Bereikbaarheid ZIN tijdens feestdagen

zin

Op donderdag 25 december (Eerste Kerstdag) en donderdag 1 januari (nieuwjaarsdag) is er GEEN spreekuur van ZIN Wijthmen. Tijdens de feestdagen – van 25 december 2014 tot en met 1 januari 2015 – zijn wij alleen te bereiken via het algemeen telefoonnummer van ZIN.

Dit is: 06 22 60 60 73.

Er zijn overigens in Wijthmen nog steeds mensen, die rechtstreeks contact opnemen met de gemeente als ze een voorziening nodig hebben in het kader van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit kan natuurlijk, maar het is veel handiger om ons eigen sociaal wijkteam ZIN in te schakelen. Dit werkt aanzienlijk sneller. Zeker als de decentralisatie van de zorg – zoals door landelijke overheid opgedragen – na 1 januari 2015 operationeel wordt.

Wij adviseren dus om contact op houden met

Annet Uijttewaal (wijkverpleegkundige) via 06 13 13 57 63

of

Marion Tolhuis (dorpsondersteuner) via 038 49 83 230.

Overigens zujn beiden ook nog aanwezig op de inloopmiddag op dinsdag 23 december in het Kulturhus (zie elders in deze Elshofbode).

Met onze welzijnsmedewerker Ineke Schoenmaker en Bart Reuvekamp zijn we momenteel aan het bedenken hoe we het gebruik van onze (rol)stoelbus kunnen vergroten. Daarover hoort u binnenkort meer. Net zoals over ons tuin- en klussenteam in oprichting. Uit de keukentafelgesprekken hebben we opgetekend, dat veel ouderen graag hulp (tegen een kleine vergoeding) willen hebben om de tuin te onderhouden. Mogelijk kan Bart Reuvekamp hierover al meer vertellen op de inloopmiddag van 23 december.

Momenteel wordt ook gewerkt aan plannen voor een computercursus voor ouderen. Hoewel we verrast zijn door het grote aantal ouderen op internet, is toch behoefte aan zo’n cursus. Echt iets voor de donkere wintermaanden?

Een aantal ouderen in Wijthmen heeft de voorbij weken meegedaan aan ‘Jong Belegen’, een project van Deltion College, waarin iedere ouder aan twee MBO-leerlingen van de opleiding Zorg werd gekoppeld. Een keer of zes trokken ze gezamenlijk op, onder meer met een boswandeling.

Een groep van 13 ouderen gaf gehoor aan de uitnodiging van het nationaal ouderenfonds voor een gezamenlijke maaltijd bij De Ambelt op 17 december.

Het Sociaal Wijkteam wenst u tot slot heel goede feestdagen en een gelukkig 2015!

Flyer inloopmiddag 65+ voor Herfte, Wijthmen en Zalné

Inloopmiddag 65+

voor

Herfte, Wijthmen, Zalné.

 

Geachte inwoner,

Afgelopen zomer hebben er zoals u weet keukentafelgesprekken plaatsgevonden met alle senioren in Herfte, Wijthmen en Zalné.

Van deze gesprekken is een analyse gemaakt waaruit een aantal belangrijke punten naar voren is gekomen. De uitkomsten hiervan willen we graag met u delen. En wat nog belangrijker is, wát gaan we ermee doen en wat betekent dit voor u.

We willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze inloopmiddag, waarbij we u op de hoogte willen stellen van de stand van zaken en u de gelegenheid krijgt er vragen over te stellen.

Daarnaast is er, geheel in kerstsfeer, tijd voor gezelligheid met een optreden van een Dickens-koortje en een gezamenlijke winterse maaltijd, zodat u bij thuiskomst niet hoeft te koken.

 

23 december, in De Elshof te Wijthmen

Aanvang 15.00 uur

Kosten;  € 5,00 p.p.  incl. koffie/thee, eten en muziek.

 

Vervoer hoeft geen probleem te zijn, indien gewenst kunt u gehaald en gebracht worden.

 

Indien u deze middag wilt bijwonen dient u onderstaande strook in te vullen en vóór 15 december in te leveren bij; Bart Reuvekamp – Kroesenallee 7, bellen mag ook; 06-81162250

==================================================================================

 

1) Ondergetekende is wel/niet* aanwezig tijdens inloopmiddag met … personen.

2) Wil wel/geen* gebruik maken van vervoer.

 

Naam;

Adres;

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Het Dickenskoor maakt zijn musicale opwachting

Het Dickenskoor maakt zijn muzikale opwachting

 

 

Vraagtekens bij organisatoren van festivals

De uitspraak van de rechter dat gemeente Zwolle in haar evenementenvergunningenbeleid te weinig rekening houdt met geluidsoverlast voor omwonenden, heeft niet alleen gevolgen voor Hardshock, maar ook voor de andere festivals rond de Wijthmenerplas, Wildness en Dancefields.

,,We hebben de gemeente gevraagd wat deze uitspraak voor ons betekend, zegt Zwollenaar Rob Teitsma, organisator van Wildness.,Heeft dit te maken met de omgevingsvergunning of is het zo dat we na de wiiziging van het bestemmingsplan helemaal geen vergunning meer hoeven aan te vragen?” Teitsma hoopt op 16 mei een Wildness Festival te kunnen houden naast de Wijthmenerplas.

,,Ik ga ervan uit dat gewoon doorgaat.”

John Althof organisator van Hardshock (geprogrammeerd voor 18 april), wil niet reageren.

Bij de gemeente Zwolle wordt de uitspraak van de rechtbank momenteel bestudeerd, zegt een

woordvoerder.,,Het is een vonnis dat uit een aantal elementen bestaat.

We bekijken dat vooral vanuit het perspectief wat dit praktisch betekent.

Als we daar uit zijn zullen we dat vanzelfsprekend delen met belanghebbenden waaronder de organisatoren.”

(Bron: de stentor van 11-12-2014)

Festivalvolumeknop staat te ver open.

Vonnis over Hardshock – te veel lawaai – rond Wijthmenerplas met instemming ontvangen.

De Overijsselse rechtbank oordeelde vorige week dat de gemeente Zwolle in 2013 ten onrechte een vergunning heeft af gegeven voor het Hardshock Festival rond de Wijthmenerplas.

Toch nog gerechtigheid, zegt Eko Huisman, die in april 2013 vruchteloos bezwaar aantekende tegen

het luidruchtige evenement achter zijn huis.

Hij is een van de bewoners van het Project ‘Beter met bos’, een reeks villa’s op landgoederen pal bij de Wijthmenerplas.

In de verkoopfolders werd de kopers destijds ‘rust en Privacy voorgespiegeld, maar dat pakte anders uit, zei Huisman op 18 april in de Zwolse rechtbank.

Samen met enkele van zijn buren betoogde hij dat de housefestivals in het recreatiegebied voor ontoelaatbare geluidsoverlast zorgden.

De bewoners van het bosgebied vroegen de rechtbank daarom om het aankomende Hardshock festival te verbieden.

Een vertegenwoordiger van de gemeente Zwolle stelde dat de gemeente strikt toeziet op handhaving van de grens van 85 decibel, wat een aanvaardbaar geluidsniveau zou zijn.

wijthmenerplasfestival

Bron: http://partyflock.nl/news/21823:Fusion-of-Dance-Festival-start-early-bird-verkoop

De rechter ging daarin mee; hij zette geen streep door de verleende omgevingsvergunning.

De bewoners van het recreatiegebied benutten nadien elke mogelijkheid – van de bezwaarschriftencommissie tot de gemeenteraad tot weer de rechtbank –

om hun grieven uiteen te zetten.

Telkens zonder resultaat, tot afgelopen week, toen de Rechtbank Overijssel bekendmaakte dat er in april 2013 inderdaad geen vergunning had mogen worden afgegeven.

‘Het hardcore-festival’, stelde de rechter, veroorzaakt ontoelaatbaar veel geluidsoverlast voor omwonenden.

De gemeente heeft daar bij het afgeven van de vergunning onvoldoende rekening mee gehouden’.

Dat is precies wat de bewoners van het gebied destijds aanvoerden, zegt Eko Huisman.

,,Maar de rechter durfde er toen nog geen streep door te zetten, zo kort voor het evenement, waarvoor al 15.000 kaartjes waren verkocht.

Dat de rechtbank alsnog heeft geoordeeld dat het geluid van Hardshock te hoog is, is volgens Huisman volstrekt  logisch.

==================================================================================

Omwonenden Wijthmenerplas krijgen in tweede instantie gelijk met bezwaren festival lawaai.

==================================================================================

,,De gemeente Amsterdam heeft een akoestisch rapport laten maken voor festivals rond de Gaasperplas.

De conclusie was dat 65 decibel het maximum mag zijn voor de dichtstbijzijnde huizen,

maar Zwolle hanteert een grens van 85 decibel.

De glazen rammelen hier op tafel.”

Ter verduidelijking: de decibelschaal is logaritmisch, elke drie decibel extra betekend een verdubbeling van het geluid.

“Er is niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat in een woongebied acceptabel is en wat niet”, zegt Huisman.

“Een rapport uit Limburg stelt dat een volume boven de 60 decibel ernstig is en boven 75 onduldbaar.

Zwolle hanteert dus veel hogere normen. Deze uitspraak dwingt de gemeente om het beleid te herzien.

(bron: de stentor van 11-12-2014)

 

 

Rapport ZIN Wijthmen door wethouder in ontvangst genomen

Nelleke Vedelaar, de wethouder van zorg in Zwolle, heeft onlangs het ‘Evaluatierapport Dorpszorgconcept / Woonservicegebied Wijthmen’ in ontvangst genomen. Ze ontving het rapport uit handen van Stichting Ouderenzorg Wijthmen-voorzitter Janco Cnossen, die complimenten over de inhoud en leesbaarheid  van de ingenomen wethouder in ontvangst mocht nemen.

Er was een zware delegatie van de gemeente op vrijdag 26 september in het Kulturhus. In het kielzog van de wethouder waren Nico Middelbos (hoofd WMO), Willy Roelsma (kwartiermaakster sociale wijkteams) en wijkmanager Hanneke Valkeman meegekomen. Namens Driezorg waren Wim Rave (directeur-bestuurder) en Riet Walda (sectormanager zorg) aanwezig.

Wethouder Nelleke Vedelaar heeft het rapport in ontvangst genomen van SOW-voorzitter Janco Cnossen

Wethouder Nelleke Vedelaar heeft het rapport in ontvangst genomen van SOW-voorzitter Janco Cnossen

In het rapport zijn de bevindingen van ZIN Wijthmen opgetekend van de ervaringen van het Wijthmens sociaal wijkteam in zijn eerste jaar. In het voorjaar van 2014 is het team begonnen met een proefproject wijkzorg. Volgens het zelfontwikkelde dorpszorgconcept, met een wijkverpleegkundige en een dorpsondersteuner als hart van het sociaal wijkteam, werd begonnen met de volgende kernopdracht: de helpende hand bieden aan elke willekeurige zorgvrager; en wel zo effectief en efficiënt mogelijk, met een minimum aan bureaucratie, papierwerk en regelgeving.

Het sociaal wijkteam, waarin Annet Uijttewaal en Marion Tolhuis worden bijgestaan door Marcel Postma, Koen Nijmeijer en Bart Reuvekamp, verhief eenvoud tot kracht en richtte zich in eerste instantie op de grootste doelgroep: de ouderen.

Wijthmen is een relatief vergrijsd dorp met behoorlijk wat inwoners boven de 65 jaar. Zij werden allen (192 in totaal) aangeschreven voor een vrijblijvend keukentafelgesprek. Annet en Marion voerden samen liefst 108 gesprekken met in totaal 160 mensen. Dat betekent, dat liefst 84 procent gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging. Een zeer bevredigende score. Een kleine minderheid hoefde geen gesprek, meestal om heldere redenen: net 65 jaar geworden, nog niet aan zorg toe, ik weet u te vinden zodra ik zorg nodig heb, mijn partner is overleden en ik blijf hier niet wonen.

De voornaamste conclusies van keukentafelgesprekken zijn heel positief. De Wijthmeners voelen zich gerustgesteld en veilig met zorg in hun nabijheid (ZIN). Ze weten waar ze moeten zijn met hun (toekomstige) zorgvraag. Er is sprake van een zeer geringe toename van de zorgvraag door het actief aangaan van keukentafelgesprekken. Zorgmijders komen wel eerder in beeld.

Senioren in het relatief oudere Wijthmen zijn in het algemeen vitaal en pro-actief. Inwoners weten wijkverpleegkundige, dorpsondersteuner en dienstenteam veelal rechtstreeks per telefoon te bereiken. Daarom kan het aantal spreekuren (voorlopig) gehalveerd worden (van twee naar één keer in de week).

De keukentafelgesprekken hebben een behoorlijke tijd in beslag genomen. Het aantal uren van wijkverpleegkundige en dorpsondersteuner kan nu in de operationele fase fors omlaag, maar het is nog te vroeg om de reguliere omvang vast te stellen.

Zo lang de 65-plussers zelf nog goed kunnen, zijn ze bereid een helpende hand uit te steken voor hun mede-inwoners, zij het op een min of meer los-vaste basis. Vele handen maken licht werk, is ook het motto in Wijthmen, mits ondersteund door een goede (wijkgerichte) organisatie.

Door goed georganiseerde zorg in nabijheid, met vertrouwde gezichten, korte lijnen een goede kennis van de sociale kaart, open verbinding met de specialistische achtervang en een minimum aan bureaucratie of overhead, wordt voorkomen, dat mensen in eerder stadium een beroep gaan doen op de vaak dure zorg. Dat resulteert in een significante kostenbesparing op zorg.

Het belang van welzijnsactiviteiten mag daarbij niet worden onderschat. Ouderen hebben grote behoefte aan ondersteuning om langer thuis te kunnen wonen. Daarnaast zijn welzijnsactiviteiten (bewegen, koken, culturele activiteiten) goed voor lijf en geest en voorkomen eenzaamheid, die een steeds grote probleem dreigt te worden door de dubbele vergrijzing .

De gemeente kon in september slechts summier reageren op de uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport, omdat zij nog middenin de grootschalige verplaatsing van de verantwoordelijkheid van zorg bij de gemeenten zit. Deze verplaatsing van de zorg bezorgt de meeste lokale overheden veel hoofdbrekens en veel werk; in Zwolle is dat niet anders. Het ziet ernaar uit, zo werd tijdens de bijeenkomst  in september al wel meegedeeld, dat Wijthmen als onderdeel van Stadsdeel Oost een sub-wijkteam gaat vormen met Berkum. Maar hoe dat er precies uit komt te zien, en in hoeverre de Wijthmense zorg de eigen identiteit kan behouden, is bij het ter perse gaan van deze Elshofbode nog niet helemaal (of helemaal niet) duidelijk.

Voor  ZIN Wijthmen is de klus nog niet afgerond, er is nog genoeg te doen. Daarom hoopt ZIN Wijthmen het project, met steun van de gemeente, te kunnen voortzetten en de vruchten te kunnen plukken van deze succesvolle pilot en de ervaringen te kunnen delen ten behoeve van de andere sociale wijkteams in de stad.

In het rapport zijn daarom  alvast  – vrijblijvend – een aantal aanbevelingen gedaan aan de gemeente voor de verdere ontwikkeling van de toekomstige sociale wijkteams in Zwolle. Deze zijn:

– Maak organisatorisch verschil tussen stedelijk en buitengebied

– Maak bij de opzet van de zorgstructuur in een dorp gebruik van de kracht van dat dorp, met behoud van zijn eigenheid

– Doe onderzoek naar de opzet van sociale wijkteams naar ‘Wijthmens model’ voor oud- Zwollerkerspel (Westenholte, Spoolde, Windesheim, Berkum, Langenholte, gebied richting Nieuwleusen) met bovenwijkse samenwerking (bijvoorbeeld vervoersdienst) teneinde de continuïteit te waarborgen en de efficiency te bevorderen.

– Wees flexibel met de schaalgrootte (de ene wijk of dorp is het andere niet).

– Vorm kleine sociale wijkteams met hooguit drie generalisten bestaande uit wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en/ of Wmo-consulente

– Werk met wijkverpleegkundigen op minimaal HBO V-niveau en dorpsondersteuner(s) met grote kennis van de sociale kaart en in nauwe verbinding met specialistische dienst- en hulpverleners.

 

Welzijnsactiviteiten Driezorg in Wijthmen

Welzijn is een belangrijke pijler uit het zorgconcept in Wijthmen. Wie zich goed voelt, actief en mobiel, zal minder gauw een beroep doen op zorg. Naast het welbevinden leveren welzijnsactiviteiten dus ook kostenbesparingen op.

Welzijnsmedewerkster Ineke Schoenmakers (standplaats Driezorg, locatie Berkumstede/De Wissel) is op parttime basis beschikbaar voor ZIN Wijthmen. Zij werkt nauw samen met ZIN Wijthmen en de vele vrijwilligers, verenigd in het dienstteam, als onderdeel

van het sociaal wijkteam. Er zijn volop ideeën en diverse activiteiten zijn al in gang gezet. Het succesvolle optreden van De Pauwergirls in het Kulturhus en (in september) het bezoekje aan het Stadsfestival in Zwolle smaken naar meer.

Zo is het de bedoeling om in samenwerking met Historisch Centrum Overijssel tot een expositie over de geschiedenis van Wijthmen en omgeving te komen. Die geschiedenis gaat ver terug en die willen wij graag samen met bewoners uit Wijthmen ophalen. Meer over de ijeenkomsten volgt.

‘Bewegen Voor Ouderen’ is reeds begonnen programma. Sinds 9 oktober is er elke donderdag ochtend van 09.30-10.15 uur een beweeggroep voor ouderen in het Kulturhus. Deze beweeggroep wordt vanuit Driezorg aangeboden en door

beweegmedewerkster Klaske Oosterhoff begeleid.

De beweegles duurt 45 minuten en ziet er, kort omschreven, als volgt uit; we gaan het hele lichaam met verschillende oefeningen bij langs, waarna er nog 1 of 2  spelactiviteiten volgen. De lessen zijn heel gevarieerd en iedereen kan op zijn eigen beweegniveau mee doen.

Naast dat het goed en gezond is om te bewegen, is het ook nog eens heel gezellig om dit met elkaar te doen en achteraf nog gezellig een kopje koffie te drinken.

Wanneer u besluit wekelijks deel te nemen aan de beweeggroep, kunt u zich hiervoor inschrijven. De kosten bedragen €2,- per keer en worden na 15 lessen automatisch van uw rekening afgeschreven. U betaalt alleen wanneer u er bent, dus bij ziekte of afwezigheid worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer u een keer wilt komen kijken of het wat voor u is, dan kan dat natuurlijk! De eerste les is gratis en geheel vrijblijvend.

De beweeggroep wordt goed bezocht. Wekelijks wordt er gemiddeld door tien ouderen met enthousiasme aan deelgenomen.

Tot slot nemen een beperkt aantal ouderen deel aan het project Jong Belegen. Beperkt omdat er slechts een gelimiteerd aantal  deelnemrs tot dit project kan worden deelgenomen. In dit project worden ouderen gekoppeld aan studenten van het Deltion College en staat de natuur centraal. Mieer hierover in de volgende Elshofbode.

Met vriendelijke groet,

Klaske Oosterhof, beweegmedewerkster  en Ineke Schoenmakers, welzijnsmedewerkster.

Klaske Oosterhof, beweegmedewerkster (tel: 06 204 622 83)

Klaske Oosterhof, beweegmedewerkster (tel: 06 204 622 83)

Ineke Schoenmakers, welzijnsmedewerkster (tel: 06  109 954 28)

Ineke Schoenmakers, welzijnsmedewerkster (tel: 06 109 954 28)

 

 

Iedere dag een wens “Volleybal clinic van Manon Flier”

Hallo allemaal,
Op dit moment gaat het heel goed met Leo maar zoals jullie weten heeft hij een hersentumor die zo maar in eens kan toeslaan en dan is alles afgelopen. Nou heeft Leo nog 1 hele grote wens namelijk dat Manon Flier een volleybal clinic aan zijn team  komt geven.
Dat is nogal prijzig vandaar dat ik de actie van IAK verzekering heb aangegrepen. Willen jullie mij a.u.b. helpen deze wens van Leo in vervulling te brengen?
Stem dan op deze site https://www.iederedageenwens.nl/stemmen/volleybal-clinic/?w=814  De wens heet “volleybal-clinic”
We hebben iedere stem hard nodig want sommige wensen hebben al meer 140 stemmen.
Als je aan jouw familie/vrienden en collega’s ook zou vragen te stemmen dan zou dat helemaal super zijn.
Vast bedankt!
Groetjes, Ans Wiltvank

Nieuwe warming-up jasjes voor MA

Meisjes A ontvangt nieuwe warming-up jasjes

Meisjes A van volleybalvereniging Wijthmen is afgelopen seizoen gepromoveerd naar de 1e klasse in regio Noord. Na een stroef begin presteren ze ook in deze klasse goed met o.a. een knappe 4-0 overwinning op Set-up uit IJsselmuiden.

Om goed voor de dag te komen kregen ze uit handen van Johnny Blankvoort van Flynth, accountantskantoor in Dalfsen, warming-up jasjes. Aniek en Demi hebben hem namens het team bedankt. Installatiebedrijf Theo Beltman heeft het team voorzien van nieuwe bidons. Zelf hebben de meisjes voor bijpassende kniebeschermers en kousen gezorgd.

Nieuwe “inloop” jasjes voor Meisjes A

Nieuwe "Inloop" jasjes van onze sponsor accountantskantoor Flynth uit Dalfsen

Nieuwe “inloop” jasjes voor Meisjes

IMG_0519 - versie 2

 

Sinterklaas deed vandaag, 3 dec. 2014 de Elshof aan.

Sinterklaas deed vandaag 3 december ook de Elshof aan.

 

GHN DSC02190

Vermaak op het Sinterklaasfeest in de Elshof te Wijthmen.

 

 

Een impressie van dit kinderfeest door op deze link te klikken

(Klik op het ^ teken voor een diashow)

Uitnodiging Wijkplatform Wijthmen.

Wilt u meer weten, meepraten en/0f meebeslissen over belangrijke onderwerpen van uw wijk?

Dat kan! U bent van harte welkom op het wijkplatform Wijthmen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 november 2014 in het Kulturhus, Efgenamenweg 14

en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan:

1. Opening door Gerard Ganzeboer (Plaatselijk Belang Wijthmen).

2. Kennismaking met wijkwethouder Ed Anker.

3. Mededelingen o.a. stand van zaken plannen Wijthmenerplas.

4. Dorpsplan Wijthmen.

Achter de schermen wordt gestaag doorgewerkt aan de realisatie van de ouderenvoorziening en het zorgconcept.

Op het wijkplatform:

♦  de evaluatie van de keukentafelgesprekken.

♦  een toelichting op de stand van zaken fase 1 waaronder het bestemmingsplan.

5. Verslag Wijkplatform 5 maart 2014.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

 

Graag tot 26 november.

Met vriendelijke groet,

Mede namens wethouder Ed Anker,

Hanneke Valkeman (wijkmanager)

Eko Huisman. (Voorzitter Plaatselijk Belang)