Uitnodiging Wijkplatform Wijthmen.

Wilt u meer weten, meepraten en/0f meebeslissen over belangrijke onderwerpen van uw wijk?

Dat kan! U bent van harte welkom op het wijkplatform Wijthmen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 november 2014 in het Kulturhus, Efgenamenweg 14

en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan:

1. Opening door Gerard Ganzeboer (Plaatselijk Belang Wijthmen).

2. Kennismaking met wijkwethouder Ed Anker.

3. Mededelingen o.a. stand van zaken plannen Wijthmenerplas.

4. Dorpsplan Wijthmen.

Achter de schermen wordt gestaag doorgewerkt aan de realisatie van de ouderenvoorziening en het zorgconcept.

Op het wijkplatform:

♦  de evaluatie van de keukentafelgesprekken.

♦  een toelichting op de stand van zaken fase 1 waaronder het bestemmingsplan.

5. Verslag Wijkplatform 5 maart 2014.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

 

Graag tot 26 november.

Met vriendelijke groet,

Mede namens wethouder Ed Anker,

Hanneke Valkeman (wijkmanager)

Eko Huisman. (Voorzitter Plaatselijk Belang)

 

Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging Wijthmen.

Op dinsdag 17 februari a.s. om 19.30 uur zal het bestuur van de gymnastiekvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Graag willen we hiervoor onze leden en ouder/verzorgers van onze jeugdleden uitnodigen.

De agenda zal te zijner tijd worden opgehangen in de Elshof (Kultuurhus) en zal per mail naar onze leden worden gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gymnastiekvereniging Wijthmen.

Voetbalvereniging Wijthmen komt met oud ijzer actie

Maandag 29 december 2014 organiseert de v.v. Wijthmen

een:

 OUD IJZER ACTIE

Het oude ijzer waaronder ook blik, aluminium, lood en koper, kan bij u aan huis worden opgehaald, maar mag ook worden gebracht bij “De Elshof”.

 Bewaar nu alvast uw oude ijzer voor 29 december 2014.

 Ook kunt u een afspraak maken met de organisatie dat er bij u oud ijzer kan worden afgehaald, neem dan contact op met:

  Max Beernink, Greepweg 5, Wijthmen, 06 – 34 57 88 90

 Wij hopen, mede door uw bijdrage, op een succesvolle “oud ijzer actie” !!!

 Locatie: Parkeerplaats “De Elshof”

Adres: Erfgenamenweg 14, 8026 PS Zwolle.