Kort verslag inloopavond beheerplan Lakeside Wijthmen

tn_DSC03254

Wijthmenerplas: Langzame ondergang van mooi natuurgebied. (Redactie Wijthmen.nl)

Tijdens de inloopavond bleek dat de horeca een vergunning krijgt om tot 2 uur s’nachts open te mogen blijven. Bij de vorige inloop bijeenkomst aan de plas gaven verschillende omwoners aan dat ze er van uit gaan dat de horeca uiterlijk om 22.00 uur sluit en in de winter na zonsondergang. Dit blijkt dus niet juist te zijn. We hebben geprobeerd dit aan te kaarten, maar de gemeente wil de vergunning niet veranderen.
Ook is de geluidsbelasting verhoogd ten op zichtte van het eerste concept. Daar stond namelijk in dat op 50 meter afstand van het paviljoen de geluidsbelasting niet meer zou zijn dan 40dBA tot 19.00 uur en daarna 35 dBA in de avond.
Nu blijkt dat er op het terras de geluidsbron 70 dBA mag produceren. En omdat het terras aan het water ligt en water geen vermindering van het geluid veroorzaakt zullen de strandgebruikers van de plas aan de kant van Wijthmen zeker het muziek geluid van het paviljoen horen.

Eko Huisman

Lees alles over het Beheersplan Lakesite, Palviljoen, waterskibaan, outdoor en health activiteit onder plaatselijkbelang

Klik hier om naar de site van Plaatselijkbelang Wijthmen te gaan.

Beheersplan Wijthmenerplas en uitnodiging informatie bijeenkomst 24 juni 2015.

Hieronder de brief van de gemeente Zwolle gericht aan de inwoners van Wijthmen d.d. 12 mei 2015.

In onze brief van 28 maart bent u geïnformeerd over het gewijzigde plan voor de waterskibaan. In die brief hebben we ook gemeld dat het beheerplan zou worden toegestuurd zodra de informatie over het geluid beschikbaar is.

Bij deze brief vindt u de laatste versie van het beheerplan (versie 4). In de bijlagen van het beheerplan is een tekening opgenomen en het Concept Maatwerkbesluit geluid is toegevoegd.

Om u de gelegenheid te geven om vragen te stellen over de bijgevoegde stukken wordt een informatie avond georganiseerd op woensdag 24 juni 2015 van 19.30 tot 21.00 uur in het Kulturhus Wijthmen, Erfgenamenweg 14, 8026 PS te Zwolle.

Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 20.00 uur start de plenaire bijeenkomst.

Mocht vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze voorafgaand aan de avond al sturen naar YHM.Mieremet@zwolle.nl onder vermelding van “Beheerplan Wijthmenerplas”.

met vriendelijke groet,

Aldert Koop

Projectmanager

Beheerplan Lakeside Paviljoen, waterskibaan, outdoor en health activiteiten

Inhoud

1                           Aanleiding  3

1.1                       Visie Wijthmenerplas  3

1.2                       Lakeside Wijthmen  3

2                           Doel beheerplan  4

2.1                       Omschrijving beheerplan  4

2.2                       Doel beheerplan  4

2.3                       Totstandkoming en bewaking beheerplan  4

2.4                       Geldigheid beheerplan  4

3                           Overlast 5

3.1                       Definitie van overlast 5

3.2                       Registratie en vervolgafspraken  5

4                           Beheerafspraken  6

4.1                       De volgende juridische en wettelijke kaders zijn van toepassing. 6

4.2                       Vergunning  6

4.3                       Bestaande huisregels Wijthmenerplas  7

4.4                       Organisatie van het beheer en de handhaving  7

4.5                       Inzet ondernemer 7

4.6                       Inzet omwonenden  8

5                           Overzicht van telefoonnummers  8

 

BIJLAGE 1 Tekening  11

BIJLAGE 2, Maatwerkbesluit 13

BIJLAGE 3, Registratie hinder/ overlast. 21

 

1                          Aanleiding

1.1                      Visie Wijthmenerplas

In het Structuurplan (2008) is het Recreatiegebied Wijthmenerplas aangeduid als een dagrecreatiefcentrum. Daarbij is ondermeer aangegeven dat er ruimte is voor een nieuwe leisure voorziening. Daarna is een ontwikkelvisie opgesteld. Deze is in 2012 onder de naam “Visie en toetsingskader voor ontwikkelingen; Dagrecreatieterrein De  Wijthmenerplas” vastgesteld in de Raad.

Vervolgens is een selectieprocedure gestart waarbij de keuze van B & W gevallen is op het initiatief van Lakeside Wijthmen. Het initiatief omvat de realisatie van een electrisch aangedreven teleskibaan met paviljoen en diverse activiteiten op het land en het water.

1.2                      Lakeside Wijthmen

 

Omschrijving paviljoen

Het totale gebouw wordt circa 36 x 12m (ca. 432 m2) groot met een terras. (Zie bijlage 1.) Het gebouw wordt met hout afgewerkt en heeft daarmee een natuurlijke uitstraling. . Ook het terras wordt in hout uitgevoerd.

 

In het gebouw worden de volgende functies ondergebracht: een uitgifte punt voor waterski’s en wakeboards, wetsuites, materiaal opslag water gerelateerd spelen, een bar, eetgelegenheid, kantoortje, douches, toiletten en kleedruimte. De horeca is in het gebouw een ondergeschikte functie. In deze ruimte kan gegeten en gedronken worden maar kan ook als instructieruimte voor activiteiten worden gebruikt.

 

Omschrijving waterskibaan

Het principe is dat mensen door middel van een omloopkabel op waterski’s met een constante snelheid van circa 30 km/uur worden rondgetrokken.

De baan  wordt elektrisch aangedreven. De installatie produceert daardoor nauwelijks geluid. Voor de bevestiging van de kabel zijn voor de hele baan 5 masten nodig. Dit zijn transparante masten van circa 12 m hoog.

 

Omschrijving overige activiteiten

Naast de waterskibaan zal men ook outdoor gerelateerde activiteiten gaan aanbieden zoals bijvoorbeeld paintball, GPS tochten lopen, boogschieten, speurtocht, krat-stapelen, krat-lopen. Tevens zullen healt gerelateerde activiteiten worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld beachvolleybal, strand voetbal en outdoor fitness.

Naast de waterskibaan zullen ook andere water gerelateerde activiteiten worden aangeboden. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van opblaasbare speeltoestellen op het water, kanoën, vlot-bouwen, waterlopen.

 

2                          Doel beheerplan

2.1                      Omschrijving beheerplan

In het beheerplan is benoemd waardoor mogelijk overlast zou kunnen ontstaan met als doel dit te voorkomen.

Ook is beschreven hoe overlast wordt geregistreerd met als doel deze zo concreet mogelijk met de betrokken te kunnen bespreken teneinde de overlast te voorkomen.

In het beheerplan worden afspraken tussen de ondernemer en de omwonenden vastgelegd.

Voor de eerste versie van het beheerplan is de gemeente penvoerder.

Zodra het eerste beheerplan door het College van Burgemeester en wethouders is vastgesteld is de ondernemer verantwoordelijk voor de inhoud van het beheerplan.

Ook is de ondernemer er verantwoordelijk voor om eens per jaar het beheerplan te evalueren met de omwonenden en de gemeente.

2.2                      Doel beheerplan

Het doel van het beheerplan is primair om overlast voor de bewoners in de nabijheid van de Wijthmenerplas te voorkomen als gevolg van de activiteiten die door Lakeside Wijthmen worden georganiseerd. Het is echter ook mogelijk dat er overlast optreedt die geen relatie met de activiteiten van Lakeside Wijthmen.

Het beheerplan heeft betrekking op zowel de locatie van het paviljoen als op activiteiten die door Lakeside Wijthmen op land en in het water worden georganiseerd.

Tevens is opgenomen hoe overlast geregistreerd moet worden met als doel dergelijke situaties zo concreet mogelijk te kunnen bespreken en acties te nemen die gericht zijn op het voorkomen van de overlast.

2.3                      Totstandkoming en bewaking beheerplan

Het beheerplan is tot stand gekomen met inbreng van vertegenwoordigers uit de omgeving van de Wijthmenerplas, Plaatselijk Belang Wijthmen en de ondernemer van Lakeside Wijthmen. Het beheerplan wordt periodiek besproken in een overleg met omwonenden, ondernemer en  een vertegenwoordiger van de gemeente.

In aanvang vinden de gesprekken plaats onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Elke twee jaar wordt een afweging gemaakt over het nut en de noodzaak van een onafhankelijk voorzitter.

2.4                      Geldigheid beheerplan

Het beheerplan treedt in werking nadat het college van Burgemeester en Wethouders het beheerplan hebben vastgesteld.

Bijstelling van de inhoud van het beheerplan gebeurt in het onder 2.3 genoemde overleg. Vooralsnog wordt jaarlijks de gang van zaken en de actualiteit van het beheerplan geëvalueerd.

Als onderdeel van de evaluatie kunnen aanbevelingen worden gedaan met als doel om eventuele overlast die zich heeft voorgedaan te voorkomen. Dit kan ook betrekking hebben op overlast die door derden is veroorzaakt.

3                          Overlast

3.1                      Definitie van overlast

Overlast is de hinder die mensen in hun woongenot ervaren als gevolg van het (afwijkende) gedrag van mensen of als gevolg van bepaalde gebeurtenissen.

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wetsovertredingen en overlast.

In niet alle gevallen van overlast zal de overheid of politie kunnen reageren zoals de burgers dat zouden verwachten omdat er feitelijk geen sprake is van een wetsovertreding.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve overlast.

Objectieve overlast is bijvoorbeeld geluidoverlast. De mate van geluidoverlast kan worden gemeten.

Subjectieve overlast is bijvoorbeeld de samenscholing van mensen die ongewenst gedrag vertonen. Hier zijn geen meetbare waarden voor.

(Ernstige) overlast of wetsovertredingen hebben betrekking op die overlast gevallen die in ernst, omvang en frequentie een ernstige en structurele aantasting vormen van de leefbaarheid/ het leefgenot.

In relatie tot de activiteiten van Lakeside Wijthmen bestaat vanuit de beleving van de omwonenden ten aanzien van de volgende punten kans op overlast:

 • Geluidoverlast als gevolg van gebruik van het terras in combinatie met muziek.
 • Geluidoverlast als gevolg van een feestje.
 • Geluidoverlast als gevolg van vertrekkende bezoekers.
 • Overmatige verlichting bij het paviljoen.

3.2                      Registratie en vervolgafspraken

Een goede registratie draagt bij aan het zo concreet mogelijk maken van een situatie die zich heeft voorgedaan. Daardoor kan gezamenlijk makkelijker tot een juiste beoordeling van de situatie worden gekomen. Daardoor kan ook gerichter besproken worden hoe de betreffende overlast kan worden voorkomen.

In de situatie van de Wijthmenerplas is het ook mogelijk dat overlast wordt veroorzaakt door anderen dan bezoekers van Lakeside Wijthmen. Hiervoor biedt het beheerplan geen kader.

Ten behoeve van de uniformiteit en volledigheid zou de volgende informatie vast moeten worden gelegd:

 • Naam van de gene die de overlast ervaart
 • Datum, tijdstip en aard van de overlast
 • Had de overlast wel of geen relatie met activiteiten van Lakeside
 • Met wie is er contact opgenomen
 • Welke actie is daarop ondernomen.
 • Het resultaat van de ondernomen actie
 • De terugkoppeling naar de melder
 • De vervolgafspraken met de melder

Bijlage 3 bevat een format waarin deze informatie kan worden verwerkt.

 

4                          Beheerafspraken

4.1                      De volgende juridische en wettelijke kaders zijn van toepassing.

Er zijn diverse juridische en wettelijke kaders van toepassing op de activiteiten van Lakeside Wijthmen. Volledigheidshalve worden de meest relevante hieronder genoemd.

 • Het bestemmingsplan Wijthmenerplas
 • WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht )
 • Het Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Beleidsregel evenementen in de openlucht 2012
 • Drank- en horecavergunning
 • Het openingstijden besluit
 • Het erfpachtcontract.

4.2                      Vergunning

Vergunningverlening vindt plaats op basis van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Door middel van het Maatwerkbesluit geluid worden de geluideisen concreet vastgelegd. Het Maatwerkbesluit geluid vindt u als bijlage 2 bij het beheerplan.

Geluid

Hoewel het gebiedsgerichte milieubeleid in relatie tot de het activiteitenbesluit nog niet formeel is, zal daar bij de vergunningverlening op worden geanticipeerd door uit te gaan van een ambitieniveau van 40dB in plaats van 50 dB.

Voor de drie dag perioden (dag, 7.00 -19.00; avond, 19.00 – 23.00; nacht 23.00 – 7.00) komt dit neer op ambitie waarden van resp. 40, 35 en 30dB.

Voor de piekbelastingen (Kortdurende verhoogde geluidsniveaus, Starten auto, starten compressor, enz.) wordt een waarde aangehouden die 20 dB hoger ligt dan de ambitie waarden.

Afwijking van geluid

Lakeside moet een vergunning aanvragen wanneer zij met betrekking tot de geluidproductie van hun vergunning willen afwijken.

Lakeside zal de buurt over het moment en de aard van een activiteit informeren wanneer zij het voornemen heeft om een dergelijke vergunning aan te vragen.

Verlichting

De ondernemer gaat geen lichtmasten plaatsen.

 

4.3                      Bestaande huisregels Wijthmenerplas

 • Geen glas op de plas.
 • Geen alcohol op de plas
 • Afval in de afvalbakken
 • Honden niet toegestaan; behalve in de winterperiode van 1 oktober tot 1 april mits aangelijnd.
 • Open vuur is niet toegestaan. Met uitzondering van de barbecueplek die op de kaart staat. Barbecueën met grote groepen alleen in overleg met de beheerder.
 • Het terrein is alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Recreëren voor eigen risico
 • In de zomerperiode is er, bij mooi weer, een beheerder op de plas en is de eerste hulppost geopend.

4.4                      Organisatie van het beheer en de handhaving

B&W is het bevoegd gezag ten aanzien van. de vergunningverlening en de handhaving. De gemeente maakt voor het beheer en de handhaving gebruik van de wachtdienst van de ROVA.

Na een melding gaat een wachtdienstmedewerker van de ROVA ter plaatse kijken.

Op grond daarvan bepaalt deze of hij zelf iets kan doen of dat het probleem door andere disciplines moet worden opgelost. Afhankelijk van het soort probleem weet de wachtdienstmedewerker wie hij moet bellen. (De beheerder van de Wijthmenerplas, toezicht en handhaving van de gemeente, de politie ( bij geweld, e.d.), enz.)

In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste telefoonnummers opgenomen.

4.5                      Inzet ondernemer

De ondernemer hecht er waarde aan goede contacten met de omwonenden op te bouwen. Zij zal zich er ook voor inspannen om dat zo te houden.

Wanneer er sprake van hinder of overlast is vindt zij het belangrijk dat daarover direct contact met haar wordt opgenomen zodat zij maatregelen kan nemen.

Geluid

De geluidsapparatuur die wordt toegepast wordt in ieder geval voorzien van een begrenzer zodat het maximaal toegestane geluidsniveau niet wordt overschreden.

Geluidboxen voor de achtergrondmuziek op het terras worden laag geplaatst. Daardoor draagt het geluid minder ver.

Activiteiten

De landactiviteiten die Lakeside aanbiedt zullen plaats vinden in de nabijheid van het paviljoen. De activiteiten op het land en op het water leiden in principe niet tot overlast.

Indien er toch overlast wordt ondervonden is het verzoek om hierover direct contact met de ondernemer op te nemen.

Wanneer derden elders in het gebied overlast veroorzaken is Lakeside daar niet voor verantwoordelijk.

Bereikbaarheid.

De ondernemer zorgt er voor dat in principe zij of iemand anders bereikbaar is wanneer er activiteiten plaats vinden.

Evaluatie

De ondernemer organiseert eens per jaar een overleg met de omwonenden om het beheerplan te evalueren. Indien de situatie daar om vraagt wordt extra overleg georganiseerd.

4.6                      Inzet omwonenden

Indien er sprake van hinder of overlast is nemen de omwonenden hierover direct contact op met de ondernemer.

Indien er sprake van hinder of overlast is denken de omwonenden constructief mee hoe dit kan worden voorkomen.

5                          Overzicht van telefoonnummers

Tijdens kantooruren

Voor meldingen of klachten kunt u, gedurende werktijd, contact opnemen met

 • De wachtdienst van de ROVA                    038 – 4273777
 • Klanten Contact Centrum Gemeente Zwolle        14038

e-mail   kcc@zwolle.nl

 

 • De beheerder van de Wijthmenrplas                       06-22929509.

 

Buiten de kantooruren

Voor werkelijke spoedeisende meldingen of klachten kunt u buiten de kantooruren contact opnemen met:

 • De wachtdienst van de ROVA        06 – 53944760
 • Direct met de politie        0900-8844.

De ondernemer

 • De ondernemer is bereikbaar op                  06 – 29060780

 

                           BIJLAGEN

BIJLAGE 1 Tekening

Bijlage tekening

(klik op de kaart voor een vergroting)

 

BIJLAGE 2, Maatwerkbesluit

Dit is het Concept Maatwerkbesluit dat vanaf 18 juni 2015 ter visie ligt.

Zodra het Maatwerkbesluit geluid is vastgesteld zal de definitieve versie aan het beheerplan worden toegevoegd.

 

Onderwerp:       Maatwerkvoorschriften geluid bij een inrichting type B Activiteitenbesluit

 

Inrichting:          Lakeside Zwolle

Adres:              Zalneweg 110

Plaats:              8026 PZ Zwolle

 

Op 18 maart 2015 hebben we een melding Activiteitenbesluit ontvangen voor de oprichting van “Lakeside  Zwolle”.  Het  bedrijf  betreft een horecabedrijf  met sport- en recreatievoorzieningen. Milieutechnisch valt het bedrijf als een inrichting type B onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Daarom moet er worden voldaan aan de voorschriften van het Besluit.

Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit                               

Geluidstechnisch moet worden voldaan aan de voorschriften van artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit. Deze houden het volgende in:

–   Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau Lamax , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten  en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel bij het betreffende tijdstip aangegeven waarden:

 

07:00–19:00 19:00–23:00 23:00–07:00
 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

 

Uit onderzoek is gebleken dat geluidsgevoelige bestemmingen (woningen van derden) op zeer geruime afstand van de inrichting zijn gelegen. Door deze ligging kan de inrichting ruimschoots aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.

 

“Nota Een helder geluid”

De gemeente Zwolle heeft haar geluidsbeleid vastgelegd in een nota Industriegeluid Zwolle: “Een Nota helder geluid”.

Uit de structuurplankaart behorende bij de Nota, blijkt dat het gebied “Wythmener plas”  is gekenmerkt met de aanduiding “Gemengd landelijk gebied”.  Tevens is in het gebied rekening gehouden met horeca en  dagrecreatieve centra.

structuurplankaart

Structuurplankaart

Renvooi structuurplankaart. (klik op de kaart voor een vergroting)

Grenswaarde en ambitiewaarde

In de Nota een helder geluid, wordt voor een gemengd landelijk gebied, een ambitie- waarde van 40 dB(A) en een basiswaarde van 45 dB(A) genoemd. In het Activiteitenbesluit wordt een etmaalwaarde van 50 dB(A) gehanteerd. Tussen ambitiewaarde en de reguliere geluidsnorm van het Activiteitenbesluit zit een verschil van 10 dB(A).

Akoestisch onderzoek

Om de geluidbelasting afkomstig van de inrichting ter plaatse de omliggende woningen inzichtelijk te maken,  hebben we de drijver van de inrichting om een akoestisch onderzoek gevraagd. Adviesburo Tauw heeft het onderzoek uitgevoerd en de resultaten van het onderzoek vastgelegd in het akoestisch rapport, d.d. 5 juni  2015, kenmerk R001-1230694ARB-srb-V02-NL. De uitgangspositie is dat het geluidsniveau ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen van derden) niet meer mag bedragen dan de ambitiewaarden, zoals deze in de Nota “Een helder geluid” zijn vastgelegd. In de directe omgeving van het horecabedrijf zijn een aantal meetpunten (lees “controlepunten”) gelegd.

Maatwerk voorschriften (geluid)

Aangezien de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit standaard op de inrichting van toepassing zijn, ontstaat een ongewenste situatie. Deze geluidnormen zijn in strijd met het geluidsbeleid dat de gemeente Zwolle voor het gebied heeft vastgesteld.

Op grond van artikel 2.1 (aanwijzing lid 2 letter f ) en artikel 2.20 Activiteitenbesluit heeft de gemeente Zwolle (als bevoegd gezag) de mogelijk om, in de vorm van maatwerkvoorschriften, andere geluidsvoorschriften te stellen, dan die regulier voor de inrichting gelden.

Type inrichting

Lakeside Zwolle zal bestaan uit een kabelwaterskibaan, outdooractiviteiten en een beachclub. De outdooractiviteiten omvatten niet gemotoriseerde activiteiten zoals trampolinespringen, teambuildingsactiviteiten, boogschieten et cetera. De beachclub zal bestaan uit een paviljoen met restaurantfunctie en een buitenterras aan het water.

Wet milieubeheer

Het betreft een inrichting zoals genoemd in artikel 1.1 sub 1 van de Wet milieubeheer.

Besluit omgevingsrecht (Bor)

De inrichting valt onder de volgende categorieën van de Bor, bijlage I onderdeel C:

Cat. 1.1 letter a

 • Aanwezigheid van elektromotoren met een vermogen of een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW;

Cat.18.1

 • Hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria’s,snackbars en discotheken, alsmede aanverwante inrichtingen waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Cat.19.1 (letter i)

 • Waar met bogen of boogwapens of met wapens, werkend met luchtdruk of gasdruk, wordt geschoten.

 

Activiteitenbesluit

Bovenstaande activiteiten worden met name beschreven in de hoofdstukken 3 en 4 van het Activiteitenbesluit. Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit is er geen sprake van een inrichting van het type A. Binnen de inrichting worden geen vergunningsplichtige activiteiten verricht zoals benoemd in bijlage 1 van de BorEr is dus evenmin sprake van een inrichting type C. Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit is er dan sprake van een inrichting van het type B.

Locatie eigenschappen

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Zwolle. Dit gebied is ondergebracht in de categorie: ”Gemengd landelijk gebied”.

De inrichting is niet gelegen:

 • in een grondwaterbeschermingsgebied;
 • in een aangewezen stiltegebied;
 • in of in de directe nabijheid van een natuurbeschermingsgebied aangewezen door de Habitatrichtlijn (HR) en Natuurbeschermingswet 1998/Vogelrichtlijn en Flora- en faunawet.

 Procedure

Voorbereiding

De bevoegdheid tot het opnemen van maatwerkvoorschriften is geregeld in artikel 8.42 Wet milieubeheer juncto de artikelen  2.1 en 2.20 (voor geluid) van het Activiteitenbesluit.

De procedure die gevolgd wordt is conform de artikelen 4:8 en 4:9 en afdeling 3.2 en 3.7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb, gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijze op het voornemen).

Zienswijzen

In onze brief d.d. XX – XX 2015, kenmerk XXXXX  is de drijver van de inrichting in de gelegenheid gesteld om gedurende twee weken na dagtekening, zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. Daarbij is deze (concept) beschikking met maatwerkvoorschriften ter informatie voorgelegd. Gedurende die periode zijn er geen/ wel zienswijzen ingediend.

Adviezen

Voor de totstandkoming van dit Besluit zijn geen wettelijke adviseurs aangewezen.

Maken van bezwaar

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl vindt u onder de knop “loket” (burgers of bedrijven) het formulier “Bezwaar indienen”. Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt dan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

In werkingtreden besluit

Overeenkomstig artikel 20.3, lid 2 Wet milieubeheer zullen de maatwerkvoorschriften in werking treden en hebben een geldigheid voor onbepaalde tijd.

 

Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften:

Aanleiding

Op het perceel Zahlneweg 110 zal een horecabedrijf worden gevestigd. Naast het horecabedrijf vinden er eveneens recreatieve activiteiten plaats. De inrichting (het bedrijf) valt milieutechnisch (als meldingplichtige inrichting) onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Geluidstechnisch moet de inrichting voldoen aan voorschrift 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit. Dat houdt onder andere in dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen van derden niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) [etmaalwaarde]. De gemeente Zwolle heeft voor het gebied waar het bedrijf wordt gevestigd in de Nota “Een heldergeluid” een ambitie- waarde van 40 dB(A) [etmaalwaarde] vastgelegd.

Aangezien de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit standaard op de inrichting van toepassing zijn, ontstaat een ongewenste situatie. Deze geluidnormen zijn in strijd met het geluidsbeleid dat de gemeente Zwolle voor het gebied heeft vastgesteld.

Op grond van artikel 2.1 (aanwijzing lid 2 letter f ) en artikel 2.20 Activiteitenbesluit heeft de gemeente Zwolle (als bevoegd gezag) de mogelijk om, in de vorm van maatwerkvoorschriften, andere geluidsvoorschriften te stellen, dan die regulier voor de inrichting gelden.

 

 

Beschikking

Gelet op de artikelen 2.1 en  2.20 van het Activiteitenbesluit besluiten wij de volgende maatwerkvoorschriften te stellen:

 

VOORSCHRIFTEN

 1. De gehanteerde muziekgeluidniveaus [in dB(A)] mogen niet meer bedragen dan in onderstaand overzicht is aangeven:
Locatie Dag (07-19 uur) Avond (19-23 uur) uur) Nacht (23-07 uur) 
Terras 64-74 64-74 59-69
Paviljoen 74-84 74-84 69-79

 

 1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezig toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten (waaronder mede begrepen zijn het produceren van muziek en het verrichten van laad- en loswerkzaamheden), mag ter plaatse van de hieronder vermelde meetpunten niet hoger zijn dan:

 

Meet-punten  Omschrijving meetpunten  Dag07-19dB(A) Avond19-23dB(A) Nacht23-07dB(A)
1 Valkenbergweg 16 34 35 30
2 Valkenbergweg 18 33 35 30
3 Valkenbergweg 20-22 33 35 30
4 Hoekserflaan 8-10-12 29 30 25
5 Hoekserflaan 14-16-18 32 33 28
6 Erfgenamenweg 8 31 33 28
7 Heinoseweg 23 – 23a 28 30 25
8 Referentiepunt noord*  (1,5 meter) {50 meter} 41 41 36
Referentiepunt noord*  (5,0 meter) {50 meter} 44 44 39
9 Referentiepunt oost*  (1,5 meter) {200 meter} 35 35 30
Referentiepunt oost*  (5,0 meter) {200 meter} 35 35 30
10 Referentiepunt zuid*    (1,5 meter) {50 meter} 42 42 37
Referentiepunt zuid*   (5,0 meter) {50 meter} 45 45 40
11 Referentiepunt west*  (1,5 meter) {50 meter} 37 36 31
Referentiepunt west*    (5,0 meter {50 meter} 39 39 35

* Exclusief muziekstraf

Zie voor de positie van de meetpunten bijlage 2 van het akoestisch onderzoek.

 1. De van de inrichting afkomstige piekgeluiden (LAmax), gemeten in de meterstand “fast”, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten (waaronder mede begrepen zijn het produceren van muziek en het verrichten van laad- en loswerkzaamheden), mag ter plaatse van de omringende woningen van derden (zie meetpunten van het vorig voorschrift) niet hoger zijn dan 40 dB(A).

 

 1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede het beoordelen van de meetresultaten moeten plaatsvinden overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai (uitgave Ministerie van VROM 1999)”.

 

 1. De inrichting moet conform het akoestisch onderzoek opgemaakt door adviesburo Tauw, d.d. 5 juni 2015, Kenmerk R001-1230694ARB-srb-V02-NL in werking worden gehouden.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

Wilco  IJzerman

sectiehoofd Fysieke Leefomgeving

 

Bijlagen bij deze beschikking:

 

 • akoestisch rapport, d.d. 15 april 2015, kenmerk R001-1230694ARB-los-V01-NL,

opgesteld door adviesbureau Tauw;

 


 

Tekening met referentiepunten

Tekening met referentiepunten

(klik op de bijlage voor een vergroting)

BIJLAGE 3, Registratie hinder/ overlast.

Registratie hinder/ overlast

Naam:________________________________________________________________

 

Datum en tijdstip: d.d. tijd
Aard overlast
Relatie met Lakeside of derden
Contact opgenomen met
Welke actie is ondernomen
Resultaat van de actie
Terugkoppeling naar melder
Zijn er vervolgafspraken met de melder gemaakt.

 

Datum en tijdstip: d.d. tijd
Aard overlast
Relatie met Lakeside of derden
Contact opgenomen met
Welke actie is ondernomen
Resultaat van de actie
Terugkoppeling naar melder
Zijn er vervolgafspraken met de melder gemaakt.

Kerstgala 2015

Kerstgala
De zomer moet nog komen, de barbecues aangestoken en vakanties naar verre oorden verwezenlijkt. Maar de pepernoten worden reeds gebakken,de chocoladeletters gegoten en de kerstpakketten samengesteld.
Wij zijn bezig met het organiseren van een spectaculaire en chique gala avond.
Daarom nu als vast een aankondiging.
Reserveer de datum zaterdag 19 december a.s. in uw agenda.
Nadere informatie volgt spoedig.
Organisatie comité Stichting  De Elshof.

Brief gemeente Zwolle over voortgang fase 1 dorpsplan

Zwolle gemeente Logo

Aan de bewoners van Wijthmen, Herfte, Zalné

Datum 1 juni 2015

onderwerp Voortgang fase I dorpsplan

Geachte heer, mevrouw

Vorig jaar november sprak Janco Cnossen, voorzitter van de Stichting Ouderenzorg

Wjthmen (SOW), tijdens het wijkplatform de hoopvolle woorden dat mogelijk in het najaar van 2015 met de bouw van fase 1 van het dorpsplan begonnen zou kunnen worden.

Helaas moeten wij u nu melden dat dit niet meer haalbaar zal zijn.

Hierbij speelt onder meer mee dat Driezorg intern een afweging maakt op welke wijze zij nog

betrokken wil zijn bij de ontwikkeling in Wijthmen.

Op dit moment is er nog geen financieel sluitend plaatje voorde 1″ fase dorpsplan.

De SOW zoekt samen met de andere partners hard naar een oplossing.

 

In overleg met Plaatselijk Belang hebben we besloten het wijkplatform dit voorjaar uit te

stellen tot het moment dat er meer duidelijkheid is over de voortgang van fase l.

Zodra die er is, komen wij bij u terug.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Janco Cnossen van de Stichting Ouderenzorg \A/tjthmen,

Hanneke Valkeman

Wijkmanager.

WHJ.Valkeman@zwolle.nl


 

Training van Manon Flier en Reinder Nummerdor.

Voor de meisjes A van Volleybalvereniging Wijthmen heeft het seizoen 2014-2015 een bijzonder staartje gekregen. Wat is namelijk het geval? Het is gelukt om twee Nederlands teamspelers te strikken voor het geven van een clinic in de Elshof. Het zijn Manon Flier en Reinder Nummerdor. Reinder speelt in juni mee met het WK Beach Volleybal en Manon speelt in september met het Nederlandse team mee voor het EK Volleybal. Zowel het Beachvolleybaltoernooi als het E.K. vinden in Nederland plaats.

Onder leiding van van Leo Wiltvank hebben de meisjes dit seizoen bijzonder goed gepresteerd met een 2e plek na hun promotie naar de 1e klas. Met de clinic van Manon en Reinder hebben de meisjes een indruk gekregen hoe het er aan de top aan toe gaat. Na een ontspannen welkom in de Elshof en een woord van Leo waarin de staat van dienst en de prestaties van Manon en Reinder werden benoemd ging  de training van start. De warming-up was direct al pittig met de nodige oefeningen. Hierna zijn een aantal spel situaties geoefend waarbij snelheid, inzicht en coördinatie van de meisjes op proef werd gesteld. Het ging er fanatiek aan toe waarbij Manon mee deed met de oefeningen die door Reinder werden geleid.

Favorites - 49 van 53 Favorites - 3 van 53  Favorites - 48 van 53IMG_1927__Collage

Eindelijk boek van Jan Stappenbeld over zijn werk als fotograaf bij de Telegraaf

Stappenbeld01

Fotograaf Stappenbeld

.

.

.

.

.

Eindelijk is het er toch van gekomen, Jan Stappenbeld inwoner van ons Wijthmen heeft zijn belevenissen te boek gesteld. Ooggetuige van een tijdperk heet dit prachtige boek dat dinsdag a.s. (12 mei) in de winkels zal liggen.

Fotograaf Jan Stappenbeld, die bijna een halve eeuw voor De Telegraaf werkte, maakte in december 1975 de wereldberoemde beelden van de laatste minuten van een treinpassagier in de door Molukkers gekaapte trein bij Wijster. Met zijn fotoserie won Stappenbeld de World Press Photo-wedstrijd, maar hij werd er ook om bedreigd en verguisd. Toenmalig minister van Justitie Dries van Agt noemde hem ‘een man zonder hart in z’n lijf.’

Stappenbeld03

De beroemde foto die hem de World Press Photo-prijs opleverde

Stappenbeld04

Toenmalig Minister van Justitie Dries van Agt.

Dit boek neemt de lezer, maar vooral ook de kijker, mee naar het woelige tijdperk waarin Jan Stappenbeld zijn werk deed. We zijn via zijn lens, meestal in zwart-wit, getuige van de rellen in Amsterdam, de revolutie die in Iran de sjah ten val bracht, de oorlogen in Belfast, Libië en Kosovo en een alles verwoestende aardbeving in Mexico. Tegelijkertijd voert de allround fotograaf zijn kijkers mee naar Olympische winter- en zomerspelen, langs de voetbalvelden waar Cruyff, Gullit en Van Basten glorieerden en ook naar het wereldje van de glitter en glamour.

Stappenbeld was niet alleen een fotograaf die door zijn werk een bekende Nederlander werd, hij was ook artiest en entertainer. Hij liet niet na om die eigenschappen in te zetten om ‘de kiek van zijn leven’ te schieten. Hij werd ooit in een ziekenhuis betrapt toen hij, gehuld in een witte jas, een foto van de daar opgenomen prins Bernhard probeerde te maken. Een rechercheur die de Telegraafman herkende groette hem met de woorden: ‘Goedemorgen dokter Stappenbeld.’

Humberto Tan.

Humberto Tan.

Morgen, maandag 11 mei is Jan Stappenbeld te zien in het programma van Humberto Tan.

Stappenbeld00

Boek bestellen: Klik op deze link


Red Horse Company steunen, kom naar Liederholthuis en steun de mensen op de Filippijnen

redhorse compagnie

Dank u, Thank you, Salamat!

Dankzij de steun van vele sponsoren en vrijwilligers hebben we de laatste jaren veelvuldig het ‘verschil’ kunnen maken  en vele gezinnen een waardig onderkomen kunnen bieden.

Door letterlijk en figuurlijk naast hen te staan, en mét en vóór hen een nieuw onderkomen te bouwen, hebben we hen weer  een ‘naam’ kunnen geven! En daarmee hun eigenwaarde.

Als dank voor al deze steun willen we dan ook erg graag iets terug doen, dit willen we doen in de vorm van een Filippijnse culturele middag met zang, dans en lekkere hapjes.

Met dank aan de vele mensen uit de Filippijnse gemeenschap in Nederland die ons hun belangeloze medewerking hebben toegezegd.

We nodigen onze sponsoren en allen die ons werk een warm hart toedragen dan ook van harte uit om deze middag bij te wonen.

Dus, graag tot 31 mei in Lierderholthuis.

Reuverkamp Bart

 

 

 

Namens RHC,

Bart Reuvekamp – voorzitter

 

Red horse philipine Reuverkamp bart red horses

SOW op viering 200 jaar Koninkrijk

zin

 Op zaterdag 25 april. jl. werd in het Provinciehuis en Park De Weezenlanden in Zwolle 200 jaar koningrijk gevierd in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Bedoeling van het organiserende nationaal comité was ‘de vrijwilliger’ in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde onder het motto De Toekomst Van De Club. Stichting Ouderenzorg Wijthmen was tijdens het symposium bij één van de workshops gevraagd een korte presentatie gegeven. Hieronder is deze te lezen.

Goedemorgen beste mensen,

Stimuland, steun en toeverlaat van het Overijssels platteland, heeft ons  gevraagd iets te vertellen over het fenomeen ‘burgerintiatief’. En meer specifiek over het burgerinitiatief in Wijthmen.

In Wijthmen hebben we onszelf twee doelen gesteld: een eigen zorgconcept voor het dorp en de bouw van 85 woningen, waarvan ongeveer de helft zorggerelateerd. Het eerste is inmiddels een feit, het tweede zit in de finale besluitvorming.

Maar eerst zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Koen Nijmeijer. Ik ben hier samen met Thera Hülsmann namens Stichting Ouderenzorg Wijthmen. Beiden zijn we als echte Wijthmeners betrokken bij de ambitieuze toekomstplannen voor het dorp. Plannen – en dat klinkt misschien wat bombastisch op deze feestelijke ochtend – die van levensbelang zijn voor ons dorp.

Voor wie Wijthmen niet kent: Wijthmen is een dorp in de landelijke omgeving van de driehoek Zwolle-Heino-Dalfsen. Een van oudsher boerengemeenschap met nauwelijks 1.000 inwoners, op een kwartiertje fietsen van hartje Zwolle. U kent Wijthmen misschien van de 18 holes golfbaan, Café De Mol, skelterbaan Karba, Sauna Swoll, de Wijthmenerplas of (de files op) de N35.

Een jaartje geleden waren wij ook al als stichting in ditzelfde huis uitgenodigd voor een symposium. Het burgerinitiatief werd toen aangeprezen als een soort tovermiddel. Succes was verzekerd. Maar – durf ik proefondervindelijk te zeggen – zo gemakkelijk heb je het als burgerinitiatief niet; wij niet in elk geval.

Als burgerinitiatief moet je aan nogal wat kwalificaties voldoen. Je moet over een brede kennis beschikken, niet bang zijn voor verantwoordelijkheid, durven ondernemen zonder een dubbeltje op de bank, doorzettingsvermogen tonen,  de juiste partners vinden, je weg zoeken in een bureaucratisch doolhof en kunnen omgaan met tegengestelde belangen, regeldruk, politieke of ambtelijke willekeur. En je moet ook nog eens het hoofd bieden aan iets ongrijpbaars als een wereldwijde economische crisis. En toch, ja toch, is dit een warm pleidooi voor het burgerinitiatief, hoe kleinschalig ook. Ik durf de stelling aan, dat er al lang een streep was gezet door onze plannen als wij geen burgerinitiatief waren geweest.

Terug naar Wijthmen. Wijthmen is, als zeg ik het zelf, een open, ondernemend en oplossingsgericht dorp. De zelfredzaamheid is er groot, de vrijwilligersgraad  hoog. We zorgen graag voor elkaar en we kijken naar elkaar om.

Maar door toenemende vergrijzing en weinig nieuwbouw staan leefbaarheid en levensvatbaarheid onder grote druk. Voorzieningen zijn uit het dorp verdwenen of dreigen te verdwijnen.

Zodoende hebben we in 2008 als dorp van harte ingestemd met de  ingrijpende uitbreidingsplannen van de gemeente Zwolle. Maximaal 250 nieuwe woningen waren ons toegezegd, want zo voelde dat, een verdubbeling van de bestaande woningvoorraad. De redding voor het dorp leek nabij. Maar – en ik zeg het tot mijn spijt – de crisis moest toen nog in alle hevigheid losbarsten.

Het begon destijds allemaal voor ons met een gevoel van onbehagen, dat Wijthmeners op hoge leeftijd soms nog noodgedwongen uit hun vertrouwde omgeving werden gehaald, omdat ze niet langer thuis verzorgd konden worden. Maar al gauw kwamen we erachter dat Wijthmen veel te klein was om een eigen verzorgingshuis (oude stijl) te exploiteren. De moed zonk ons dan ook in de schoenen, toen plotseling begrippen als scheiden van wonen en zorg hun intrede deden. En toen de gemeente ook nog eens bij ons aanklopte in haar zoektocht naar nieuwe bouwlocaties, zagen wij als dorp onze kans schoon.

We ontwikkelden een eigen zorgconcept, waarbij we de ouderen en vergrijzing niet als probleem zagen, maar juist als deel van de oplossing. Want Wijthmen telt relatief veel fitte ouderen. En ouderen beschikken weer over veel vrije tijd. Onder de naam ZIN Wijthmen begonnen we een eigen sociaal wijkteam, het allereerste van Zwolle. ZIN staat voor zorg in nabijheid. Heel eenvoudig en toch professioneel van opzet met een wijkverpleegkundige van zorginstelling Driezorg, een wijkondersteuner van de gemeente (afkomstig uit de Wmo-hoek), mantelzorgers en een heel team van vrijwilligers.

Nog voor de landelijke transitie zijn we met het dorp in gesprek gegaan; eerst in groepsverband, later in keukentafelgesprekken met het overgrote deel van alle 65-plussers. We hebben een vangnet voor de zorg gecreëerd en ondersteuning en welzijnsactiviteiten geregeld. We wisten al gauw  veel van de onrust over de veranderingen in de zorg weg te nemen.

Ons piepklein, betaalbaar sociaal wijkteam loopt inmiddels voortreffelijk. Mensen weten de weg te vinden naar het wekelijkse spreekuur, twee uurtjes op de donderochtend in het Kulturhus, of ze bellen rechtstreeks met wijkverpleegkundige of dorpsondersteuner. Vrijwilligers rijden onze eigen rolstoelbus, scholieren doen achterstallig tuinonderhoud. De beweeggroep is een succes en voor andere welzijnactiviteiten, belangrijk tegen eenzaamheid, is volop belangstelling.

Toch is ons burgerinitiatief geen volmaakte successtory. Nog niet. Want de bouwplannen verlopen door de crisis zeer stroperig. Samen met bouwbedrijf Salverda en de gemeente, met een subsidie van de provincie als opstart, is een gronddeal gemaakt en zijn plannen uitgewerkt voor 85 woningen. Niet alleen voor ouderen, inclusief 24-uurszorg, ook voor starters en zelfbouwers. Met appartementen, rijtjeswoningen, 2-onder-1-kappers en vrijstaande villa’s. Het zakelijke risico nemen we gedrieën. We maken geen gebruik peperdure adviseurs of projectontwikkelaar. De winst, die dit verdienmodel ons oplevert, laten we terugvloeien naar het dorp om ons zorgconcept in stand te houden.

Ik ga afronden. Er is in de afgelopen jaren bergen werk verzet. Van niets is iets gemaakt. Toch zijn we er nog niet. De spreekwoordelijke laatste loodjes wegen het zwaarst. En zoals zo vaak is de financiering het allerlastigst. En vergis u niet, we praten wel over miljoenen. Van burgerinitiatief naar burgeronderneming dus. Dat vereist het uithoudingsvermogen van een marathonloper en het incasseringsvermogen van een bokser. Je moet lobbyen, dealen en besturen, vertrouwen winnen, deskundige hulp inroepen en Chinese muren slechten. Als goedwillende burgers zijn we aangeschoven bij wethouders, het halve ambtelijk apparaat, de architect, een stedenbouwkundige, de aannemer, de directie van een zorginstelling, potentiële investeerders. Allemaal met hun eigen beleidskader, belangen en – in een enkel geval – nukken.

Maar een burgerinitiatief maakt vooral ongelooflijk veel goeds los: creativiteit, ondernemerschap, betrokkenheid, saamhorigheid en genoegdoening. Veel burgers zijn bereid een stap voor de ander, de gemeenschap of de maatschappij te zetten. Vooral als het de eigen woon- en leefomgeving betreft. De kunst is alleen het allemaal ‘even’ te organiseren met het woordje even tussen vette aanhalingstekens. Maar we eindigen positief: in 2017 gaan wij in Wijthmen bouwen! Dank u wel.

(Zwolle, 25 april 2015)