandcentraal.nl/verbreding-n35-zwolle-wijthmen-in-uitvoeringsfase)

 free hits

Track My Website